Nariadenie vlády č. 212/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve

Čiastka 92/2004
Platnosť od 23.04.2004 do31.12.2004
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2004
Zrušený 742/2004 Z. z.

212

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. marca 2004

o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve

Vláda Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Účel nariadenia

(1) Účelom tohto nariadenia je ustanoviť odbornú spôsobilosť pracovníkov v zdravotníctve pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri výkone činností potrebných na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

(2) Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 2

Odborná spôsobilosť

(1) Pracovník v zdravotníctve je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania získaním požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii pracovníkov v zdravotníctve.

(2) Pracovník v zdravotníctve je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností získaním požadovaného stupňa vzdelania okrem iného zdravotníckeho pracovníka a iného odborného pracovníka v zdravotníctve, ktorý je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností získaním požadovaného stupňa vzdelania, absolvovaním prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.1)

(3) Pracovník v zdravotníctve je odborne spôsobilý na výkon špecializovaných pracovných činností, ak je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností, absolvoval špecializačné štúdium a získal diplom o špecializácii.2)

(4) Pracovník v zdravotníctve je odborne spôsobilý na výkon certifikovaných pracovných činností, ak je odborne spôsobilý na výkon odborných pracovných činností, absolvoval certifikačnú prípravu a získal na túto činnosť certifikát.3)

§ 3

Stupeň vzdelania

(1) Stupeň vzdelania zdravotníckeho pracovníka4) je získanie vzdelania v študijnom odbore, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Stupeň vzdelania iného odborného pracovníka v zdravotníctve je získanie vzdelania v inom študijnom odbore, ako je uvedený v prílohe č. 1, a ktorý súvisí s činnosťami potrebnými na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

(3) Stupeň vzdelania pomocného pracovníka v zdravotníctve5) je získanie základného vzdelania.6)

§ 4

Odborná zdravotnícka prax

(1) Odborná zdravotnícka prax je vykonávanie odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností pracovníkom v zdravotníctve v zdravotníckych zariadeniach alebo v ďalších zariadeniach v zdravotníctve.7)

(2) Odborné pracovné činnosti sú tie, ktoré zodpovedajú zameraniu obsahu študijného programu a ktoré pracovník v zdravotníctve vykonáva

a) po získaní vysokoškolského vzdelania I. stupňa alebo II. stupňa, vyššieho odborného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania alebo stredného odborného vzdelania podľa tohto nariadenia v kategóriách lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent a technik alebo

b) po získaní vysokoškolského vzdelania I. stupňa alebo II. stupňa, vyššieho odborného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania podľa tohto nariadenia a po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného pracovníka v zdravotníctve.

(3) Špecializované pracovné činnosti sú tie, ktoré zodpovedajú zameraniu špecializačného odboru a ktoré pracovník v zdravotníctve samostatne vykonáva po získaní diplomu o špecializácii; pracovník v zdravotníctve môže špecializované pracovné činnosti vykonávať aj počas špecializačného štúdia.8)

(4) Certifikované pracovné činnosti sú špecifické diagnostické a terapeutické postupy vykonávané v rozsahu akreditovaného certifikačného študijného programu, ktoré pracovník v zdravotníctve samostatne vykonáva po získaní certifikátu. Certifikované pracovné činnosti môžu tvoriť súčasť špecializačného štúdia.

DRUHÁ ČASŤ

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ PRACOVNÍKOV V ZDRAVOTNÍCTVE

§ 5

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii lekár

(1) Lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania II. stupňa v doktorskom študijnom programe, ktoré trvá v dennej forme štúdia šesť rokov,9) zahŕňa najmenej 5 500 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, spĺňa minimálne požiadavky na obsah študijného programu a je zamerané na získanie vedomostí podľa prílohy č. 2 v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu lekár.

(2) Lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii v špecializačnom odbore.

(3) Lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 6

Výkon pracovných činností lekára

(1) Lekár samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.

(2) Lekár po splnení podmienok odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, revíznu činnosť a posudkovú činnosť v príslušnom špecializačnom odbore. Samostatne vykonáva aj konzultačnú činnosť, usmerňuje starostlivosť pri vytváraní a ochrane zdravých životných a pracovných podmienok a vykonáva výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(3) Lekár po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti.

§ 7

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii zubný lekár

(1) Zubný lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania II. stupňa v doktorskom študijnom programe, ktoré trvá v dennej forme štúdia šesť rokov9) a pozostáva z teoretickej výučby a praktickej výučby, ktorá spĺňa minimálne požiadavky na obsah študijného programu a je zameraná na získanie vedomostí podľa prílohy č. 2 v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu zubný lekár.

(2) Zubný lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii.

(3) Zubný lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 8

Výkon pracovných činností zubného lekára

(1) Zubný lekár samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.

(2) Zubný lekár po splnení podmienok odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 2 v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace, v oblasti preventívnej a liečebnej starostlivosti, revíznu činnosť a posudkovú činnosť v príslušnom špecializačnom odbore. Samostatne vykonáva aj konzultačnú činnosť, usmerňuje starostlivosť pri vytváraní a ochrane zdravých životných a pracovných podmienok a vykonáva výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(3) Zubný lekár po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace.

§ 9

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii farmaceut

(1) Farmaceut spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania II. stupňa v magisterskom študijnom programe, ktoré trvá v dennej forme štúdia päť rokov,9) z toho najmenej štyri roky teoretickej prípravy, a najmenej šesť mesiacov praxe vo verejnej lekárni10) alebo nemocničnej lekárni,11) spĺňa minimálne požiadavky na obsah študijného programu a je zamerané na získanie vedomostí podľa prílohy č. 2 v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu farmaceut.

