Čiastka č. 60/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 22.10.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
229/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
230/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dane dedičskej a darovacej
231/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
232/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Platobnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
233/1993 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách 22.10.1993
234/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 01.11.1993
235/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky do 7. júla 1993 06.11.1993
236/1993 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej štatistiky 22.10.1993