Vyhláška č. 135/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov

Čiastka 41/2015
Platnosť od 19.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015

OBSAH

135

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 11. júna 2015,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 písm. b) a c) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky č. 361/2008 Z. z. a vyhlášky č. 499/2013 Z. z. sa mení takto:

1. V § 26 odsek 5 znie:

(5) Návšteva počas výkonu disciplinárneho trestu umiestnenia do samoväzby alebo celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu sa vykoná bez priameho kontaktu; v prípade návštevy obvineného osobou mladšou ako 15 rokov môže riaditeľ ústavu povoliť návštevu priamym kontaktom.“.

2. V § 35 ods. 2 sa slová „43 cm (17 palcov)“ nahrádzajú slovami „58 cm (23 palcov)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015.


Tomáš Borec v. r.