(2) Farmaceut spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii.

(3) Farmaceut spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 10

Výkon pracovných činností farmaceuta

(1) Farmaceut samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania najmä v oblasti

a) hromadnej prípravy liekov,

b) výroby a kontroly liekov,

c) kontroly liekov v laboratóriách pre kontrolu liekov,

d) správneho uchovávania a veľkodistribúcie liekov, liečiv, pomocných látok a zdravotníckych pomôcok,

e) prípravy, kontroly, uchovávania a výdaja liekov vo verejných lekárňach, uchovávania a výdaja zdravotníckych pomôcok vo verejných lekárňach a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,

f) prípravy, kontroly, uchovávania a dispenzácie liekov a zdravotníckych pomôcok v nemocničných lekárňach,

g) poskytovania informácií a rád o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

(2) Farmaceut po splnení podmienok odbornej spôsobilosti podľa § 9 ods. 2 v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti vo farmácii a inšpekčnú činnosť, revíznu činnosť, výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávacie činnosti spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore.

(3) Farmaceut po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti vo farmácii.

§ 11

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii sestra

(1) Sestra spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania I. stupňa v bakalárskom študijnom programe alebo vyššieho odborného vzdelania, ktoré trvajú v dennej forme štúdia najmenej tri roky a zahŕňajú 4 600 hodín, je pomerne rozdelené na teoretickú časť a praktickú časť, spĺňa minimálne požiadavky na obsah študijného programu a je zamerané na získanie vedomostí podľa prílohy č. 2 v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu sestra.

(2) Sestra spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností aj vtedy, ak po získaní vysokoškolského vzdelania I. stupňa v bakalárskom študijnom programe podľa odseku 1 získa aj vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe9) v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu sestra.

(3) V inej ako dennej forme štúdia, ak ju schváli Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), musia byť splnené podmienky uvedené v odseku 1.

(4) Sestra spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii.

(5) Sestra spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 12

Výkon pracovných činností sestry

(1) Sestra samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti,12) ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.

(2) Sestra po splnení podmienok odbornej spôsobilosti podľa § 11 ods. 4 samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(3) Sestra po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti ošetrovateľskej starostlivosti.

§ 13

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii pôrodná asistentka

(1) Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania I. stupňa v bakalárskom študijnom programe alebo vyššieho odborného vzdelania, ktoré trvajú v dennej forme štúdia najmenej tri roky, spĺňajú minimálne požiadavky na obsah študijného programu a sú zamerané na získanie vedomostí podľa prílohy č. 2 v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu pôrodná asistentka.

(2) Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností aj získaním vzdelania, ktoré spĺňa minimálne požiadavky na obsah študijného programu a je zamerané na získanie vedomostí podľa prílohy č. 2 v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu pôrodná asistentka, nadväzuje na vzdelanie získané podľa § 11 ods. 1 a trvá najmenej 18 mesiacov v dennej forme štúdia.

(3) V inej ako dennej forme štúdia, ak ju schváli ministerstvo, musia byť splnené podmienky uvedené v odseku 2.

(4) Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii.

(5) Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 14

Výkon pracovných činností pôrodnej asistentky

(1) Pôrodná asistentka samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v pôrodnej asistencii a ošetrovateľskej starostlivosti o ženu,12) ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.

(2) Pôrodná asistentka po splnení podmienok odbornej spôsobilosti podľa § 13 ods. 4 samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom príslušného špecializačného odboru v pôrodnej asistencii a ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, vo výchove k rodičovstvu a sexuálnej výchove. Ďalej samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(3) Pôrodná asistentka po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti o ženu.

§ 15

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii laborant

(1) Laborant spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním

a) vysokoškolského vzdelania II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu laborant,

b) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu laborant alebo

c) úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 pre kategóriu laborant.

(2) Laborant spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii v špecializačnom odbore.

(3) Laborant spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 16

Výkon pracovných činností laboranta

(1) Laborant samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach alebo pri výkone farmaceutických činností, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.

(2) Laborant po splnení podmienok odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 2 samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach alebo špecializované pracovné činnosti spojené s prípravou, kontrolou a distribúciou zdravotníckych pomôcok a s poskytovaním lekárenskej starostlivosti v rozsahu, ktorý je určený akreditovaným špecializačným študijným programom príslušného špecializačného odboru.

(3) Laborant s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa magisterského študijného programu v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu laborant, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností uvedených v odseku 2 aj komplexné vyšetrenia v laboratóriách zdravotníckych zariadení vrátane tvorby a vyhodnocovania laboratórnych plánov a výskumnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(4) Laborant s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu laborant, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností uvedených v odseku 2 aj špecializované pracovné činnosti a skúšky spojené s komplexnými vyšetrovacími postupmi v laboratóriách zdravotníckych zariadení podľa predpísaných metód.

(5) Laborant po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti.

§ 17

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii asistent

(1) Asistent spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním

a) vysokoškolského vzdelania II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 pre kategóriu asistent,

b) vysokoškolského vzdelania I. stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 pre kategóriu asistent,

c) vyššieho odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 pre kategóriu asistent,

d) úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 pre kategóriu asistent alebo

e) stredného odborného vzdelania v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu asistent.

