Čiastka č. 38/1992 Zb.

Vydaná dňa: 30.04.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
179/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
180/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie 30.04.1992
181/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o krmivách 30.04.1992
182/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti 30.04.1992
183/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 30.04.1992
r1/c38/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
u1/c38/1992 Zb. Upozornenie odberateľom