Rozhodnutie č. 747/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za dodávku elektriny pre regulovaných odberateľov, distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov a poskytovanie systémových služieb

Čiastka 281/2002
Platnosť od 31.12.2002 do31.12.2006
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2006

747

ROZHODNUTIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 12. decembra 2002

o rozsahu regulácie cien za dodávku elektriny pre regulovaných odberateľov, distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov a poskytovanie systémových služieb

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad") podľa § 12 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:

Článok 1

(1) Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie

a) regulovaným odberateľom koncový odberateľ elektriny s výnimkou oprávneného odberateľa,1) ktorý má uzatvorenú zmluvu o prenose alebo distribúcii elektriny,2)

b) jednotkou elektriny 1 MWh elektriny,

c) regulovaným subjektom držiteľ licencie na rozvod elektriny, ktorého dodávka elektriny distribučnou sústavou pre regulovaných odberateľov v roku t - 1 alebo ktorého rozvod elektriny distribučnou sústavou v roku t - 1 bol vyšší ako 1 500 000 MWh,

d) prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou sústavou vrátane prenosov elektriny spojených s dovozom a vývozom elektriny do elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky a z nej, ako aj umožnenie prístupu k prenosovej sústave a riadenie prenosovej sústavy,

e) prenosovou sústavou systém navzájom prepojených vedení a elektrických zariadení 220 kV a vyšším napätím a vybraných zariadení s napätím 110 kV, ktoré slúži na zabezpečenie prenosu elektriny na celom území Slovenskej republiky vrátane systémov meracej, ochrannej, riadiacej, zabezpečovacej, informačnej a telekomunikačnej techniky, s výnimkou priamych vedení vlastnených odberateľom,

f) distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou, ktorú prevádzkuje regulovaný subjekt,

g) distribučnou sústavou systém navzájom prepojených vedení a elektrických zariadení s napätím 110 kV a nižším napätím, ktoré slúži na zabezpečenie distribúcie elektriny na vymedzenom území vrátane systémov meracej, ochrannej, riadiacej, zabezpečovacej, informačnej a telekomunikačnej techniky, s výnimkou priamych vedení vlastnených odberateľom,

h) dodávkou elektriny pre regulovaných odberateľov je distribúcia a predaj elektriny pre regulovaných odberateľov,

i) prvým regulačným obdobím obdobie účinnosti tohto rozhodnutia,

j) regulačným rokom obdobie začínajúce sa 1. januára a končiace sa 31. decembra kalendárneho roka,

k) rokom t regulačný rok, pre ktorý sa určuje maximálna cena,

l) rokom t - 1 regulačný rok predchádzajúci roku t,

m) maximálnou cenou maximálny prípustný výnos na jednotku elektriny, ktorú regulovaný subjekt dodá alebo distribuuje pri výkone regulovanej činnosti v roku t,

n) tarifou cena, ktorú regulovaný subjekt účtuje jednotlivým skupinám odberateľov,

o) krížovými dotáciami objem výnosov, ktorý regulovaný subjekt získa pri vykonávaní regulovanej činnosti pre jednu skupinu odberateľov nad výšku oprávnených nákladov a primeraného zisku a ktorý použije na pokrytie strát vznikajúcich pri vykonávaní regulovanej činnosti pre inú skupinu odberateľov,

p) návrhom cien návrh maximálnej ceny a taríf za činnosti podľa článku 2,

q) stratou elektriny rozdiel medzi množstvom elektriny na vstupe do distribučnej sústavy, ktorú prevádzkuje regulovaný subjekt, a množstvom elektriny na výstupe z tejto distribučnej sústavy znížený o spotrebu regulovaného subjektu pre vlastné účely,

r) systémovými službami služby poskytované regulovaným subjektom pre užívateľov distribučnej sústavy v rozsahu stanovenom Kódexom distribučnej sústavy.

Článok 2

(1) Regulácii cien podľa tohto rozhodnutia podliehajú ceny

a) za dodávku elektriny pre regulovaných odberateľov,

b) za distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov,

c) za poskytovanie systémových služieb pre užívateľov distribučnej sústavy.

