Oznámenie č. 489/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať (č. 87)

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 15 Dohovor nadobudol pre Československú socialistickú republiku platnosť 21. januárom 1965.

489

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 9. júla 1948 bol na 31. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať (č. 87). Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 21. januára 1964 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojho článku 15 Dohovor nadobudol pre Československú socialistickú republiku platnosť 21. januárom 1965.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Dohovor č. 87

Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce,

ktorú zvolala správna rada Medzinárodného úradu práce do San Franciska a ktorá sa tam zišla 17. júna 1948 na svojom tridsiatom prvom zasadaní,

rozhodnúc sa prijať formou dohovoru niektoré návrhy týkajúce sa slobody združovania a ochrany práva odborovo sa organizovať, ktoré sú siedmym bodom rokovacieho poriadku zasadania,

berúc do úvahy, že preambula ústavy Medzinárodnej organizácie práce vyhlasuje uznanie zásady slobody združovania ako prostriedok na zlepšenie podmienok zamestnania a zabezpečenia mieru,

berúc do úvahy, že Filadelfská deklarácia znova potvrdila, že „sloboda vyjadrovania a združovania je nevyhnutnou podmienkou stáleho pokroku“,

berúc do úvahy, že Medzinárodná konferencia práce na svojom tridsiatom zasadaní jednomyseľne schválila zásady, ktoré by mohli tvoriť základ medzinárodnej úpravy,

berúc do úvahy, že Valné zhromaždenie Spojených národov na svojom druhom zasadaní prijalo za svoje tieto zásady a vyzvalo Medzinárodnú organizáciu práce, aby vyvinula všetko svoje úsilie na to, aby bolo možné prijať jeden alebo viac medzinárodných dohovorov,

prijíma 9. júla 1948 dohovor, ktorý bude označovaný ako Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať, 1948:

I. ČASŤ. SLOBODA ZDRUŽOVANIA

Článok 1

Každý členský štát Medzinárodnej organizácie práce, pre ktorý platí tento Dohovor, sa zaväzuje uskutočniť nasledujúce ustanovenia.

Článok 2

Pracovníci a zamestnávatelia bez akéhokoľvek rozdielu majú právo bez predchádzajúceho schválenia ustanovovať organizácie podľa vlastnej voľby, ako aj stať sa členmi takých organizácií, a to pod jedinou podmienkou, že sa podriadia stanovám týchto organizácií.

Článok 3

(1) Organizácie pracovníkov a zamestnávateľov majú právo vypracúvať svoje stanovy a pravidlá, úplne slobodne voliť svojich zástupcov, organizovať svoju správu a činnosť a formulovať svoj program.

(2) Verejné orgány sa zdržia akéhokoľvek zásahu, ktorý by obmedzoval toto právo alebo zabraňoval jeho zákonnému vykonávaniu.

Článok 4

Organizácie pracovníkov alebo zamestnávateľov nepodliehajú rozpusteniu alebo pozastaveniu činnosti administratívnou cestou.

Článok 5

Organizácie pracovníkov a zamestnávateľov majú právo ustanovovať federácie a konfederácie, ako aj stať sa ich členmi, a každá organizácia, federácia alebo konfederácia má právo sa stať členom medzinárodných organizácií pracovníkov a zamestnávateľov.

Článok 6

Ustanovenia uvedených článkov 2, 3 a 4 sa vzťahujú na federácie a konfederácie organizácií pracovníkov a zamestnávateľov.

Článok 7

Nadobudnutie štatútu právnickej osoby organizáciami pracovníkov alebo zamestnávateľov, ich federáciami a konfederáciami nemôže byť podriadené takým podmienkam, ktoré by obmedzovali vykonávanie ustanovení uvedených článkov 2, 3 a 4.

Článok 8

(1) Pri vykonávaní práv, ktoré im priznáva tento Dohovor, musia pracovníci, zamestnávatelia a ich príslušné organizácie, tak ako iné osoby a organizované kolektívy, dbať na zákonnosť.

(2) Vnútroštátne zákonodarstvo nesmie obmedzovať, ani sa nesmie uplatňovať tak, aby obmedzovalo záruky ustanovené týmto Dohovorom.

Článok 9

(1) Do akej miery budú záruky vyplývajúce z tohoto Dohovoru uplatnené v ozbrojených silách a v polícii, ustanoví vnútroštátne zákonodarstvo.

(2) Podľa zásad ustanovených v odseku 8 článku 19 ústavy Medzinárodnej organizácie práce nemožno o ratifikácii tohto Dohovoru niektorým členským štátom predpokladať, že sa dotýka akéhokoľvek už existujúceho zákona, súdneho rozhodnutia, obyčaje alebo dohody, na základe ktorých sa poskytujú príslušníkom ozbrojených síl a polície práva zaručené týmto Dohovorom.

Článok 10

V tomto Dohovore znamená slovo „organizácia“ každú organizáciu pracovníkov alebo zamestnávateľov, ktorá má za cieľ podporovať a hájiť záujmy pracovníkov alebo zamestnávateľov.

