Vyhláška č. 437/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby

Čiastka 160/2006
Platnosť od 01.07.2006
Účinnosť od 01.07.2015
Redakčná poznámka

okrem § 29, § 34 ods. 1 a § 44 ods. 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2007 Výnimka z účinnosti bola zmenená redakčným oznámením o oprave chýb uverejneným v čiastke 191/2006 ZZ SR. Zmena nastala v texte "§ 44 ods. 2 a 3", opravené znenie textu "§ 43 ods. 2 a 3".