(2) Regulácii cien nepodliehajú ceny za predaj elektriny pre oprávnených odberateľov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o prenose alebo distribúcii elektriny.

Článok 3

(1) Tento článok upravuje spôsob regulácie cien za dodávku elektriny regulovaným subjektom pre regulovaných odberateľov.

(2) Regulovaný subjekt navrhuje ceny na rok t tak, aby skutočne dosiahnutý priemerný výnos za dodávku elektriny v roku t na jednotku elektriny neprekročil pre regulovaných odberateľov maximálne ceny na rok t vypočítané podľa odsekov 3 a 4.

(3) Maximálna cena za dodávku elektriny pre regulovaných odberateľov Pt v Sk na jednotku elektriny v roku t zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk a vypočíta sa podľa vzorca:

,

pričom

PEt = neovplyvniteľné náklady v Sk na jednotku elektriny dodanú pre regulovaných odberateľov v roku t,

PDt = ovplyvniteľné náklady v Sk na jednotku elektriny dodanú pre regulovaných odberateľov v roku t,

Lt = index strát elektriny v roku t,

Kt = korekčný faktor v Sk na jednotku elektriny v roku t na vyrovnanie nedostatku alebo prebytku príjmov v roku t - 1,

Zt = neočakávané zmeny nákladov regulovaného subjektu, ktoré úrad povolí zahrnúť do cien za dodávku elektriny pre regulovaných odbe- rateľov v roku t.

a) Neovplyvniteľné náklady PEt v Sk na jednotku elektriny dodanú pre regulovaných odberateľov v roku t sa vypočítajú podľa vzorca:

Vzorec 01

pričom:

ENt = plánovaná výška nákladov na nákup elektriny od dodávateľov na zabezpečenie dodávky elektriny pre regulovaných odberateľov v Sk v roku t,

TCt = plánovaná výška nákladov na prenos elektriny vrátane nákladov za prístup k prenosovej sústave a nákladov na straty elektriny pri prenose potrebnej na dodávku pre regulovaných odberateľov v Sk v roku t,

TOt = celkové ostatné plánované neovplyvniteľné náklady v Sk roku t, ktoré zahŕňajú najmä poplatky za vydanie licencií, náklady na poistenie majetku a dane z nehnuteľností,3)

Qt = celkový plánovaný objem dodávky elektriny pre regulovaných odberateľov v roku t v jednotkách elektriny,

SPKt = systémový poplatok pre koncových odberateľov v Sk na jednotku elektriny v roku t,

PNSt = poplatok za náklady systému pre koncových odberateľov v Sk na jednotku elektriny v roku t.

1. Plánovaná výška nákladov na nákup elektriny ENt od dodávateľov na zabezpečenie dodávky elektriny pre regulovaných odberateľov v Sk v roku t sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 02

pričom

PSEt = maximálna cena v Sk na jednotku elektriny v roku t, za ktorú regulovaný subjekt nakúpi elektrinu od držiteľa licencie na výrobu elektriny, ktorého objem výroby elektriny na území Slovenskej republiky bol v roku t - 1 väčší ako 5 000 000 MWh (ďalej len „veľkovýrobca"), na účely dodávky elektriny pre regulovaných odberateľov,

QSEt = plánovaný objem elektriny nakúpenej od veľkovýrobcu v jednotkách elektriny v roku t na účely dodávky elektriny pre regulovaných odberateľov,

KSEt = korekčný faktor na náklady na nákup elektriny od veľkovýrobcu na účely dodávky elektriny pre regulovaných odberateľov v Sk v roku t,

= plánovaná cena v Sk na jednotku elektriny v roku t, za ktorú regulovaný subjekt nakúpi elektrinu od dodávateľov elektriny (okrem veľkovýrobcu) na účely dodávky elektriny pre regulovaných odberateľov včítane výkupu elektriny z obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla v rámci i-tej zmluvy,

= plánovaný objem elektriny nakúpenej od dodávateľov elektriny (okrem veľkovýrobcu) vrátane elektriny vykúpenej z obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla v jednotkách elektriny v roku t v rámci i-tej zmluvy na účely dodávky elektriny pre regulovaných odberateľov,

n = počet zmlúv na nákup elektriny od iných dodávateľov na účely dodávky elektriny pre regulovaných odberateľov,

