Vyhláška č. 41/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Čiastka 9/1987
Platnosť od 25.05.1987 do14.03.2004
Účinnosť od 09.06.1987 do14.03.2004
Zrušený 120/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 25 dňom podpisu.

41

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. marca 1987

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Dňa 22. októbra 1986 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 25 dňom podpisu. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci z 24. februára 1961 vyhlásená č. 133/1961 Zb.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky

v súlade so zásadami Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi ČSSR a MĽR zo 14. júna 1968,

vychádzajúc z ideologickej jednoty, zomknutosti a bratskej spolupráce medzi Komunistickou stranou Československa a Maďarskou socialistickou robotníckou stranou založenej na zásadách marxizmu-leninizmu a socialistického internacionalizmu,

presvedčené o tom, že prehlbovanie všestrannej spolupráce v oblasti vedy, školstva, kultúry a umenia ďalej upevní nerozborné priateľstvo národov Československej socialistickej republiky a Maďarskej ľudovej republiky,

v záujme toho, aby aj zvyšovaním kultúrnej úrovne ľudu oboch štátov prispeli k ďalšej výstavbe rozvinutej socialistickej spoločnosti v Československej socialistickej republike a v Maďarskej ľudovej republike,

vedené snahou účinne prispievať rozvíjaním a prehlbovaním spolupráce v oblasti vedy, školstva, kultúry a umenia k upevňovaniu trvalého a bratského priateľstva, ideologickej jednoty a zomknutosti štátov socialistického spoločenstva a ich národov, k boju proti nepriateľskej ideológii,

opierajúc sa o kladné výsledky a bohaté skúsenosti doterajšej kultúrnej spolupráce vykonávanej podľa Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci podpísanej v Budapešti 24. februára 1961,

vedené želaním prispievať svojou vedeckou a kultúrnou spoluprácou k uskutočňovaniu Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a ďalších dokumentov prispievajúcich k upevňovaniu mieru, prehlbovaniu procesu uvoľňovania medzinárodného napätia a bezpečnosti v Európe a na celom svete,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú plánovite rozvíjať a upevňovať všestrannú spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti vedy, školstva, kultúry a umenia, hromadných oznamovacích prostriedkov, telesnej výchovy a športu. Preto budú podporovať cieľavedomú spoluprácu medzi štátnymi orgánmi a inštitúciami, spoločenskými organizáciami, rozvoj vzťahov medzi vedcami a pracovníkmi v oblasti kultúry a umenia, ako aj styky medzi občanmi oboch štátov.

Článok 2

Zmluvné strany budú kultúrnu a vedeckú spoluprácu zameriavať najmä na propagovanie marxisticko-leninského svetového názoru, mierumilovnej zahraničnej politiky štátov socialistického spoločenstva, ich skúseností a vymožeností získaných v priebehu socialistickej výstavby, na ďalšie prehlbovanie a upevňovanie spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou vo všetkých oblastiach spoločenského života, ako aj na starostlivosť o revolučné tradície národov oboch štátov, najmä pokrokového robotníckeho hnutia, na rozvíjanie a zbližovanie socialistickej kultúry a rozvoj socialistického spôsobu života s cieľom ďalej upevňovať bratské priateľstvo ľudu oboch štátov a lepšie uspokojovať jeho rastúce kultúrne potreby pri budovaní rozvinutej socialistickej spoločnosti.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať výchovu svojich občanov v duchu marxizmu-leninizmu a priateľstva medzi národmi, socialistického internacionalizmu a socialistického vlastenectva.

Budú podporovať najmä také formy spolupráce, ktoré budú združovať pracujúcich a predovšetkým mládež oboch štátov pri spoločnej práci, štúdiu a aktívnom využívaní voľného času.

Budú dbať na to, aby významné kultúrne akcie boli orientované na celé územie štátov zmluvných strán.

Článok 4

Zmluvné strany budú v súlade s leninskými princípmi národnostnej politiky a svojimi zákonmi a v duchu socialistického internacionalizmu podporovať spoluprácu svojich štátnych orgánov v oblasti zabezpečovania kultúrneho a vzdelávacieho rozvoja občanov maďarskej národnosti žijúcich v Československej socialistickej republike a občanov slovenskej národnosti žijúcich v Maďarskej ľudovej republike.

