Redakčné oznámenie č. r1/c89/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v oznámeniach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 132/1993 Z. z., č. 133/1993 Z. z. a č. 199/1993 Z. z.

Čiastka 89/1994
Platnosť od 12.12.1994

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 132/1993 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o menovom usporiadaní,

2. v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 133/1993 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom postupe v otázkach pobytu cudzincov z tretích štátov na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky,

3. v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 199/1993 Z. z. o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie.

1. V názve a v texte má byť namiesto slova „zmluva“ správne uvedené slovo „dohoda“;

v čl. II majú byť namiesto slov „Slovenská republika a Česká republika“ správne uvedené slová „zmluvné strany“;

v čl. XIII prvá veta má správne znieť: „Táto dohoda nadobúda platnosť 1. januárom 1993 s výnimkou ustanovenia čl. IX, ktorý nadobúda platnosť dňom podpisu.“;

v podpisovej doložke majú byť namiesto slov „Za Českú republiku“ správne uvedené slová „Za vládu Českej republiky“ a namiesto slov „Za Slovenskú republiku“ majú byť správne uvedené slová „Za vládu Slovenskej republiky“.

2. V názve a v texte má byť namiesto slova „zmluva“ správne uvedené slovo „dohoda“.

3. V názve a v texte má byť namiesto slova „dohoda“ správne uvedené slovo „zmluva“.

Redakcia