(2) Asistent spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii v špecializačnom odbore.

(3) Asistent spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 18

Výkon pracovných činností asistenta

(1) Asistent samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v rámci liečebnej výživy, fyzioterapie, zdravotnej záchrannej služby, rádiologickej asistencie a techniky, štátneho zdravotného dozoru, verejného zdravotníctva alebo pri asistencii v ošetrovateľskej starostlivosti, v administratíve v zdravotníckej dokumentácii a činnosti súvisiace s ochranou, podporou a udržiavaním zdravia, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania. Asistent so stredným odborným vzdelaním v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu asistent samostatne vykonáva odborné sanitárske pracovné činnosti.

(2) Asistent, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 17 ods. 2, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom príslušného špecializačného odboru.

(3) Asistent s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa magisterského študijného programu v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu asistent, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 17 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností podľa odseku 2 aj činnosti súvisiace s primárnou prevenciou poškodenia zdravia a ochranou a podporou zdravia populácie a výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(4) Asistent s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu asistent a s vyšším odborným vzdelaním v príslušnom študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 1 pre kategóriu asistent, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 17 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností podľa odseku 2 aj komplexné činnosti v rámci štátneho zdravotného dozoru, verejného zdravotníctva, fyzioterapie, rádiologickej asistencie a techniky, záchrannej zdravotnej služby a činnosti súvisiace s ochranou, podporou a udržiavaním zdravia.

(5) Asistent po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti.

§ 19

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii technik

(1) Technik spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním

a) vyššieho odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 pre kategóriu technik alebo

b) úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 pre kategóriu technik.

(2) Technik spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii.

(3) Technik spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 20

Výkon pracovných činností technika

(1) Technik samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v ortopedicko-protetickej starostlivosti, zubnej technike a očnej optike, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.

(2) Technik, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 19 ods. 2, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom príslušného špecializačného odboru. alej môže vykonávať konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve.

(3) Technik po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti.

§ 21

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii iný zdravotnícky pracovník

(1) Iný zdravotnícky pracovník spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania II. stupňa v magisterskom alebo inžinierskom študijnom programe alebo I. stupňa v bakalárskom študijnom programe, alebo úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zameranom na odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 pre kategóriu iný zdravotnícky pracovník, a získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka.

(2) Iný zdravotnícky pracovník spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii.

(3) Iný zdravotnícky pracovník spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.

§ 22

Výkon pracovných činností iného zdravotníckeho pracovníka

(1) Iný zdravotnícky pracovník samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania a rozsahu získaného osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka.

(2) Iný zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 21 ods. 2, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom príslušného špecializačného odboru.

(3) Iný zdravotnícky pracovník po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti.

§ 23

Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností iných odborných pracovníkov v zdravotníctve

(1) Iný odborný pracovník v zdravotníctve spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vzdelania v inom študijnom odbore, ako je uvedený v prílohe č. 1, a získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve iného odborného pracovníka v zdravotníctve.

(2) Iný odborný pracovník v zdravotníctve spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore.

§ 24

Výkon pracovných činností iného odborného pracovníka v zdravotníctve

(1) Iný odborný pracovník v zdravotníctve samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania a rozsahu získaného osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve iného odborného pracovníka v zdravotníctve a ktoré dopĺňajú diagnostické alebo terapeutické pracovné činnosti v zdravotníctve potrebné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

(2) Iný odborný pracovník v zdravotníctve, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 23 ods. 2, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom príslušného špecializačného odboru.

§ 25

Odborná spôsobilosť pomocných pracovníkov v zdravotníctve

(1) Pomocný pracovník v zdravotníctve spĺňa spôsobilosť na výkon pomocných pracovných činností na pracoviskách zdravotníckych zariadení získaním základného vzdelania.6)

(2) Pomocný pracovník v zdravotníctve je spôsobilý vykonávať pomocné pracovné činnosti, ktoré nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti, až po zaškolení na príslušnom pracovisku.

§ 26

Prerušenie výkonu pracovných činností

(1) Odborná spôsobilosť získaná na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností zostáva nedotknutá, aj keď dôjde k prerušeniu ich výkonu.

(2) Ak dôjde k prerušeniu výkonu odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností v príslušnom odbore v čase dlhšom ako štyri roky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov, štátna zdravotnícka organizácia pracovníkom v zdravotníctve v štátnom zdravotníckom zariadení a v ďalšom zariadení v zdravotníctve plniacom osobitné úlohy alebo samosprávny kraj pracovníkom v zdravotníctve v neštátnom zdravotníckom zariadení v spolupráci s príslušnou komoru13) určí a zabezpečí preškolenie.

(3) Preškolenie pracovníka v zdravotníctve trvá najmenej 60 pracovných dní na príslušnom pracovisku pod vedením povereného pracovníka v zdravotníctve.

