Zákon č. 280/1997 Z. z.Zákon o Spoločnej zdravotnej poisťovni

Čiastka 118/1997
Platnosť od 29.10.1997 do31.12.2004
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2004
Zrušený 581/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 1, § 3 až 7, § 9 až 11, § 15, § 17, § 21 až 25, § 26 ods. 2 až 5, § 27 až 29, § 30 ods. 1 až 3, § 32 ods. 1 a § 33, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 1998