Vyhláška č. 40/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie niektorých druhov zdravotníckych zariadení

(v znení č. 198/2001 Z. z.)

Čiastka 17/1997
Platnosť od 20.02.1997 do30.06.2006
Účinnosť od 01.06.2001 do30.06.2006
Zrušený 428/2006 Z. z.

40

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 25. októbra l996,

ktorou sa ustanovujú štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie niektorých druhov zdravotníckych zariadení

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Účelom vyhlášky je ustanoviť štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie ambulancií, zdravotných stredísk, polikliník, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb.

§ 2

(1) Štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie ambulancií, zdravotných stredísk, polikliník a agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb sú uvedené v prílohe č. 2.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1997.


Ľubomír Javorský v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 40/1997 Z. z.

Štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie niektorých druhov zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

Príloha 01