Oznámenie č. 243/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o Albánsku republiku a Bulharskú republiku, o doplnení výhrad k článku 55 a vyhlásení Albánskej republiky a Bulharskej republiky k článku 34 a o určení ústredného orgánu podľa článku 29 v týchto štátoch, v Maďarskej republike a v Litovskej republike

Čiastka 109/2007
Platnosť od 30.05.2007
Účinnosť od 30.05.2007
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnenia zoznamu zmluvných strán dohovoru k 1. januáru 2002 a prehľad ich výhrad a vyhlásení sú uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.