Uznesenie č. 233/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Nikaragujskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 115/2003
Platnosť od 03.07.2003

233

UZNESENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. apríla 2003 č. 285

k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Nikaragujskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky schválila 23. apríla 2003 návrh na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Nikaragujskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky a podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodla o uverejnení nóty oznamujúcej jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Nikaragujskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Nóta oznamujúca jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Nikaragujskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, tvorí prílohu k tomuto uzneseniu vlády Slovenskej republiky.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Příloha 01

Príloha

k uzneseniu vlády č. 233/2003 Z. z.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Nikaragujskej republiky a má česť informovať ho, že vláda Slovenskej republiky je pripravená s cieľom uľahčiť cestovanie, ako aj kultúrne a obchodné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Nikaragujskou republikou prijať od 1. augusta 2003 na základe reciprocity tieto opatrenia týkajúce sa zrušenia vízovej povinnosti pre nikaragujských štátnych občanov, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky:

1. Štátni občania Nikaragujskej republiky, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu Nikaragujskej republiky, môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky a zdržiavať sa na ňom bez víz po dobu nepresahujúcu deväťdesiat (90) dní v rámci šiestich (6) mesiacov od dátumu prvého vstupu na územie Slovenskej republiky.

2. Zrušenie vízovej povinnosti podľa bodu 1 sa vzťahuje na štátnych občanov Nikaragujskej republiky, ktorí chcú vstúpiť na územie Slovenskej republiky z dôvodu turistiky, návštevy, služobných alebo obchodných ciest.

3. Štátni občania Nikaragujskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sú povinní dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky.

4. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť vykonávanie vyššie uvedených opatrení z dôvodu verejného záujmu, ako aj z dôvodov týkajúcich sa verejnej bezpečnosti, poriadku a zdravia. Každé takéto pozastavenie bude okamžite oznámené vláde Nikaragujskej republiky.

5. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo odoprieť vstup na územie Slovenskej republiky alebo zakázať pobyt na ňom štátnym občanom Nikaragujskej republiky, ktorých považuje za nežiaducich.

6. Vláda Slovenskej republiky písomne oznámi vláde Nikaragujskej republiky ukončenie uplatňovania opatrení uvedených v bodoch 1 až 4 jeden (1) mesiac vopred.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Nikaragujskej republiky o svojej hlbokej úcte.