Vyhláška č. 245/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív

Čiastka 106/2005
Platnosť od 14.06.2005
Účinnosť od 15.06.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2005 Aktuálne znenie