Oznámenie č. 489/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať (č. 87)

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 15 Dohovor nadobudol pre Československú socialistickú republiku platnosť 21. januárom 1965.