Zákon č. 78/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Čiastka 36/2005
Platnosť od 05.03.2005
Účinnosť od 01.04.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2005 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

05.03.2005