Čiastka č. 144/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 01.12.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
368/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov, postupe pri ich poskytovaní a o spôsobe kontroly údajov pre výkon štátnej regulácie v energetických odvetviach 01.12.1998
369/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a určovaní zdravotnej klasifikácie osoby na výkon vojenskej služby
370/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe