Vyhláška č. 17/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka

Čiastka 9/2001
Platnosť od 27.01.2001
Účinnosť od 01.02.2001 do31.03.2015
Zrušený 20/2012 Z. z.

17

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 20. decembra 2000,

ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka tak, aby bolo možné každý kus hovädzieho dobytka počas jeho života spoľahlivo identifikovať.

§ 2

(1) Prvotné označenie je dočasné identifikačné označenie hovädzieho dobytka ihneď po jeho narodení v určitom chove, podľa ktorého možno spoľahlivo určiť jeho identitu a jeho matku.

(2) Trvalé označenie je označenie hovädzieho dobytka plastovou ušnou značkou a kovovou ušnou značkou (ďalej len „ušné značky“), ktoré mu zostávajú počas celého jeho života a nesmú sa meniť.

(3) Tetovanie je vytetovanie identifikačného numerického znaku do ušnice hovädzieho dobytka pomocou perforačných tetovacích klieští a vtrenia tetovacej farby do perforovaných tkanív ušnice.

(4) Označenie čipovou značkou je umiestnenie mikroprocesora alebo iného elektronického média do tela alebo na telo hovädzieho dobytka na účely jeho identifikácie.

(5) Identifikácia je určenie totožnosti každého kusa hovädzieho dobytka a jeho pôvodu vzhľadom na chov, miesto narodenia v krajine pôvodu na základe označenia na určitej časti jeho tela umožňujúce aj identifikáciu jeho biologického pôvodu, ako aj zmien v lokalizácii vzhľadom na jeho chov a držiteľov počas jeho života.

§ 3

(1) Každý kus hovädzieho dobytka sa označuje prvotným označením a trvalým označením.

(2) Prvotné označenie a trvalé označenie hovädzieho dobytka zabezpečí ten, v ktorého chove sa hovädzí dobytok narodil.

(3) Trvalé označenie sa vykonáva ušnými značkami. Ušné značky sa umiestňujú do oboch ušníc každého kusa hovädzieho dobytka do 72 hodín od jeho narodenia, vždy však pred jeho premiestnením z chovu. Plastová ušná značka sa umiestňuje ku koreňu ľavej ušnice, kovová ušná značka do pravej ušnice.

(4) Držiteľ hovädzieho dobytka (ďalej len „držiteľ“) najneskôr do siedmich dní od narodenia každého kusa hovädzieho dobytka oznámi poverenej plemenárskej organizácii túto udalosť s uvedením príslušných alfanumerických znakov uvedených na ušných značkách.

(5) Plastové ušné značky sú platničky z plastickej hmoty so závesným a fixačným zariadením na aplikáciu do ušnice, ktoré sa umiestňujú pomocou zakladacích klieští. Na ploche značky je čiernym písmom vyznačené identifikačné označenie, ktoré obsahuje alfanumerické znaky vyjadrujúce individuálne identitu v rozsahu najviac 14 znakov.

(6) Ušné značky

a) musia byť zabezpečené pred zneužitím a počas celého života ľahko čitateľné,

b) dajú sa použiť iba jednorazovo, ich odstránením sa znehodnotia,

c) skonštruované sú tak, že sú trvale spojené s každým kusom hovädzieho dobytka bez toho, aby akokoľvek narúšali jeho pohodu a spôsobovali mu akúkoľvek traumu,

d) obsahujú údaje, ktoré sú nezmazateľné a nedajú sa prepisovať,

e) obsahujú názov alebo kód alebo symbol poverenej plemenárskej organizácie,

f) plastové sú z ohybného plastu a skladajú sa z dvoch častí,

g) plastové sú najmenej 45 mm dlhé a 55 mm široké,

h) plastové sa označujú alfanumerickými znakmi najmenej 5 mm vysokými.

(7) Kovové ušné značky musia byť zhotovené z korózievzdorného kovu s alfanumerickými znakmi zhodnými so znakmi na plastovej ušnej značke.

(8) Držitelia používajú pridelené ušné značky tak, aby dodržali postupnosť číselného radu od najnižšieho čísla s časovou postupnosťou narodenia každého kusa hovädzieho dobytka.

(9) V prípade straty alebo znehodnotenia ušnej značky požiada držiteľ bezodkladne poverenú plemenársku organizáciu o pridelenie náhradnej ušnej značky. Náhradná ušná značka obsahuje pôvodné alfanumerické znaky a je vyrobená ako duplikát. O vydaní náhradných ušných značiek vedie poverená plemenárska organizácia osobitnú evidenciu.

