Zákon č. 689/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 263/2006
Platnosť od 29.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.12.2006