Vyhláška č. 129/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.

Čiastka 61/2004
Platnosť od 13.03.2004
Účinnosť od 01.04.2004 do31.12.2015
Zrušený 365/2015 Z. z.

OBSAH

129

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 27. februára 2004,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe č. 1 pri odpade č. 04 01 02 sa označenie kategórie odpadu „N“ nahrádza označením „O“.

2. V prílohe č. 1 pri odpade č. 04 01 04 sa označenie kategórie odpadu „N“ nahrádza označením „O“.

3. V prílohe č. 1 pri odpade č. 04 01 05 sa označenie kategórie odpadu „N“ nahrádza označením „O“.

4. V prílohe č. 1 pri odpade č. 04 01 06 sa označenie kategórie odpadu „N“ nahrádza označením „O“.

5. V prílohe č. 1 pri odpade č. 04 01 08 sa označenie kategórie odpadu „N“ nahrádza označením „O“.

6. V prílohe č. 1 pri odpade č. 17 04 03 sa označenie kategórie odpadu „N“ nahrádza označením „O“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.


László Miklós v. r.