Oznámenie č. 522/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 219/2004
Platnosť od 29.09.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.