Nariadenie vlády č. 573/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník

(v znení č. 152/2004 Z. z.)

Čiastka 233/2003
Platnosť od 24.12.2003 do30.04.2004
Účinnosť od 20.03.2004 do30.04.2004

573

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. decembra 2003,

ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


§ 1

Colné sadzby a merné jednotky colného sadzobníka sú ustanovené v prílohách č. 1, 2 a 5 až 11.

§ 2

Z dovážaného tovaru sa vymeriava dovozné clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 1.

§ 3

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 2, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľný obeh alebo do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia, sa vymeriava dovozné clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 2, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v období od 1. januára 2004 do 30. apríla 2004 nepresiahne colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 2. Po prekročení colnej kvóty sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1.

§ 4

(1) Preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v prílohe č. 1 sa vzťahujú na tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 3 do sumy 2 000 000 USD alebo ekvivalentu inej meny v štruktúre uplatňovaných colných preferencií. Po prekročení uvedeného limitu sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1.

(2) Na tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4, sa dovozné clo neuplatňuje.

(3) Tovarom pochádzajúcim z rozvojových krajín alebo z najmenej rozvinutých krajín sa rozumie tovar, na ktorý sa vzťahujú § 26 až 51 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.

§ 5

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 5, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v období od 1. januára 2004 do 30. apríla 2004 vymeriava clo podľa zvýhodnených colných sadzieb uvedených v prílohe č. 5.

§ 6

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 6, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v sezóne uvedenej v prílohe č. 6 vymeriava clo podľa zvýhodnených colných sadzieb uvedených v prílohe č. 6.

§ 7

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 7, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľný obeh alebo do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia, sa vymeriava clo podľa zvýhodnených colných sadzieb uvedených v prílohe č. 7, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v danom období nepresiahne colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 7. Po prekročení colnej kvóty sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1, ak sa nepostupuje podľa § 5.

§ 8

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 8, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa vymeriava zmluvná colná sadzba uvedená v prílohe č. 8.

§ 9

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 9, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa vymeriava zmluvná colná sadzba uvedená v prílohe č. 9, ak dovážaný tovar je určený na výrobu liečiv, pomocných látok a liekov.

§ 10

Na tovar dovážaný zo zahraničia, ktorý má preferenčný pôvod v Slovenskej republike podľa podmienok ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,1) sa dovozné clo neuplatňuje.

§ 11

(1) Na tovar dovážaný zo zahraničia, ktorý má preferenčný pôvod v niektorej z krajín alebo v skupine krajín uvedených v prílohe č. 10, sa uplatnia preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v tejto prílohe podľa podmienok ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(2) Na tovar podľa odseku 1 patriaci do kapitol 25 až 97 sa dovozné clo neuplatňuje, ak v prílohe č. 10 nie je uvedené inak.

(3) Preferenčná colná sadzba, pri ktorej je uvedený symbol „K“, sa uplatní len do výšky colnej kvóty uvedenej v prílohe č. 11, ak

a) požiadavka na priznanie preferenčnej colnej sadzby v rámci colnej kvóty sa uplatní podaním colného vyhlásenia a čas prijatia požiadavky je zhodný s časom prijatia colného vyhlásenia; ak medzi podaním colného vyhlásenia a jeho prijatím nadobudne účinnosť preferenčná colná sadzba v rámci colnej kvóty, uplatní sa colná sadzba v čase podania colného vyhlásenia,

b) colná kvóta je odsúhlasená podľa evidencie Colného riaditeľstva Slovenskej republiky.

(4) Ak zmluvná colná sadzba je nižšia ako preferenčná colná sadzba uvedená v prílohe č. 10, použije sa zmluvná colná sadzba.

§ 12

(1) Pri dovoze tovaru neobchodného charakteru2) určeného na uspokojovanie osobných potrieb fyzických osôb sa uplatní jednotná 4 % colná sadzba z colnej hodnoty takéhoto tovaru okrem tovaru uvedeného v prílohe č. 1 druhej časti štvrtej triedy 24. kapitoly.

(2) Jednotná colná sadzba sa uplatní pri dovoze tovaru podľa odseku 1

a) obsiahnutého v zásielkach odosielaných fyzickou osobou zo zahraničia fyzickej osobe na colné územie,3) ktorého úhrnná hodnota presahuje 45 EUR a zároveň nepresahuje 250 EUR, alebo

b) prepravovaného cestujúcim v jeho batožine,4) ktorého úhrnná hodnota presahuje 175 EUR a zároveň nepresahuje 250 EUR; ak ide o cestujúceho do 15 rokov, uplatní sa jednotná colná sadzba pri dovoze tovaru, ktorého úhrnná hodnota presahuje 90 EUR a zároveň nepresahuje 250 EUR.

(3) Pri dovoze tovaru podľa odseku 2 hodnotu jedného kusa tovaru nemožno rozdeliť.

(4) Pri dovoze tovaru podľa odseku 2 sa na návrh deklaranta uplatnia colné sadzby podľa prílohy č. 1 vrátane preferenčných colných sadzieb podľa medzinárodných zmlúv, ktoré upravujú poskytovanie preferenčného sadzobného zaobchádzania.

(5) Colné sadzby podľa odseku 4 sa uplatnia na všetok dovážaný tovar.


§ 13

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 142/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 239/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 502/2003 Z. z.

§ 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004 a stráca účinnosť 1. mája 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha 01-I. časť

Príloha 01-2. časť-1.až 10. kapitola

Príloha 01-2.časť-11.až 20. kapitola

Príloha 01-2.časť-21.až 30.kapitola

Príloha 01-2.časť-31.až 40.kapitola

Príloha 01-2.časť-41.až 50.kapitola

Príloha 01-2.časť-51.až 60.kapitola

Príloha 01-2.časť-61.až 70.kapitola

Príloha 01-2.časť-71.až 80.kapitola

Príloha 01-2.časť-81.až 84.kapitola

Príloha 01-2.časť-85.až 90.kapitola

Príloha 01-2.časť-91.až 97.kapitola

Príloha 02

Príloha 03

Príloha 04

Príloha 05

Príloha 06

Príloha 07

Príloha 08-1

Príloha 08-2

Príloha 08-3

Príloha 09

Príloha 10-1

Príloha 10-2

Príloha 10-3

Príloha 10-4

Príloha 10-5

Príloha 11

Poznámky pod čiarou

1) Protokol č. 4 týkajúci sa definície koncepcie „výrobkov s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej (oznámenie č. 158/1997 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Protokol týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce (oznámenie č. 372/2002 Z. z.).
Protokol č. 7 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode uzatvorenej medzi Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou (oznámenie č. 195/1997 Z. z.).

2) § 2 písm. f) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.

3) § 199 ods. 1 a § 200 zákona č. 238/2001 Z. z.

4) § 215 ods. 3 a § 217 zákona č. 238/2001 Z. z.