Zákon č. 362/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni

Čiastka 147/2000
Platnosť od 01.11.2000 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2004
Zrušený 581/2004 Z. z.

OBSAH

362

ZÁKON

z 18. októbra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) príslušníci Zboru požiarnej ochrany a zamestnanci obcí v mestských požiarnych zboroch.“.

2. V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).

3. V § 11 ods. 1 sa za slová „ods. 1 písm. g)“ vkladajú slová „a h)“.

4. V § 11 odsek 3 znie:

(3) Poistenie osôb uvedených v § 10 ods. 1 zaniká najskôr po skončení služobného alebo pracovného pomeru alebo štúdia na vojenskej škole odo dňa, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia v inej zdravotnej poisťovni okrem vojakov základnej služby alebo náhradnej služby, ktorým poistenie zaniká od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončila ich základná služba alebo náhradná služba. Poistenca, ktorý po skončení základnej služby alebo náhradnej služby požiada o ďalšie trvanie poistenia, je poisťovňa povinná poistiť.“.

5. V § 11 ods. 5 sa slovo „dňom“ nahrádza slovami „odo dňa, ktorý predchádza dňu“.

6. V § 13 ods. 4 druhá veta znie:

„Za výkon funkcie v samosprávnom orgáne možno členovi samosprávneho orgánu priznať odmenu mesačne do dvojnásobku minimálnej mzdy;15a) odmenu priznáva správna rada.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 22 ods. 4 sa čiarka za slovom „predpis“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak nie je ďalej ustanovené inak.“.

8. V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „celkový podiel z prerozdelenia“ nahrádzajú slovami „prídely z prerozdeľovania“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.