Článok 5

Zmluvné strany budú na úseku vedeckej spolupráce podporovať rozvoj priamych stykov medzi akadémiami vied, vysokými školami a inými vedeckými inštitúciami oboch štátov v záujme ďalšieho plánovitého prepájania vedeckého a výskumného potenciálu v oblasti spoločenských, prírodných a technických vied na urýchľovanie vedecko-technického pokroku a prehlbovania socialistickej ekonomickej integrácie.

V súvislosti s tým budú podporovať najmä:

- spoločné spracovanie aktuálnych otázok spoločenských vied, predovšetkým otázok teórie a praxe socialistickej výstavby v oboch štátoch a boja proti nepriateľskej ideológii,

- koordináciu, spoločné plánovanie a vypracúvanie dlhodobých programov a prognózovanie výskumu vo vybraných odboroch,

- obojstranné účinné využívanie výskumných kapacít a najúčelnejšie využitie unikátnych zariadení,

- spoločné využívanie poznatkov, skúseností a výsledkov dosiahnutých pri riešení vedeckých a vedecko-technických úloh, ako aj optimálne využívanie dosiahnutých vedeckých poznatkov, najmä v rámci Komplexného programu vedecko-technického pokroku členských štátov RVHP do roku 2000,

- rozvoj výskumu v najvýznamnejších oblastiach spoločného záujmu cestou progresívnych foriem vedeckej spolupráce vrátane deľby práce a spoločných výskumov, vytvárania spoločných výskumných kolektívov,

- vzájomnú výmenu vedcov, vedeckých pracovníkov a iných odborníkov na študijné pobyty, prednášky a na vedecké zasadania v druhom štáte, ako aj spoločné opatrenia na zvyšovanie kvalifikácie vedcov a mladých pracovníkov v oblasti vedy.

Článok 6

Zmluvné strany budú vzájomne podporovať výučbu českého, slovenského a maďarského jazyka v záujme prehlbovania bratského priateľstva a spolupráce oboch štátov.

Zmluvné strany budú podporovať vyučovanie v slovenskom a maďarskom jazyku na školách zriadených pre deti a mládež maďarskej národnosti v Československej socialistickej republike a slovenskej národnosti v Maďarskej ľudovej republike s ohľadom na ich plné uplatnenie v procese socialistickej výstavby svojich štátov.

Zmluvné strany budú napomáhať činnosť lektorátov českého, slovenského a maďarského jazyka na svojich vysokých školách s cieľom pripraviť odborných pracovníkov s dobrou znalosťou jazyka a kultúry národov oboch štátov.

Zmluvné strany budú podporovať výmenu študentov, učiteľov, lektorov a vedeckých alebo iných odborníkov pôsobiacich v oblasti štúdia, výskumu a šírenia českého, slovenského a maďarského jazyka.

Zmluvné strany budú podporovať výmenu a prípravu prekladateľov.

Zmluvné strany budú podporovať spoločný vývoj učebných pomôcok, organizovanie jazykových kurzov a seminárov, spoločný výskum bohemistiky, slovakistiky a hungaristiky, ako aj vydávanie vedeckých prác z tejto oblasti.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať všestrannú spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti školstva, a to najmä:

- výmenu skúseností na poli komunistickej výchovy a vzdelávania mladej generácie,

- rozširovanie znalostí o druhom štáte na svojich školách a iných vzdelávacích zariadeniach,

- výmenu skúseností z výchovnej a pedagogickej činnosti na rôznych stupňoch vzdelávania, ako aj z rozvoja materiálno-technickej základne vzdelávania,

- vypracúvanie, zavádzanie a zdokonaľovanie nových učebných plánov, programov a metód, ako aj učebných pomôcok vrátane učebníc,

- priamu spoluprácu medzi štátnymi orgánmi, školami rôznych stupňov, ďalšími inštitúciami z oblasti školstva, ako aj pedagogickými ústavmi,

- prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov všetkých druhov a stupňov škôl,

- výmenu učiteľov a pedagogických odborníkov,

- prijímanie a vysielanie študentov na vysokoškolské a postgraduálne štúdium,

- výmenu študentov, učňov, skupín žiakov a mládeže na výrobnú prax, letné tábory a exkurzie.

