Oznámenie č. 174/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rímskeho protokolu z roku 1988 o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti pevných plošín umiestnených na podmorskej plytčine

Čiastka 74/2001
Platnosť od 15.05.2001
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 1. marca 1992 na základe článku 6 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 8. marca 2001 na základe článku 6 ods. 2.

174

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. marca 1988 bol v Ríme prijatý Rímsky protokol z roku 1988 o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti pevných plošín umiestnených na podmorskej plytčine.

V mene Československej socialistickej republiky bol protokol podpísaný 9. marca 1989. Slovenská republika sa stala signatárskym štátom protokolu na základe sukcesie do podpisu 1. januára 1993.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 1107 z 26. októbra 2000 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 26. novembra 2000. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára protokolu, generálneho tajomníka Medzinárodnej námornej organizácie, 8. decembra 2000.

Protokol nadobudol platnosť 1. marca 1992 na základe článku 6 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 8. marca 2001 na základe článku 6 ods. 2.

RÍMSKY PROTOKOL Z ROKU 1988

o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti pevných plošín umiestnených na podmorskej plytčine

Štáty, zmluvné strany tohto protokolu,

súc zmluvnými stranami Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby,

uznávajúc, že dôvody, pre ktoré bol dohovor vypracovaný, sa vzťahujú aj na pevné plošiny umiestnené na podmorskej plytčine,

prihliadajúc na ustanovenia uvedeného dohovoru,

potvrdzujúc, že na oblasti, ktoré nie sú upravené týmto dohovorom, sa aj naďalej vzťahujú normy a zásady všeobecného medzinárodného práva,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Ustanovenia článkov 5 a 7 a článkov 10 až 16 Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby (ďalej len „dohovor“) sa vzťahujú mutatis mutandis aj na trestné činy uvedené v článku 2 tohto protokolu, ak boli spáchané na palube pevných plošín umiestnených na podmorskej plytčine, alebo boli zamerané proti nim.

2. Protokol sa vzťahuje aj na prípady, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, ak sa páchateľ alebo údajný páchateľ nachádza na území štátu, zmluvnej strany, iného ako štát, v ktorého národných vodách alebo v územnom mori je umiestnená pevná plošina.

3. Na účely tohto protokolu „pevná plošina“ znamená umelý ostrov, zariadenie alebo konštrukciu trvalo pripevnenú k morskému dnu na účel prieskumu alebo ťažby zdrojov, alebo na iné hospodárske účely.

Článok 2

1. Trestného činu sa dopustí každá osoba, ktorá protiprávne a úmyselne

a) násilne alebo pod hrozbou sily, alebo akejkoľvek inej formy zastrašovania prevezme alebo vykonáva kontrolu nad pevnou plošinou; alebo

b) spácha násilný čin proti osobe na palube pevnej plošiny, ak takýto čin môže ohroziť bezpečnosť pevnej plošiny; alebo

c) zničí pevnú plošinu alebo spôsobí škodu, ktorá môže ohroziť jej bezpečnosť; alebo

d) akýmkoľvek spôsobom umiestni alebo zabezpečí umiestnenie na pevnej plošine zariadenia alebo látky, ktorá by mohla túto pevnú plošinu zničiť alebo ohroziť jej bezpečnosť; alebo

e) poraní alebo usmrtí inú osobu pri spáchaní alebo pri pokuse o spáchanie niektorého z trestných činov uvedených v písmenách a) až d).

2. Trestného činu sa dopustí aj každá osoba, ktorá

a) sa pokúsi spáchať niektorý z trestných činov uvedených v odseku 1; alebo

b) napomáha spáchanie niektorého z týchto trestných činov inou osobou alebo je inak spolupáchateľom osoby, ktorá spácha takýto trestný čin; alebo

c) sa vyhráža, s podmienkou alebo bez podmienky, podľa vnútroštátneho právneho poriadku s cieľom donútiť fyzickú osobu alebo právnickú osobu vykonať alebo zdržať sa vykonania nejakého činu, spáchať niektorý z trestných činov uvedených v odseku 1 písm. b) a c), ak je pravdepodobné, že táto hrozba ohrozí bezpečnosť pevnej plošiny.

Článok 3

1. Každý štát, zmluvná strana, prijme potrebné opatrenia na to, aby stanovil svoju právomoc pre trestné činy uvedené v článku 2 v prípade, že sú spáchané

a) proti pevnej plošine alebo na palube pevnej plošiny umiestnenej na podmorskej plytčine tohto štátu; alebo

b) občanom tohto štátu.

2. Štát, zmluvná strana, môže stanoviť svoju právomoc pre ktorýkoľvek z týchto trestných činov aj vtedy, ak

a) trestný čin spácha osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá má obvyklý pobyt v tomto štáte;

b) pri trestnom čine dôjde k zadržaniu, ohrozeniu, ublíženiu na zdraví alebo k usmrteniu občana tohto štátu; alebo

c) trestný čin je spáchaný s úmyslom prinútiť tento štát, aby vykonal nejaký čin, alebo sa zdržal jeho vykonania.

