Zákon č. 191/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

(v znení č. 582/2004 Z. z.(nepriamo), 76/2007 Z. z.(nepriamo), 448/2008 Z. z.(nepriamo), 563/2009 Z. z.(nepriamo), 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 88/2004
Platnosť od 15.04.2004
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

okrem čl. I až III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.