Zmluvné strany budú osobitnú pozornosť venovať rozvoju priamej spolupráce medzi partnerskými vysokými školami oboch štátov, zdokonaľovaniu polytechnickej výchovy a vzdelávaniu, ako aj ďalšiemu rozvoju poradenskej služby pre voľbu povolania.

Zmluvné strany v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi umožnia občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt na ich štátnom území, štúdium na školách všetkých stupňov za podmienok platných pre ich štátnych občanov.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať štúdium a popularizáciu pokrokových tradícií českého, slovenského a maďarského ľudu v boji za národné a sociálne oslobodenie a pri výstavbe socialistickej spoločnosti.

Zmluvné strany budú podporovať činnosť zmiešanej československo-maďarskej komisie historikov.

Budú spolupracovať pri uskutočňovaní kultúrnych akcií pri oslavách štátnych sviatkov a významných výročí, ako aj pri oslavách spoločných pokrokových historických tradícií.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať všestrannú spoluprácu v oblasti kultúry a umenia s cieľom vzájomného obohacovania kultúry národov oboch štátov a posilňovania ich socialistických čŕt, ako aj zvyšovania politickej a ideologickej účinnosti socialistickej kultúry.

Budú podporovať najmä rozvoj a prehlbovanie bezprostredných stykov

- medzi príslušnými orgánmi v oblasti kultúry, medzi kultúrnymi inštitúciami a organizáciami, tvorivými umeleckými zväzmi, ako aj prehlbovanie spolupráce medzi predstaviteľmi kultúry a umenia,

- všetky účelné formy spolupráce v kultúrnej oblasti vrátane organizovania festivalov umenia, dní kultúry a podobných podujatí, stretnutí a diskusií o aktuálnych ideových a tvorivých problémoch,

- spoluprácu pri príprave, výchove a zvyšovaní kvalifikácie tvorivých umeleckých pracovníkov,

- uvádzanie a propagáciu hudobných a filmových diel, divadelných hier a organizovanie umeleckých výstav, ako aj výmeny umeleckých publikácií, filmov, hudobných záznamov, notových materiálov a výtvarných diel,

- vzájomné vysielanie umeleckých súborov, súborov záujmovej umeleckej činnosti aj jednotlivých umelcov,

- systematické sprístupňovanie a uchovávanie kultúrnych a umeleckých hodnôt druhého štátu a ich uvádzanie do kultúrneho života,

- výmenu skúseností z oblasti kultúrno-výchovnej a umeleckej činnosti obyvateľstva,

- prehlbovanie spolupráce a výmenu skúseností z uskutočňovania socialistickej kultúrnej politiky, riadenia, plánovania a rozvíjania kultúrneho života v oboch štátoch, ako aj prehlbovania spolupráce pri popularizácii výsledkov socialistickej kultúry,

- výmenu skúseností z oblasti pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti nakladateľskej činnosti a knižného obchodu s cieľom prispievať k účinnému upevňovaniu socialistického zriadenia a k šíreniu marxisticko-leninských ideí v oboch štátoch.

V tejto súvislosti budú najmä podporovať:

- spoluprácu príslušných orgánov knižnej kultúry a knižného obchodu,

- spoluprácu medzi nakladateľstvami,

- vydávanie prekladov významných publikácií z oblasti politickej a spoločenskovednej literatúry, krásnej literatúry, literatúry pre deti a mládež, vedeckej a vedecko-popularizačnej literatúry a inej odbornej literatúry,

- spoločné vydávanie kníh venovaných pokrokovým a revolučným tradíciám, najmä robotníckemu hnutiu, v záujme ďalšieho rozširovania literatúry národov oboch štátov,

- vydávanie spoločných diel o aktuálnych otázkach súčasnosti, dejín, kultúry a života ľudu druhého štátu,

- rozširovanie a propagovanie literatúry druhého štátu vrátane organizovania knižných výstav.

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať všestranný rozvoj spolupráce medzi umeleckými tvorivými zväzmi zameraný najmä na:

- napĺňanie ideových zámerov socialistickej umeleckej tvorby,

- spoločné rozpracovanie aktuálnych otázok socialistickej kultúry a umenia, ako aj ďalších otázok, ktoré majú teoretický a praktický význam pre rozvoj socialistických kultúr oboch štátov,

- zefektívňovanie vzájomných stykov,

- rozvoj spoločnej tvorivej iniciatívy vrátane spoločnej umeleckej tvorby,

- intenzifikáciu kontaktov a tvorivej spolupráce mladých umelcov a spoluprácu pri ich výchove,

- vzájomné poznávanie, šírenie a propagáciu výsledkov angažovanej umeleckej tvorby umelcov oboch štátov.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi obchodnými organizáciami a umeleckými agentúrami na úseku ich činnosti týkajúcej sa oblastí upravených touto Dohodou.