(4) O preškolení vyhotoví poverený pracovník v zdravotníctve záznam do dokladov o ďalšom vzdelávaní pracovníka v zdravotníctve.14)


TRETIA ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 27

(1) Odborná spôsobilosť pracovníka v zdravotníctve na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa predpisov platných do 28. marca 2002 alebo priznaná podľa doterajších predpisov zostáva zachovaná, ak ďalej alebo v osobitnom predpise15) nie je ustanovené inak. Pracovník v zdravotníctve môže vykonávať odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti podľa predpisov platných do 28. marca 2002 alebo podľa doterajších predpisov okrem pracovníka v zdravotníctve uvedeného v odsekoch 13 až 16, 18 a 19 a v osobitnom predpise.15)

(2) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára spĺňa aj osoba po získaní vysokoškolského vzdelania II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore zubné lekárstvo podľa doterajších študijných programov, ktorý sa začal najneskôr do roku 2003,16) a môže začať samostatne vykonávať odborné pracovné činnosti ako zubný lekár podľa § 8 ods. 1 len po získaní špecializácie v odbore zubné lekárstvo podľa doterajších predpisov do roku 2012.

(3) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností farmaceuta podľa § 9 ods. 1 spĺňa aj osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia podľa doterajších študijných programov len do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.16)

(4) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sestry podľa § 11 ods. 2 spĺňa aj osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy, v študijnom odbore starostlivosť o chorých – psychológia, v študijnom odbore starostlivosť o chorých – pedagogika alebo v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika – ošetrovateľstvo podľa predpisov platných do 28. marca 2002 a môže vykonávať odborné pracovné činnosti zdravotníckeho pracovníka v odbore ošetrovateľstvo, prípadne vykonávať pedagogickú činnosť v zariadeniach na výchovu a výučbu a na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

(5) Za sestru podľa § 11 ods. 2 sa považuje aj osoba, ktorá ku dňu účinnosti tohto nariadenia získala vysokoškolské magisterské vzdelanie v študijnom odbore podľa prílohy č. 1 pre kategóriu sestra alebo vysokoškolské magisterské vzdelanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo rehabilitácia podľa doterajších študijných programov do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii,16) ak získala úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra, zubná sestra alebo ženská sestra podľa doterajších predpisov okrem prípadu podľa odseku 11.

(6) Pod získaním odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v odbore podľa prílohy č. 1 časti G bodu 1 písm. a) sa považuje aj získanie vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia podľa predpisov platných do 28. marca 2002. Taká osoba môže vykonávať odborné pracovné činnosti zdravotníckeho pracovníka v odbore fyzioterapia podľa § 18 ods. 1, prípadne vykonávať pedagogickú činnosť v zariadeniach na výchovu a výučbu a na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

(7) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v odbore podľa prílohy č. 1 časti I bodu 1 písm. c) sa považuje aj získanie vysokoškolského vzdelania v odbore učiteľstvo v školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – špecializácia: liečebná pedagogika – terapeutickovýchovný smer podľa doterajších predpisov v rokoch 1972, 1973, 1974 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 1975 až 1981 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

(8) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sestry spĺňa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra, zubná sestra alebo ženská sestra okrem prípadu podľa odseku 11 a vykonával činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť najmenej tri roky v priebehu obdobia piatich rokov ku dňu účinnosti nariadenia; u zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra, zubná sestra alebo ženská sestra a ku dňu účinnosti tohto nariadenia nevykonávali činnosti sestier najmenej tri roky v priebehu obdobia piatich rokov, zamestnávateľ umožní na obnovu odbornej spôsobilosti podľa § 26 tohto nariadenia preškolenie.

(9) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sestry spĺňa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získa odbornú spôsobilosť na výkon povolania skončením úplného stredného odborného vzdelania v strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore všeobecná sestra podľa doterajších predpisov, ktorý sa začal najneskôr do roku 2001 a ktorý bude vykonávať činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť najmenej tri roky v priebehu obdobia piatich rokov najneskôr do roku 2010. Po prerušení pracovnej činnosti sa obnoví odborná spôsobilosť podľa § 26 tohto nariadenia.

(10) Za sestru sa na účely tohto nariadenia považuje aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon povolania skončením vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná detská sestra, diplomovaná operačná sestra, diplomovaná psychiatrická sestra a diplomovaná kozmetologická sestra v študijnom programe podľa doterajších predpisov, ktorý sa začal najneskôr do roku 2005.

(11) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností pôrodnej asistentky spĺňa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore ženská sestra podľa doterajších predpisov a vykonával činnosti pôrodnej asistentky na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckeho zariadenia alebo v ambulancii v odbore gynekológia a pôrodníctvo najmenej tri roky v priebehu obdobia piatich rokov ku dňu účinnosti nariadenia. Po prerušení pracovnej činnosti sa obnoví odborná spôsobilosť podľa § 26 tohto nariadenia.

(12) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností spĺňa aj zdravotnícky pracovník v kategórii asistent, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník, rehabilitačný asistent, asistent hygienickej služby, rádiologický asistent, rádiologický laborant a vykonával nepretržite činnosti asistenta v príslušnom odbore podľa § 18 ods. 1 najmenej tri roky ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Po prerušení pracovnej činnosti sa obnoví odborná spôsobilosť podľa § 26 tohto nariadenia.

(13) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v odbore podľa prílohy č. 1 časti G bodu 1 písm. a) spĺňa aj zdravotnícky pracovník v kategórii asistent, ktorý získal vysokoškolské magisterské vzdelanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo – rehabilitácia podľa doterajších študijných programov do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii,16) ak získal úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch rehabilitačný pracovník alebo rehabilitačný asistent podľa doterajších predpisov. Po prerušení pracovnej činnosti sa obnoví odborná spôsobilosť podľa § 26 tohto nariadenia.

§ 28

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve.

§ 29

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 212/2004 Z. z.

