Nariadenie vlády č. 230/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1990 Zb. o zmene doby trvania základnej služby

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do14.04.1992
Účinnosť od 01.07.1990 do14.04.1992
Zrušený 164/1992 Zb.

230

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 11. júna 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1990 Zb. o zmene doby trvania základnej služby

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 27 ods. 3 a § 75 branného zákona č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1990 Zb. o zmene doby trvania základnej služby sa meni a dopĺňa takto:

§ 1 znie:

㤠1

Doba trvania základnej služby

a) absolventov vysokých škôl, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium štátnou skúškou,1) sa určuje na 12 mesiacov,

b) absolventov vysokých škôl, ktorí boli zaradení do vojenskej prípravy na vysokých školách a ukončili časť tejto prípravy zápočtom, sa určuje na 11 mesiacov,

c) absolventov vysokých škôl, ktorí boli zaradení do vojenskej prípravy na vysokých školách a ukončili túto prípravu záverečnými skúškami, žien, ktoré dobrovoľne vstúpili do vojska, a vojakov, ktorí prevzali záväzok na ďalšiu službu, sa určuje na 9 mesiacov.“.

Čl. II

Za § 1 sa vkladá nový § 1a, ktorý znie:

㤠1a

Základná služba absolventov vysokých škôl, ktorí ukončili vysokú školu v cudzine, a absolventov bohosloveckých fakúlt trvá 9 mesiacov, ak na jej výkon nastúpili pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.“.


Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 19 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách