Zákon č. 253/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 400/2009 Z. z.(nepriamo), 281/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 116/2007
Platnosť od 09.06.2007
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodu 88 § 51a, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009