= počet zmlúv na nákup elektriny od iných dodávateľov na účely dodávky elektriny pre regulovaných odberateľov,

DISt = úradom nepovolené náklady na nákup elektriny v Sk v roku t, pri ktorých regulovaný subjekt nepreukáže úradu, že nákup elektriny realizoval za najnižšie možné ceny,

2. korekčný faktor na náklady na nákup elektriny od veľkovýrobcu na účely dodávky elektriny pre regulovaných odberateľov KSEt v Sk v roku t sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 03

pričom

TSEt - 1 = celkové skutočné náklady regulovaného subjektu na nákup elektriny od veľkovýrobcu v roku t - 1 na účely dodávky elektriny pre regulovaných odberateľov v Sk,

PSEt - 1 = maximálna cena, za ktorú regulovaný subjekt nakúpil elektrinu od veľkovýrobcu na účely dodávky elektriny pre regulovaných odberateľov, v Sk na jednotku elektriny v roku t - 1,

QSEt - 1 = celkový objem elektriny nakúpenej od veľkovýrobcu na účely dodávky elektriny pre regulovaných odberateľov v jednot- kách elektriny v roku t - 1,

It = úroková sadzba: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t - 1 a ktorá sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov,

s = koeficient delenia rozdielu medzi skutočnými a plánovanými nákladmi na nákup elektriny regulovaného subjektu medzi regulovaný subjekt a veľkovýrobcu.

b) Ovplyvniteľné náklady PDt v Sk na jednotku elektriny dodanú pre regulovaných odberateľov v roku t sa vypočítajú podľa vzorca:

Vzorec 04

pričom:

PDt - 1 = ovplyvniteľné náklady v Sk na jednotku elektriny v roku t - 1, ktoré obsahujú prevádzkové náklady, odpisy a primeraný zisk,

RPIt - 1 = aritmetický priemer indexov spotrebiteľských cien, ktorým je položka „indexy spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku, spotrebiteľské ceny úhrnom", publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky, v období od októbra v roku t - 2 až do septembra v roku t - 1,

X = faktor cenovej regulácie.

c) Index strát elektriny Lt sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 05

pričom:

AL = aritmetický priemer strát elektriny regulovaného subjektu za roky t - 3, t - 2 a t - 1 v percentách,

Lt - 1 = straty elektriny regulovaného subjektu v roku t - 1 vypočítané v percentách takto:

Vzorec 06

d) Korekčný faktor Kt v Sk na jednotku elektriny v roku t sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 07

pričom

TRt - 1 = celkové výnosy z cien a taríf schválených úradom v Sk v roku t - 1 za dodávku elektriny pre regulovaných odberateľov s výnimkou výnosov za nedodržanie parametrov odberu elektriny, najmä nedodržanie neutrálneho účinníka, spätnej jalovej dodávky, prekročenie a nedočerpanie dohodnutého množstva elektriny,

Pt - 1 = maximálna cena v Sk na jednotku elektriny za dodávku elektriny pre regulovaných odberateľov v roku t - 1,

Qt - 1 = celkový očakávaný objem dodanej elektriny v jednotkách elektriny pre regulovaných odberateľov v roku t - 1,

hodnota It v prípade, ak:

1. Vzorec 08 rovná sa úrokovej sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t - 1 + 5 % a ktorá sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov,

2. Vzorec 09 rovná sa úrokovej sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t - 1 a ktorá sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov.

e) Neočakávané zmeny nákladov Zt v Sk na jednotku elektriny v roku t sa vypočítajú podľa vzorca:

Vzorec 10

pričom:

PN = celkový objem nákladov v Sk, ktoré sú vyvolané skutočnosťami, na ktoré regulovaný subjekt nemá vplyv, ktoré úrad povolí zahrnúť do cien za dodávku elektriny pre regulovaných odberateľov v roku t na základe návrhu regulovaného subjektu na zmenu cien.

(4) Maximálna cena za dodávku elektriny pre kategóriu domácnosť4) PRt v Sk na jednotku elektriny v roku t sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 11

pričom:

PRt - 1 = maximálna cena za dodávku elektriny pre kategóriu domácnosť v Sk na jednotku elektriny v roku t - 1.