§ 4

Hovädzí dobytok možno označovať aj tetovaním. Tetovanie sa vykonáva do ľavej ušnice z vnútornej strany ucha tak, aby umožňovalo dobrú čitateľnosť označenia a umiestnenie plastovej ušnej značky. Identifikačný znak tetovania sa musí zhodovať s numerickým znakom na ušnej značke.

§ 5

(1) Ušné značky uhynutého alebo zabitého kusa hovädzieho dobytka sa nesmú znovu použiť na označovanie žijúceho hovädzieho dobytka. Za znehodnotenie takých značiek zodpovedá držiteľ.

(2) Označenie hovädzieho dobytka dovezeného zo zahraničia zabezpečí držiteľ do 20 dní po skončení veterinárnej kontroly v mieste určenia, ale vždy pred premiestnením, ušnými značkami do oboch ušníc. Pôvodné číselné označenie uvedené na ušnej značke dovezeného hovädzieho dobytka poverená plemenárska organizácia zaznamenáva v centrálnom registri hovädzieho dobytka.

(3) Držiteľ najneskôr do siedmich dní od trvalého označenia hovädzieho dobytka dovezeného zo zahraničia oznámi poverenej plemenárskej organizácii túto udalosť s uvedením príslušných alfanumerických znakov uvedených na ušných značkách.

(4) Hovädzí dobytok dovezený zo zahraničia, ktorý sa najneskôr do 72 hodín od dovozu jatočne zhodnocuje, sa nepreznačkuje a pre potreby evidencie sa využíva identifikačné označenie z krajiny dovozu.

(5) Hovädzí dobytok, ktorý je cez územie Slovenskej republiky len prepravovaný, trvalo sa neoznačuje.

§ 6

(1) Evidencia hovädzieho dobytka sa vedie vo forme knihy, kartotéky alebo dátového média.

(2) Záznamy v evidencii hovädzieho dobytka treba aktualizovať do 48 hodín.

§ 7

(1) Centrálny register hovädzieho dobytka je kniha, kartotéka alebo dátové médium.

(2) Centrálny register hovädzieho dobytka vedie poverená plemenárska organizácia a obsahuje

a) register chovov a chovateľov,

b) register hovädzieho dobytka individuálne podľa jeho označenia, dátumu narodenia, pohlavia, presunu, pôvodu, dovozu zo zahraničia a chovov,

c) evidenciu chovov podľa pridelených a použitých ušných značiek.

(3) Evidencia chovov podľa odseku 2 písm. c) obsahuje najmä

a) dátum ich pridelenia, vydania a prevzatia,

b) ich počet a príslušné alfanumerické znaky,

c) identifikačné údaje držiteľov, ktorým boli ušné značky vydané.

(4) Poverená plemenárska organizácia vedie evidenčné záznamy v registri chovov a chovateľov najmenej tri roky od zrušenia alebo zániku chovu.

(5) Poverená plemenárska organizácia vedie evidenčné záznamy o každom kuse hovädzieho dobytka v centrálnom registri hovädzieho dobytka najmenej desať rokov od jeho narodenia alebo dovozu zo zahraničia.

§ 8

(1) Sprievodný doklad každého kusa hovädzieho dobytka (ďalej len „pas“) vydáva poverená plemenárska organizácia.

(2) Pas obsahuje

a) názov poverenej plemenárskej organizácie, ktorá ho vydala,

b) dátum vydania,

c) miesto a dátum narodenia,

d) pohlavie,

e) alfanumerické označenie uvedené na ušnej značke,

f) údaje o zmene držiteľa s uvedením dátumu zmeny,

g) záznam o úhyne alebo zabití s uvedením dátumu,

h) ďalšie potrebné údaje.

(3) Pas sprevádza hovädzí dobytok pri každom jeho presune.

(4) Držiteľ vyplní údaje v pase podľa odseku 2 a bezodkladne ich oznámi poverenej plemenárskej organizácii.

(5) Stratu, znehodnotenie alebo odcudzenie pasu držiteľ bezodkladne oznámi poverenej plemenárskej organizácii. Poverená plemenárska organizácia na základe oznámenia vydá náhradný pas s uvedením, že ide o duplikát a zmeny zaznamená v centrálnom registri hovädzieho dobytka.

(6) Ak dôjde k úhynu, strate, zabitiu alebo odcudzeniu hovädzieho dobytka, posledný držiteľ bezodkladne vráti pas poverenej plemenárskej organizácii.

(7) Poverená plemenárska organizácia po nahlásení údajov podľa § 3 ods. 4 a § 5 ods. 3 zašle príslušnému držiteľovi pas najneskôr do siedmich dní.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2001.


Pavel Koncoš v. r.