STUPEŇ VZDELANIA A ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE PRACOVNÍKOV V ZDRAVOTNÍCTVE

A. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii lekár – vysokoškolské doktorské štúdium

a) všeobecné lekárstvo.

B. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii zubný lekár – vysokoškolské doktorské štúdium

a) zubné lekárstvo.

C. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii farmaceut – vysokoškolské magisterské štúdium

a) farmácia.

D. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii sestra

1. vysokoškolské magisterské štúdium

a) ošetrovateľstvo,

2. vysokoškolské bakalárske štúdium

a) ošetrovateľstvo,

3. vyššie odborné štúdium

a) diplomovaná všeobecná sestra.

E. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii pôrodná asistentka

1. vysokoškolské bakalárske štúdium

a) pôrodná asistencia,

2. vyššie odborné štúdium

a) diplomovaná pôrodná asistentka.

F. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii laborant

1. vysokoškolské magisterské štúdium

a) laboratórne vyšetrovacie metódy,

2. vyššie odborné štúdium

a) diplomovaný medicínsko-technický laborant,

3. úplné stredné odborné štúdium

a) zdravotnícky laborant,

b) farmaceutický laborant.

G. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii asistent

1. vysokoškolské magisterské štúdium

a) rehabilitácia,

b) verejné zdravotníctvo,

2. vysokoškolské bakalárske štúdium

a) fyzioterapia,

3. vyššie odborné štúdium

a) diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie,

b) diplomovaný fyzioterapeut,

c) diplomovaný rádiologický asistent,

d) diplomovaný zdravotnícky záchranár,

e) diplomovaná dentálna hygienička,

4. úplné stredné odborné štúdium

a) asistent výživy,

b) masér,

c) zdravotnícky asistent,

d) zdravotnícky záchranár,

5. stredné odborné štúdium

a) sanitár.

H. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii technik

1. vyššie odborné štúdium

a) diplomovaný optometrista,

b) diplomovaný zubný technik,

2. úplné stredné odborné štúdium

a) očný optik,

b) zubný technik,

c) ortopedický technik.

I. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii iný zdravotnícky pracovník

1. vysokoškolské magisterské alebo inžinierske štúdium

a) logopédia,

b) psychológia,

c) liečebná pedagogika,

d) špeciálna pedagogika,

e) biomedicínska fyzika,

f) biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu,

g) biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka,

h) fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku,

i) chémia so zameraním na biochémiu,

j) biotechnológia,

k) hygiena potravín,

l) biochémia a biotechnológia,

m) chémia a technológia životného prostredia,

n) biomedicínske inžinierstvo,

o) výživa ľudí,

p) sociálna práca,

2. vysokoškolské bakalárske štúdium

a) potravinárstvo – biochémia,

b) biomedicínske inžinierstvo,

3. úplné stredné odborné štúdium

a) chémia – chémia liečiv,

b) chémia – analytická chémia,

c) chémia – monitorovanie životného prostredia,

d) chémia – sanácia životného prostredia,

e) chemická technológia.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 212/2004 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ LEKÁRA, ZUBNÉHO LEKÁRA, FARMACEUTA A NA OBSAH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV ALEBO NA OBSAH UČEBNÝCH PLÁNOV A UČEBNÝCH OSNOV NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ SESTRY A PÔRODNEJ ASISTENTKY A NA NADOBUDNUTIE POŽADOVANÝCH VEDOMOSTÍ

A. Študijný program na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností lekára – študijný odbor všeobecné lekárstvo

Vysokoškolské doktorské vzdelávanie v študijnom programe všeobecné lekárstvo trvá v dennej forme štúdia najmenej šesť rokov a zahŕňa najmenej 5 500 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby.

Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti

1. o vedách, vo vedných oblastiach, na ktorých je založená medicína a dobré ovládanie vedeckých metód vrátane princípov merania biologických funkcií, hodnotenia vedecky zistených faktov a analýz údajov,

2. o štruktúre, funkciách a správaní zdravých osôb a chorých osôb, o vzťahoch medzi zdravím a životným a pracovným prostredím, psychosociálnym prostredím a spôsobom života človeka,

3. z klinických disciplín a praktík, ktoré poskytujú ucelenú predstavu o mentálnych chorobách a fyzických chorobách a o medicíne z hľadiska prevencie, diagnostiky, liečby a humánnej reprodukcie a

4. klinická prax v nemocnici pod odborným vedením.

B. Študijný program na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností zubného lekára – študijný odbor zubné lekárstvo

Vysokoškolské doktorské vzdelávanie v študijnom programe zubné lekárstvo trvá v dennej forme štúdia najmenej päť rokov. Zahŕňa teoretickú výučbu a praktickú výučbu.

a) Minimálne požiadavky na obsah vzdelania

Obsah vzdelávania tvoria najmenej tieto predmety:

aa) Základné predmety

1. chémia,

2. fyzika,

3. biológia.

ab) Lekársko-biologické a všeobecné lekárske predmety

1. anatómia,

2. embryológia,

3. histológia vrátane cytológie,

4. fyziológia,

5. biochémia,

6. patologická anatómia,

7. všeobecná patológia,

8. farmakológia,

9. mikrobiológia,

10. hygiena,

11. preventívna medicína a epidemiológia,

12. rádiológia,

13. fyzioterapia,

14. všeobecná chirurgia,

15. všeobecné lekárstvo vrátane pediatrie,

16. otorinolaryngológia,

17. dermatovenerológia,

18. všeobecná psychológia,

19. psychopatológia – neuropatológia,

20. anestéza.

