Oznámenie č. 112/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce

Čiastka 40/1998
Platnosť od 22.04.1998 do28.02.2003
Zrušený 66/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

112

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

opatrenie z 1. apríla 1998 č. 1038/98-sekr., ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce.

Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce ustanovených opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 1997 č. 4121/1997-sekr.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.