(5) Spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny pre kategóriu domácnosť v Sk na jednotku elektriny uvedený v odseku 4 sa bude uplatňovať dovtedy, kým maximálna cena za dodávku elektriny pre kategóriu domácnosť nepokryje oprávnené náklady a primeraný zisk vynaložený regulovaným subjektom pri dodávke elektriny pre túto kategóriu.

Článok 4

(1) Tento článok upravuje spôsob regulácie cien za distribúciu elektriny regulovaným subjektom pre oprávnených odberateľov, ktorí majú s regulovaným subjektom uzatvorenú zmluvu o prenose alebo distribúcii elektriny.

(2) Cena, ktorú regulovaný subjekt účtuje za distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov podľa odseku 1, určí sa ako maximálna cena v Sk na jednotku elektriny pokrývajúca ovplyvniteľné náklady PDt regulovaného subjektu vynaložené na jednotlivých napäťových úrovniach.

(3) Ak cena za dodávku elektriny pre skupinu odberateľov, v ktorej sa nachádzajú alebo môžu nachádzať oprávnení odberatelia podľa odseku 1, obsahuje krížové dotácie povolené úradom, maximálna cena za distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov PDkt v tejto skupine sa určí ako cena za dodávku elektriny v Sk na jednotku elektriny po odpočítaní nákladov na nákup a prenos elektriny v Sk na jednotku elektriny, a to podľa vzorca:

Vzorec 12

pričom

Pkt = priemerná cena za dodávku elektriny pre regulovaných odberateľov v skupine k v roku t v Sk na jednotku elektriny.

(4) Úrad určí tarify za distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov podľa odseku 1 na základe návrhu cien, ktorý predloží regulovaný subjekt, spôsobom uvedeným v odsekoch 2 a 3 tak, aby priemer taríf vážený plánovaným množstvom distribuovanej elektriny oprávneným odberateľom v jednotkách množstva v jednotlivých tarifách neprekročil PDt podľa odseku 2.

(5) Regulovaný subjekt fakturuje oprávneným odberateľom tarify za distribúciu elektriny podľa odseku 4 zvýšené o náklady spôsobené stratami elektriny, ktoré vznikajú regulovanému subjektu pri distribúcii elektriny oprávneným odberateľom. Straty elektriny sa na tento účel určia ako násobok percenta strát elektriny, ktoré regulovaný subjekt dosiahol v roku t - 1 na jednotlivých napäťových úrovniach, a objemu elektriny, ktorý oprávnený odberateľ dohodol na distribúciu elektriny.

(6) Regulovaný subjekt fakturuje oprávneným odberateľom podľa odseku 1, ktorí sú zároveň koncoví odberatelia, aj poplatok za systémové náklady PNSt a systémový poplatok SPKt za každú jednotku elektriny, ktorú odoberú z distribučnej sústavy regulovaného subjektu v roku t.

Článok 5

(1) Tento článok upravuje spôsob regulácie cien za poskytovanie systémových služieb regulovaným subjektom pre užívateľov distribučnej sústavy.

(2) Maximálny povolený výnos, ktorý regulovaný subjekt dosiahne za poskytovanie systémových služieb SSDt v Sk v roku t, vypočíta sa podľa vzorca:

,

pričom

SPKt = systémový poplatok pre koncových odberateľov v roku t v Sk na jednotku elektriny,

QKt = celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách elektriny, ktorý odoberú koncoví odberatelia z distribučnej sústavy regulovaného subjektu v roku t, s výnimkou plánovaného odberu elektriny koncovými odberateľmi v rámci ostrovnej prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky,

SPZt = systémový poplatok pre držiteľov licencie na výrobu elektriny v roku t v Sk na jednotku elektriny,

QZt = celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách elektriny v roku t vyrobenej držiteľmi licencie na výrobu elektriny, ktorí sú napojení na distribučnú sústavu regulovaného subjektu, vo vlastnom zariadení a dodanej priamo odberateľom bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy alebo spotrebovanej týmito výrobcami bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy, s výnimkou elektriny, ktorú výrobcovia spotrebujú priamo pri výrobe elektriny alebo tepla alebo pri čerpaní prečerpávacích vodných elektrární,