ac) Predmety priamo súvisiace so zubným lekárstvom

1. ortodoncia,

2. dentálne materiály a prístroje,

3. konzervatívne zubné lekárstvo,

4. preventívne zubné lekárstvo,

5. anestetiká a sedatíva v zubnom lekárstve,

6. špeciálna chirurgia,

7. špeciálna patológia,

8. klinická prax,

9. pedostomatológia,

10. čeľustná ortopédia,

11. paradontológia,

12. zubná rádiológia,

13. gnatológia,

14. organizácia, etika a legislatíva v odbore zubné lekárstvo,

15. sociálne aspekty zubárskej praxe.

b) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti

1. z vedných oblastí, na ktorých je založené zubné lekárstvo a dobré porozumenie vedeckým metódam vrátane princípov merania biologických funkcií, vyhodnocovania vedecky podložených faktov a analýz údajov,

2. o telesnej konštitúcii, fyziológii a správaní zdravých osôb a chorých osôb a o vplyve prírodného prostredia a spoločenského prostredia na zdravotný stav človeka do tej miery, do akej tieto faktory ovplyvňujú zubné lekárstvo,

3. o štruktúre a funkcii zdravých zubov i chorých zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív a o ich vzťahu k celkovému zdravotnému stavu a k telesnému bytiu a spoločenskému bytiu pacienta,

4. o klinických disciplínach a metódach poskytujúcich zubnému lekárovi súvislý obraz o anomáliách, léziách a ochoreniach zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív a o preventívnom, diagnostickom a terapeutickom zubnom lekárstve a

5. klinické skúsenosti dosahované pod primeraným odborným dohľadom.

Vzdelávanie poskytne vedomosti potrebné na vykonávanie všetkých činností zahŕňajúcich prevenciu, diagnostiku a liečenie anomálií a ochorení zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív.

C. Študijný program na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností farmaceuta – študijný odbor farmácia

Vysokoškolské magisterské vzdelávanie v študijnom programe farmácia trvá v dennej forme štúdia najmenej päť rokov, z toho najmenej štyri roky teoretického a praktického štúdia na univerzite, a najmenej šesť mesiacov praxe vo verejnej lekárni alebo v nemocnici pod dohľadom nemocničnej lekárne alebo farmaceutického oddelenia, prípade obdobného pracoviska nemocnice.

a) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania

1. biológia rastlín a živočíchov,

2. fyzika,

3. všeobecná a anorganická chémia,

4. organická chémia,

5. analytická chémia,

6. farmaceutická chémia vrátane analýzy liekov,

7. všeobecná a aplikovaná biochémia (lekárska),

8. anatómia a fyziológia, lekárska terminológia,

9. mikrobiológia,

10. farmakológia a farmakoterapia,

11. farmaceutická technológia,

12. toxikológia,

13. farmakognózia,

14. legislatíva a profesijná etika.

Rovnováha medzi teoretickým a praktickým štúdiom má byť zabezpečená v každom predmete.

b) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti

1. o liečivách a pomocných látkach používaných pri výrobe liekov,

2. z farmaceutickej technológie, fyzikálneho, chemického, biologického a mikrobiologického skúšania liekov,

3. o metabolizme endogénnych a exogénnych látok vrátane liečiv, o účinkoch liečiv, o používaní liekov a o pôsobení toxických látok,

4. umožňujúce vyhodnotiť vedecké údaje o liekoch s cieľom poskytovať na ich základe primerané informácie,

5. o právnych a iných požiadavkách súvisiacich s výkonom farmaceutických činností.

D. Študijný program na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností sestry – študijný odbor ošetrovateľstvo alebo – študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra

Vysokoškolské bakalárske vzdelávanie v študijnom programe ošetrovateľstvo alebo vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra na výkon povolania sestry trvá v dennej forme štúdia najmenej tri roky a zahŕňa najmenej 4 600 hodín pomerne rozdelených na teoretickú časť a praktickú časť.

a) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania

1. Teoretická výučba

1.1 ošetrovateľstvo

1.1.1 povaha a etika profesie,

1.1.2 všeobecné zásady zdravotníctva a ošetrovateľstva,

1.1.3 zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k

1.1.3.1 všeobecnej medicíne a k špecializovanej medicíne,

1.1.3.2 všeobecnej chirurgii a k špecializovanej chirurgii,

1.1.3.3 starostlivosti o dieťa a k pediatrii,

1.1.3.4 starostlivosti o matku,

1.1.3.5 duševnému zdraviu a k psychiatrii,

1.1.3.6 starostlivosti o starých a ku geriatrii,

1.2 základné vedné disciplíny

1.2.1 anatómia a fyziológia,

1.2.2 patológia,

1.2.3 bakteriológia, virológia a parazitológia,

1.2.4 biofyzika, biochémia a rádiológia,

1.2.5 dietetika,

1.2.6 hygiena,

1.2.6.1 preventívna medicína,

1.2.6.2 zdravotná výchova,

1.2.6.3 farmakológia,

1.3 sociálne vedy

1.3.1 sociológia,

1.3.2 psychológia,

1.3.3 zásady správy,

1.3.4 zásady pedagogiky,

1.3.5 sociálna a zdravotnícka legislatíva,

1.3.6 právne aspekty ošetrovateľstva.

