Zákon č. 43/1976 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon)

Čiastka 8/1976
Platnosť od 03.05.1976 do30.06.1998
Účinnosť od 01.01.1977 do30.06.1998
Zrušený 143/1998 Z. z.