SPOt = systémový poplatok pre regulovaný subjekt v roku t v Sk na jednotku elektriny,

QOt = celkový plánovaný objem elektriny v jed- notkách elektriny odobraný regulovaným subjektom z elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky v prípade plného alebo čiastočného napojenia pôvodnej ostrovnej prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky nad rámec diagramu schváleného v dennej príprave prevádzky elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky,

KDt = korekčný faktor v Sk v roku t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca:

Vzorec 13

pričom

DSSt - 1 = celkový skutočný výnos v Sk v roku t - 1 z poskytovania systémových služieb,

SSDt - 1 = maximálny povolený výnos z poskytovania systémových služieb v Sk v roku t - 1,

It = úroková sadzba: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január až september v roku t - 1 a ktorá sa vypočíta ako priemer mesačných priemerov.

Celkový skutočný výnos v Sk v roku t - 1 z poskytovania systémových služieb DSSt - 1 sa vypočíta podľa vzorca:

pričom

SPKt - 1 = systémový poplatok pre koncových odberateľov v roku t - 1 v Sk na jednotku elektriny,

QKt - 1 = celkový objem elektriny v jednotkách elektriny odobraný koncovými odberateľmi z distribučnej sústavy regulovaného subjektu v roku t - 1 s výnimkou elektriny odobranej koncovými odberateľmi v rámci ostrovnej prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky,

SPZt - 1 = systémový poplatok pre držiteľov licencie na výrobu elektriny v roku t - 1 v Sk na jednotku elektriny,

QZt - 1 = celkový objem elektriny v jednotkách elektriny v roku t - 1 vyrobenej držiteľmi licencie na výrobu elektriny, ktorí sú napojení na distribučnú sústavu regulovaného subjektu, vo vlastnom zariadení a dodanej priamo odberateľom bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy alebo spotrebovanej týmito výrobcami bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy s výnimkou elektriny, ktorú držitelia licencie spotrebujú priamo pri výrobe elektriny alebo tepla alebo pri čerpaní prečerpávacích vodných elektrární,

SPOt - 1 = systémový poplatok pre regulovaný subjekt v roku t - 1 v Sk na jednotku elektriny,

QOt - 1 = celkový objem elektriny v jednotkách elektriny odobraný regulovaným subjektom z elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky v prípade plného alebo čiastočného napojenia pôvodnej ostrovnej prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky nad rámec diagramu schváleného v dennej príprave prevádzky elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky.

Článok 6

(1) Úrad preverí návrh cien na rok t, ktorý predloží regulovaný subjekt úradu najmenej dva mesiace pred koncom roka t - 1.

(2) Úrad schváli alebo neschváli návrh cien do 30 dní od jeho doručenia. Úrad návrh cien neschváli, ak výpočty obsahujú matematické chyby alebo ak navrhované ceny sú v rozpore s týmto rozhodnutím. Úrad môže návrh cien neschváliť aj v prípade, ak tento návrh obsahuje krížové dotácie medzi jednotlivými kategóriami odberateľov.

(3) Ak úrad návrh cien neschváli z dôvodov uvedených v odseku 2, vyzve regulovaný subjekt, aby predložil nový návrh cien. Ak do konca roka t - 1 úrad neschváli návrh cien na rok t, regulovaný subjekt bude účtovať v roku t ceny platné v roku t - 1 násobené (RPIt - 1 - X)/100. Ak úrad neschváli nový návrh cien do konca tretieho mesiaca roku t, úrad určí do konca piateho mesiaca roku t maximálnu cenu na rok t a tarify na základe spôsobu výpočtu maximálnej ceny a taríf podľa článkov 3, 4 a 5 tohto rozhodnutia. Takto určená maximálna cena a tarify budú účinné od prvého dňa siedmeho mesiaca roku t.

