Čiastka č. 44/1992 Zb.

Vydaná dňa: 22.05.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
217/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 287/1991 Zb.) 01.06.1992
218/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) 01.06.1992
219/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe pri obstarávaní štátnej výstavby 22.05.1992
220/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície 22.05.1992
221/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášok Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb., č. 359/1991 Zb., č. 470/1991 Zb. a č. 532/1991 Zb. 22.05.1992