Oznámenie č. 756/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov

Čiastka 306/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť do 30.11.2015
Zrušený 324/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 515/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. decembra 2007.