2. Klinická výučba

2.1 Ošetrovateľstvo vo vzťahu k

2.1.1 všeobecnej a k špecializovanej medicíne,

2.1.2 všeobecnej a k špecializovanej chirurgii,

2.1.3 starostlivosti o dieťa a k pediatrii,

2.1.4 starostlivosti v materstve,

2.1.5 mentálnemu zdraviu a k psychiatrii,

2.1.6 starostlivosti o starých a ku geriatrii,

2.1.7 ošetrovaniu v domácnosti,

2.1.8 primárnej starostlivosti a ku komunite.

b) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti

1. z vedeckých odborov, na ktorých je založené všeobecné ošetrovateľstvo vrátane dostatočného pochopenia štruktúry, fyziologických funkcií a správania zdravého človeka a chorého človeka a vzťahov medzi zdravím človeka a jeho fyzickým prostredím a sociálnym prostredím,

2. o povahe a etike profesie a o všeobecných zásadách zdravotníctva a ošetrovateľstva a

3. klinické a praktické skúsenosti, ktoré sa majú vyberať podľa ich výučbovej hodnoty a musia sa získavať pod vedením kvalifikovaného sesterského personálu v zariadeniach, kde je počet kvalifikovaného personálu a vybavenie primerané na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom.

Štúdiom sa získavajú aj vedomosti zo vzdelávania sestier a skúsenosti z práce so sestrami a zo spolupráce s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi v iných kategóriách pracovníkov v zdravotníctve.

(1) Teoretická výučba je časť vzdelávania študentov ošetrovateľstva, na ktorých základe získavajú vedomosti a profesijné zručnosti potrebné na plánovanie, poskytovanie a vyhodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Vykonáva sa vo vzdelávacích ustanovizniach zameraných na prípravu sestier a uskutočňujú ju najmä pedagogickí zamestnanci, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v kategórii sestra.

(2) Klinická výučba je časť vzdelávania študentov ošetrovateľstva, na ktorej základe študent ošetrovateľstva získava ako člen tímu vedomosti plánovať, poskytovať a vyhodnocovať požadovanú ošetrovateľskú starostlivosť v nepriamom kontakte so zdravým alebo chorým jedincom alebo komunitou. Študent ošetrovateľstva sa učí nielen byť členom tímu, ale aj viesť takýto tím a organizovať ošetrovateľskú starostlivosť vrátane zdravotnej výchovy pre jednotlivcov a malé skupiny v zdravotníckych zariadeniach alebo pre komunity. Výučba sa uskutočňuje v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach a v komunite pod vedením pedagogických zamestnancov, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v kategórii sestra. Na vyučovacom procese sa môže zúčastniť aj iný kvalifikovaný personál. Študent ošetrovateľstva sa zúčastňuje na práci príslušných oddelení, ak tieto práce prispejú k jeho odbornému vzdelávaniu a umožnia mu, aby sa naučil prevziať zodpovednosť súvisiacu s ošetrovateľskou starostlivosťou.

(3) Teoretická výučba musí byť vyvážená a koordinovaná s klinickou výučbou tak, aby sa vedomosti a skúsenosti uvedené v písmene b) mohli získať zodpovedajúcim spôsobom. Dĺžka teoretickej výučby musí dosahovať minimálne jednu tretinu a klinická výučba minimálne jednu polovicu z celkovej doby štúdia.

E. Študijný program na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností pôrodnej asistentky – študijný odbor pôrodná asistencia alebo – študijný odbor diplomovaná pôrodná asistentka

Vysokoškolské bakalárske vzdelávanie v študijnom programe pôrodná asistencia alebo vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka trvá v dennej forme štúdia

a) najmenej tri roky,

b) najmenej 18 mesiacov štúdia, do ktorého môžu byť prijatí uchádzači, ktorí získali vysokoškolské bakalárske vzdelanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra.

a) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania

1. Teoretická výučba a technická výučba

1.1 Všeobecné predmety

1.1.1 základy anatómie a fyziológie,

1.1.2 základy patológie,

1.1.3 základy bakteriológie, virológie a parazitológie,

1.1.4 základy biofyziky, biochémie a rádiológie,

1.1.5 pediatria s osobitným zreteľom na novorodencov,

1.1.6 hygiena, zdravotná výchova, preventívna medicína, včasná diagnostika chorôb,

1.1.7 výživa a dietetika s osobitným zreteľom na ženy, novorodencov a dojčatá,

1.1.8 základy sociológie a sociálno-medicínske problémy,

1.1.9 základy farmakológie,

1.1.10 psychológia,

1.1.11 zásady a metódy učenia,

1.1.12 zdravotnícka a sociálna legislatíva a organizácia zdravotníctva,

1.1.13 profesijná etika a legislatíva,

1.1.14 výchova k sexuálnemu životu a plánovanie rodiny,

1.1.15 právna ochrana matky a dieťaťa.

2. Predmety špecifické pre činnosť pôrodných asistentiek

2.1 anatómia a fyziológia,

2.2 embryológia a vývin plodu,

2.3 tehotenstvo, pôrod a šestonedelie,

2.4 gynekologická a pôrodnícka patológia,

2.5 poradenstvo pre tehotné ženy a príprava na rodičovstvo vrátane psychologických aspektov,

2.6 príprava na pôrod (vrátane poznatkov o technickom vybavení v pôrodníctve a o ich použití),

2.7 analgézia, anestézia a resuscitácia,

2.8 fyziológia a patológia novorodenca,

2.9 starostlivosť o novorodenca a dohľad nad ním,

2.10 psychologické a sociálne faktory.

