Zákon č. 720/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Čiastka 297/2004
Platnosť od 28.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005

720

ZÁKON

z 2. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 28 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ministerstvo zdravotníctva môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví rozsah praxe aj v iných zdravotníckych povolaniach, ako je uvedené v odseku 1.“.

2. V § 68 ods. 1 písm. c) sa slová „v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka“ nahrádzajú slovami „v povolaniach ustanovených v § 27“.

3. Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý znie:

㤠84a

Od účinnosti tohto zákona sa štátna organizácia podľa § 84 ods. 1 transformuje na akciovú spoločnosť alebo na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia") podľa osobitného predpisu.63)“.

4. V § 91 ods. 4 sa za slová „s verejnými vysokými školami,“ vkladajú slová „Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave,33)“.

5. Za § 99 sa vkladá § 99a, ktorý znie:

㤠99a

Transformácia štátnych organizácií podľa § 84 ods. 1, ktorá sa začala pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.

6. Za § 102 sa vkladá § 102a, ktorý znie:

㤠102a

Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov79) sa vylučuje do 31. decembra 2005

a) majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu,65)

b) majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej organizácie uvedenej v písmene a),

c) majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

d) majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

e) finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d), ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 79 znie:

79) Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 268 ods. 1 písm. d) a § 321 Občianskeho súdneho poriadku.“.

Čl. II

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza aj povinné očkovanie,10a) ktoré nie je zahrnuté v rozsahu zdravotných výkonov podľa § 2 ods. 4.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 11 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 38 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Časť úhrady za služby podľa odseku 3 písm. d) a e) zodpovedajúca 25 % z celkovej výšky úhrady je príjmom poskytovateľa, ktorý poskytuje lekárenskú starostlivosť podľa osobitného predpisu,22a) a časť úhrady za služby podľa odseku 3 písm. d) a e) zodpovedajúca 75 % z celkovej výšky úhrady je príjmom zdravotnej poisťovne.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 34 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 38 ods. 8 písm. b) sa v ôsmom bode vypúšťajú slová „do 18 rokov veku, ktorý je“.

4. V prílohe č. 2 sa v tabuľkovej časti „Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých“ vypúšťa tento text: „Očkovanie proti chrípke, pneumokokom, vírusovej hepatitíde typu A, vírusovej hepatitíde B a kliešťovej encefalitíde u skupín obyvateľstva v riziku nákazy sa vykonáva podľa osobitného predpisu.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.