Oznámenie č. 66/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce

(v znení č. 540/2003 Z. z., 714/2004 Z. z.)

Čiastka 31/2003
Platnosť od 27.02.2003 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2005
Zrušený 609/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2003. Zmeny opatrenia boli uverejnené oznámením č. 540/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2004. Zmeny opatrenia boli uverejnené oznámením č. 714/2004 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. januára 2005.

66

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. apríla 1998 č. 1038/98-sekr., ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 112/1998 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2003.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

33

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce

Referent: Ing. Viera Laszová, tel.: 02/59 58 31 36

Číslo: 1558/2003-92

Ing. Jana Vršková, tel.: 02/59 58 31 37

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú vzory účtovných výkazov pre účtovné jednotky, v ktorých sa účtuje podľa osobitného predpisu.1)

(2) Vzor súvahy a všeobecné vysvetlivky k nej sú prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

(3) Vzor výkazu ziskov a strát a všeobecné vysvetlivky k nemu sú prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

§ 2

Účtovné výkazy podľa § 1 sa predkladajú podľa osobitných predpisov2) do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, za ktoré sa zostavujú; zároveň sa tieto výkazy predkladajú miestne príslušnému daňovému úradu.

§ 3

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2003.

(2) Na zostavenie účtovnej závierky za rok 2002 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 4

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. apríla 1998 č.1038/98-sekr., ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 112/1998 Z. z.).

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2003.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. 1558/2003-92

VZOR 01

Príloha č. 2 k opatreniu č. 1558/2003-92

VZOR 02

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce č. 21577/2002-92 (oznámenie č. 720/2002 Z. z.).

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.