(4) Regulovaný subjekt môže predložiť návrh na zmenu cien počas regulačného roka, ak nastanú najmä nasledujúce skutočnosti:

a) výrazná zmena nákupnej ceny elektriny oproti plánovanej nákupnej cene elektriny,

b) výrazná zmena objemu predaja elektriny oproti plánovanému objemu predaja elektriny,

c) zmeny daňového systému,

d) živelné udalosti.

(5) Maximálne ceny a tarify schválené alebo určené úradom podľa článkov 3, 4 a 5 úrad určí rozhodnutím, ktoré doručí regulovanému subjektu najneskôr 14 dní pred nadobudnutím jeho účinnosti.

Článok 7

(1) Regulovaný subjekt oznámi úradu a držiteľovi licencie na rozvod elektriny a prevádzkujúcemu prenosovú sústavu nasledujúce údaje:

a) objem elektriny odobranej koncovými odberateľmi z jeho sústavy,

b) objem elektriny odobranej koncovými odberateľmi z jeho sústavy v rámci ostrovnej prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky,

c) objem elektriny vyrobený držiteľmi licencie na výrobu elektriny vo vlastnom zariadení a dodaný priamo odberateľom bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy,

d) objem elektriny spotrebovanej pre vlastnú potrebu držiteľmi licencie na výrobu elektriny bez použitia prenosovej alebo distribučnej sústavy s výnimkou elektriny, ktorá sa spotrebúva priamo pri výrobe elektriny alebo tepla alebo pri čerpaní prečerpávacích vodných elektrární,

e) objem elektriny odobraný regulovaným subjektom z elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky v prípade plného alebo čiastočného napojenia pôvodnej ostrovnej prevádzky preukázateľne oddelenej od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky nad rámec diagramu schváleného v dennej príprave prevádzky elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky,

a to najneskôr tri mesiace pred koncom roka t - 1 pre príslušné plánované objemy v roku t a do 15. dňa každého mesiaca v roku t pre príslušné skutočné objemy v predchádzajúcom mesiaci roku t.

(2) Regulovaný subjekt požiada oprávnených odberateľov, ktorí sú napojení na jeho distribučnú sústavu, o vyjadrenie, či chcú odoberať elektrinu v roku t za regulované ceny, a to do 1. júla roku t - 1 na každý nasledujúci rok t. Na základe vyjadrení oprávnených odberateľov predložených regulovanému subjektu do 31. júla roku t - 1 na každý nasledujúci rok t regulovaný subjekt do 31. augusta v roku t - 1 na každý nasledujúci rok t oznámi úradu a držiteľom licencie na výrobu elektriny objem elektriny, ktorý plánuje nakúpiť na účely dodávky elektriny regulovaným odberateľom, ako aj na účely pokrytia vlastnej spotreby a strát elektriny pri distribúcii elektriny.

(3) Ak oprávnený odberateľ nepredloží regulovanému subjektu vyjadrenie o zámere odoberať elektrinu v roku t za regulované ceny, regulovaný subjekt môže dodávať elektrinu takému odberateľovi za zmluvné ceny v roku t. Oprávnený odberateľ, ktorý počas roka t uzatvorí s regulovaným subjektom zmluvu o prenose alebo distribúcii elektriny, odoberá elektrinu za zmluvné ceny až do skončenia regulačného obdobia.

Článok 8

Úrad po skončení prvého regulačného obdobia na účely druhého regulačného obdobia prehodnotí spôsob regulácie cien za dodávku elektriny pre regulovaných odberateľov a za distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov uvedených v článkoch 3 a 4, ako aj výšku ovplyvniteľných nákladov na základe analýzy oprávnených nákladov a primeraného zisku, zohľadňujúc reprodukčnú hodnotu majetku regulovaných subjektov.

Článok 9

Zrušuje sa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2002 Z. z. o rozsahu regulácie cien za dodávku elektriny pre chránených odberateľov a distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov.

Článok 10

Toto rozhodnutie bude účinné od 1. januára 2003 do 31. decembra 2006.

Ján Matuský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 548/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov a najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej spotrebe oprávneného odberateľa.

2) § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 549/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách rozvodu elektriny pre oprávnených odberateľov.

3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

4) § 2 písm. d) vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 267/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých podmienkach dodávky elektriny a spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi elektriny neoprávneným odberom elektriny.