Vyhláška č. 129/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.

Čiastka 61/2004
Platnosť od 13.03.2004
Účinnosť od 01.04.2004 do31.12.2015
Zrušený 365/2015 Z. z.

OBSAH