II. ČASŤ. OCHRANA PRÁVA ODBOROVO SA ORGANIZOVAŤ

Článok 11

Každý členský štát Medzinárodnej organizácie práce, pre ktorý platí tento Dohovor, sa zaväzuje urobiť všetky potrebné a vhodné opatrenia, aby zabezpečil pracovníkom a zamestnávateľom slobodné vykonávanie práva odborovo sa organizovať.

III. ČASŤ. RÔZNE OPATRENIA

Článok 12

(1) Pokiaľ ide o územia uvedené v článku 35 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce, zmenené aktom o zmene ústavy Medzinárodnej organizácie práce z roku 1946, s výnimkou území uvedených v odsekoch 4 a 5 spomenutého takto pozmeneného článku, každý členský štát organizácie, ktorý ratifikuje tento Dohovor, zašle generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce súčasne s ratifikáciou Dohovoru alebo v čase čo najkratšom po jeho ratifikácii vyhlásenie, v ktorom uvedie:

a) územia, ohľadne ktorých sa zaväzuje vykonávať ustanovenia Dohovoru bez zmeny,

b) územia, pri ktorých sa zaväzuje vykonávať ustanovenia Dohovoru s výhradou zmien a podrobnosti o týchto zmenách,

c) územia, na ktorých nie je možné Dohovor vykonávať a v týchto prípadoch dôvody, pre ktoré ho nemožno vykonávať,

d) územia, pre ktoré si vyhradzuje svoje rozhodnutie.

(2) Záväzky uvedené pod písmenami a) a b) prvého odseku tohto článku sa budú považovať za neoddeliteľnú súčasť ratifikácie a budú mať rovnaké účinky.

(3) Každý členský štát sa môže kedykoľvek novým vyhlásením úplne alebo sčasti vzdať výhrad obsiahnutých v jeho pôvodnom vyhlásení na základe ustanovenia pod písmenami b), c) a d) prvého odseku tohto článku.

(4) Každý členský štát môže v obdobiach, počas ktorých možno tento Dohovor vypovedať podľa ustanovení článku 16, zaslať generálnemu riaditeľovi nové vyhlásenie pozmeňujúce v akomkoľvek inom smere znenie ktoréhokoľvek predchádzajúceho vyhlásenia a uvádzajúce údaje o súčasnej situácii v takých územiach.

Článok 13

(1) Ak otázky, ktoré upravuje tento Dohovor, spadajú do vlastnej právomoci orgánov nemetropolitného územia, členský štát zodpovedný za medzinárodné styky tohto územia po dohode s vládou tohto územia môže zaslať generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce vyhlásenie v mene tohto územia o prijatí záväzkov obsiahnutých v tomto Dohovore.

(2) Vyhlásenia o prijatí záväzkov obsiahnutých v tomto Dohovore môžu zaslať generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce:

a) dva alebo viaceré členské štáty organizácie za územie spadajúce pod ich spoločnú právomoc,

b) každý medzinárodný orgán zodpovedajúci za správu nejakého územia na základe ustanovení Charty Spojených národov alebo akéhokoľvek iného platného ustanovenia týkajúceho sa tohto územia.

(3) Vyhlásenia zaslané generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa ustanovení uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku musia uvádzať, či sa ustanovenia Dohovoru budú vykonávať na určitom území bez zmeny alebo so zmenou, pokiaľ vo vyhlásení bude uvedené, že ustanovenia Dohovoru sa budú vykonávať so zmenami, musí byť podrobne uvedené, v čom spomenuté zmeny spočívajú.

(4) Členský štát, členské štáty alebo príslušný medzinárodný orgán sa môžu neskorším vyhlásením úplne alebo čiastočne vzdať práva dovolávať sa ktorejkoľvek zmeny uvedenej v skoršom vyhlásení.

(5) Členský štát, členské štáty alebo príslušný medzinárodný orgán môžu v obdobiach, počas ktorých možno tento Dohovor vypovedať podľa ustanovení článku 16, zaslať generálnemu riaditeľovi nové vyhlásenie pozmeňujúce v akomkoľvek inom smere znenie ktoréhokoľvek skoršieho vyhlásenia a obsahujúce údaje o súčasnom stave, pokiaľ ide o vykonávanie tohto Dohovoru.

IV. ČASŤ. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.

Článok 15

(1) Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.

(2) Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.

(3) Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď bola zapísaná jeho ratifikácia.

Článok 16

(1) Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, kedy tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.

(2) Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať podľa tohto článku počas roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie, a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 17

(1) Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií, vyhlásení a výpovedí, ktoré mu členovia organizácie oznámia.

(2) Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, generálny riaditeľ upozorní členské štáty Organizácie na dátum, kedy tento Dohovor nadobudne účinnosť.

Článok 18

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách, vyhláseniach a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 19

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, správna rada Medzinárodného úradu práce predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.

Článok 20

(1) Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak:

a) ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 16, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť,

b) od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.

(2) Tento Dohovor však zostane v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.

Článok 21

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.