3. Každý štát, zmluvná strana, ktorý stanovil svoju právomoc uvedenú v odseku 2, informuje o tom generálneho tajomníka Medzinárodnej námornej organizácie (ďalej len „generálny tajomník“). Ak sa tento štát, zmluvná strana, následne vzdá svojej právomoci, oznámi to generálnemu tajomníkovi.

4. Každý štát, zmluvná strana, prijme potrebné opatrenia na stanovenie svojej právomoci pre trestné činy uvedené v článku 2 v prípadoch, keď sa údajný páchateľ nachádza na jeho území a nevydá ho žiadnemu inému štátu, zmluvnej strane, ktorý stanovil svoju právomoc podľa odsekov 1 a 2 tohto článku.

5. Tento protokol nevylučuje právomoc v trestnej oblasti stanovenú v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom.

Článok 4

1. Ustanovenia tohto protokolu sa nedotýkajú noriem medzinárodného práva vzťahujúcich sa na pevné plošiny umiestnené na podmorskej plytčine.

Článok 5

1. Tento protokol bude otvorený na podpis v Ríme 10. marca 1988 a v sídle Medzinárodnej námornej organizácie (ďalej len „organizácia“) od 14. marca 1988 do 9. marca 1989 pre všetky štáty, ktoré podpísali dohovor. Potom zostane otvorený na prístup.

2. Štáty môžu vyjadriť svoj súhlas byť viazané týmto protokolom

a) podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo

b) podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie, alebo

c) prístupom.

3. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe budú zaregistrované u generálneho tajomníka.

4. Zmluvnou stranou tohto protokolu sa môže stať len štát, ktorý podpísal dohovor bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo ktorý ratifikoval, prijal, schválil dohovor alebo k nemu pristúpil.

Článok 6

1. Tento protokol nadobudne platnosť po uplynutí deväťdesiatich dní od dátumu, keď ho podpísali tri štáty bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo uložili ratifikačnú listinu alebo listinu o prijatí, schválení alebo o prístupe. Tento protokol však nenadobudne platnosť pred nadobudnutím platnosti dohovoru.

2. Pre štát, ktorý uloží ratifikačnú listinu alebo listinu o prijatí, schválení alebo o prístupe k tomuto protokolu, potom, ako boli splnené podmienky nadobudnutia platnosti protokolu, nadobudne ratifikácia, prijatie, schválenie alebo prístup platnosť deväťdesiat dní od dátumu tohto uloženia.

Článok 7

1. Ktorýkoľvek štát, zmluvná strana, môže tento protokol vypovedať kedykoľvek po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia jeho platnosti vo vzťahu k tomuto štátu.

2. Vypovedanie sa vykoná uložením listiny o výpovedi u generálneho tajomníka.

3. Výpoveď nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roka alebo dlhšieho obdobia uvedeného v listine o výpovedi odo dňa, keď generálny tajomník prijme listinu o výpovedi.

4. Vypovedanie dohovoru štátom, zmluvnou stranou, sa považuje aj za vypovedanie tohto protokolu týmto štátom.

Článok 8

1. Organizácia môže zvolať konferenciu o revízii alebo o zmene tohto protokolu.

2. Generálny tajomník zvolá konferenciu štátov, zmluvných strán tohto protokolu, s cieľom revidovať alebo zmeniť protokol, ak o to požiada jedna tretina štátov, zmluvných strán, alebo päť štátov, zmluvných strán, podľa toho, ktorý počet je vyšší.

3. Každá ratifikačná listina, listina o prijatí, schválení alebo o prístupe, uložená po dátume nadobudnutia platnosti dodatku k tomuto protokolu, sa bude považovať za listinu vzťahujúcu sa k takto doplnenému protokolu.

Článok 9

1. Tento protokol bude uložený u generálneho tajomníka.

2. Generálny tajomník

a) informuje všetky štáty, ktoré tento protokol podpísali alebo k nemu pristúpili, a všetkých členov organizácie o

i) každom novom podpise alebo o uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe a o dátume podpisu alebo uloženia,

ii) dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu,

iii) uložení každej listiny o výpovedi tohto protokolu a o dátume jej prijatia a o dátume, keď výpoveď nadobudne účinnosť,

iv) prijatí každej deklarácie alebo oznámenia vykonaného podľa tohto protokolu;

b) doručí overené pôvodné vyhotovenia tohto protokolu všetkým štátom, ktoré tento protokol podpísali alebo k nemu pristúpili.

3. Okamžite potom, ako tento protokol nadobudne platnosť, depozitár doručí generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov jeho overené pôvodné vyhotovenie na zaregistrovanie a uverejnenie v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.

Článok 10

Tento protokol je vyhotovený v jednom pôvodnom vyhotovení v arabskom, čínskom, anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom všetky tieto znenia sú rovnako autentické.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento protokol.

Dané v Ríme desiateho dňa mesiaca marec roku tisíc deväťsto osemdesiat osem.

Anglické znenie textu