Oznámenie č. 522/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 219/2004
Platnosť od 29.09.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.

522

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 14. septembra 2004 č. OPL0504-18363/2004-SL, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.

V prílohe k tomuto opatreniu sa vykonávajú zmeny v časti A Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia, ďalej v časti B Indikačné obmedzenia a mení sa aj časť I Abecedný zoznam liečiv a liekov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.

Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. septembra 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.