3. Klinická výučba vykonávaná pod odborným dohľadom

3.1 poradenstvo pre tehotné ženy vrátane vykonania najmenej 100 prenatálnych vyšetrení,

3.2 dohľad a starostlivosť o najmenej 40 tehotných žien, odvedenie najmenej 40 pôrodov; ak tento počet nemožno dosiahnuť vzhľadom na nedostatok rodiacich žien, možno ho znížiť na minimum 30 pôrodov za predpokladu, že asistuje pri ďalších 20 pôrodoch,

3.3 asistencia pri jednom/dvoch kliešťových pôrodoch,

3.4 skúsenosti s epiziotómiou a uvedenie do problematiky zošívania,

3.5 dohľad a starostlivosť o 40 žien s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom, alebo popôrodnou starostlivosťou,

3.6 dohľad a starostlivosť vrátane vyšetrení aspoň o 100 rodičiek a zdravých novorodencov,

3.7 dohľad a starostlivosť o matky a novorodencov vrátane nedonosených a prenosených novorodencov, novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou a chorých novorodencov,

3.8 starostlivosť o patologické prípady na úseku gynekológie a pôrodníctva a choroby novorodencov a dojčiat,

3.9 úvod do starostlivosti o bežné patologické prípady v internej medicíne a v chirurgii.

b) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti

1. z vied, na ktorých sú založené činnosti pôrodných asistentiek, najmä z pôrodníctva a z gynekológie,

2. z profesijnej etiky a príslušných právnych predpisov,

3. o biologických funkciách z anatómie a fyziológie na úseku pôrodníctva a náuky o novorodencoch, ako aj vedomosti o vzťahoch medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnym prostredím ľudskej bytosti a o jej správaní,

4. zo vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a skúsenosti z práce s takými pracovníkmi a

5. klinické skúsenosti získané v uznaných zariadeniach a pod dohľadom kvalifikovaných pôrodných asistentiek a iných pracovníkov v oblasti pôrodnej asistencie a pôrodníctva.

Teoretická výučba musí byť vyvážená a koordinovaná s klinickou výučbou tak, aby sa uvedené vedomosti a skúsenosti nadobúdali primeraným spôsobom.

Klinická výučba má mať formu odborne vedeného praktického cvičenia v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach so súhlasom príslušných orgánov alebo organizácií pod vedením učiteľov – pôrodných asistentiek a v spolupráci a s podporou ostatných kvalifikovaných pôrodných asistentiek. Počas výučby sa študenti zúčastňujú na činnostiach nemocničného pracoviska a osvojujú si povinnosti, ktoré sú spojené s výkonom činnosti pôrodnej asistentky.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 212/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

(1) Týmto nariadením sa preberajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:

1. Smernica Rady 77/452/EHS z 27. júna 1977 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dôkazov o formálnej kvalifikácii zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť vrátane opatrení na uľahčenie efektívneho vykonávania tohto práva a slobody poskytovať služby.

2. Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení týkajúcich sa činností zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.

3. Smernica Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na umožnenie efektívneho uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby.

4. Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení týkajúcich sa činností zubných lekárov.

5. Smernica Rady 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na umožnenie efektívneho uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovania služieb.

6. Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie činnosti pôrodných asistentiek.

7. Smernica Rady 80/1273/EHS z 22. decembra 1980, ktorá mení a dopĺňa v dôsledku pristúpenia Grécka smernicu 80/154/EHS týkajúcu sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby.

8. Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 75/362/EHS, 77/452/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov a veterinárnych lekárov, vzhľadom na nadobudnuté práva.

9. Smernica Rady 85/432/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie.

10. Smernica Rady 85/433/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie.

11. Smernica Rady 85/584/EHS z 20. decembra 1985, ktorou sa mení a dopĺňa v dôsledku pristúpenia Španielska a Portugalska smernica 85/433/EEC týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie.

12. Smernica Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS, 78/1026/EHS a 80/154/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek spolu so smernicami 75/363/ES, 78/1027/EHS a 80/155/EHS týkajúcimi sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k činnostiam lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek.

13. Smernica Rady 89/595/EHS z 10. októbra 1989, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/452/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobody poskytovať služby a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/453/EHS týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení vo vzťahu k určitým činnostiam zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.

14. Smernica Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990, ktorá mení a dopĺňa niektoré smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v dôsledku zjednotenia Nemecka.

15. Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 umožňujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách.

16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/50/ES zo 6. októbra 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách.

17. Smernica Komisie 98/21/ES z 8. apríla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS umožňujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách.

18. Smernica Komisie 98/63/ES z 3. septembra 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách.

19. Smernica Komisie 99/46/ES z 21. mája 1999, ktorá mení a dopĺňa smernicu 93/16/EHS uľahčujúcu slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a ďalších dokumentov o formálnych kvalifikáciách.

20. Smernica 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií a smernice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár.

(2) Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke Sekcie Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

2)
§ 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z.

3)
§ 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z.

4)
§ 54 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

5)
§ 54 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6)
§ 34 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

7)
§ 24 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8)
§ 5 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z.

9)
§ 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10) § 34 ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.

11)
§ 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 140/1998 Z. z.

12)
§ 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších prepisov.

13) Napríklad § 3, § 8 až 15 zákona č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov.

14)
§ 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z.

15) § 14 a 15 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z.

16)
§ 109a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.