Čiastka č. 103/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 09.06.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
235/2005 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
236/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných budovách 15.06.2005
237/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve 15.06.2005
238/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní 15.06.2005