Vyhláška č. 144/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štatistikách práce (č. 160)

Čiastka 30/1988
Platnosť od 21.09.1988
Účinnosť od 06.10.1988
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 20 odseku 3 Dohovor nadobudne platnosť pre Československú socialistickú republiku 25. februárom 1989.