Nariadenie vlády č. 481/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku

Čiastka 205/2004
Platnosť od 01.09.2004 do31.08.2005
Účinnosť od 01.09.2004 do31.08.2005
Zrušený 381/2005 Z. z.

OBSAH

481

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 18. augusta 2004

o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku v znení zákona č. 601/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Zaopatrovací príspevok je

a) 870 Sk pre oprávnenú osobu podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona a

b) 1 140 Sk pre oprávnenú osobu podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


v z. Pál Csáky v. r.