Rozhodnutie č. 15/2000 Z. z.Rozhodnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky o zmene Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky

Čiastka 8/2000
Platnosť od 28.01.2000
Účinnosť od 28.01.2000 do30.12.2019
Zrušený 500/2019 Z. z.

15

ROZHODNUTIE

pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 24. januára 2000

o zmene Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 114/1993 Z. z.

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa § 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a konaní pred ním a o postavení jeho sudcov schválilo 24. januára 2000 túto zmenu Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky z 8. apríla 1993 č. 114/1993 Z. z.:

Čl. I

1. V § 2 ods. 1 sa za slová „ktorý schvaľuje" vkladá slovo „spravidla".

2. V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:

b) o zložení jednotlivých senátov.".

3. § 5 znie:

㤠5

(1) Ústavný súd má tri trojčlenné senáty.

(2) Zloženie jednotlivých senátov určuje plénum Ústavného súdu.

(3) Plénum Ústavného súdu určuje pre každý senát najmenej dvoch stálych členov senátu.

(4) Na čele senátu je predseda senátu. Predsedom senátu môže byť len stály člen senátu. Predseda senátu nemôže vykonávať túto funkciu dva roky po sebe.".

4. § 6 vrátane poznámky pod čiarou sa vypúšťa.

5. V § 14 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

6. V § 15 odsek 2 znie:

(2) Senát je spôsobilý konať a uznášať sa, ak sú prítomní všetci jeho členovia určení plénom Ústavného súdu alebo traja sudcovia, ak bolo potrebné senát doplniť za neprítomných určených členov senátu.".

Čl. II

Táto zmena Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ján Mazák v. r.