Nariadenie vlády č. 483/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku na pohreb

Čiastka 205/2004
Platnosť od 01.09.2004 do31.08.2007
Účinnosť od 01.09.2004 do31.08.2007
Zrušený 393/2007 Z. z.

OBSAH

483

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 18. augusta 2004

o zvýšení sumy príspevku na pohreb

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 601/2003 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Výška príspevku na pohreb je 2 300 Sk.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


v z. Pál Csáky v. r.