Článok 13

Zmluvné strany budú podporovať ďalšie rozširovanie stykov medzi tlačovými agentúrami, rozhlasom a televíziou na základe dohôd o priamej spolupráci týchto organizácií. Budú taktiež podporovať spoluprácu medzi príslušnými tlačovými orgánmi a zväzmi novinárov oboch štátov.

V tejto súvislosti budú podporovať najmä:

- propagovanie výsledkov socialistickej výstavby, revolučných tradícií, kultúry a socialistického spôsobu života národov oboch štátov vo svojich hromadných oznamovacích prostriedkoch,

- širšiu spoluprácu pri tvorbe rozhlasových a televíznych programov o druhom štáte, ako aj filmov so zameraním na podporu rozvoja socialistického spoločenského vedomia slúžiaceho zbližovaniu národov.

Článok 14

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi orgánmi kinematografií oboch štátov na zvyšovanie ideologickej a umeleckej účinnosti socialistického filmového umenia a propagácie marxisticko-leninského svetového názoru. Spolupráca sa bude uskutočňovať na základe priamych dohôd.

Spolupráca bude zahŕňať najmä:

- organizovanie slávnostných filmových predstavení pri príležitosti štátnych sviatkov a iných významných udalostí, vzájomnú účasť na medzinárodných filmových festivaloch a prehliadkach,

- spoluprácu filmových štúdií v oblasti filmovej tvorby a výroby vrátane koprodukcií a poskytovania výrobno-tvorivých služieb,

- výmenu skúseností v oblasti riadenia, ekonomiky, techniky, výroby, distribúcie filmu a výchovy kádrov,

- výmenu informácií o zahraničných obchodných aj neobchodných filmových stykoch,

- spoluprácu filmových ústavov a archívov.

Článok 15

Zmluvné strany budú v súlade s platnými predpismi oboch štátov napomáhať rozširovanie a prehlbovanie spolupráce medzi archívnymi inštitúciami, uskutočňovanie výmeny archívnych informácií a údajov, ako aj kópií archívnych materiálov na vedecké účely a podporovať výmenu odborníkov z oblasti archívnictva.

Článok 16

Činnosť kultúrnych a informačných stredísk zmluvných strán pôsobiacich na území druhého štátu upravuje osobitná dohoda. Zmluvné strany budú podporovať činnosť týchto kultúrnych a informačných stredísk, ako aj spoluprácu medzi štátnymi orgánmi, ktoré sa zúčastňujú na plnení tejto Dohody.

Článok 17

Zmluvné strany budú podporovať všestrannú spoluprácu v oblasti telovýchovy a športu na základe priamych dohôd medzi príslušnými organizáciami. Budú napomáhať najmä výmenu športových družstiev na priateľské stretnutia, medzinárodné súťaže a turnaje, ako aj výmenu skúseností medzi funkcionármi a trénermi a organizovanie spoločných tréningových táborov.

Článok 18

Zmluvné strany budú podporovať úzku spoluprácu medzi odborovými organizáciami, organizáciami mládeže a detí, žien, spoločnosťami pre šírenie vedeckých poznatkov a inými spoločenskými organizáciami, aby v rámci kultúrnych a vedeckých stykov podstatnou mierou prispievali k všestrannému prehlbovaniu priateľstva medzi národmi oboch štátov a zdokonaľovaniu bratskej spolupráce.

Článok 19

Zmluvné strany budú podporovať plánovitý rozvoj spolupráce v oblasti kultúry a vedy v rámci priamych družobných stykov medzi krajmi a mestami, ktorá napomáha prehlbovanie priateľstva a zbližovanie národov oboch štátov, ako aj obohacovanie socialistických národných kultúr.

Článok 20

Zmluvné strany budú napomáhať ochranu autorských práv s cieľom uľahčiť šírenie a popularizáciu kultúrnych hodnôt druhého štátu, ako aj rozvoj spolupráce organizácií oboch štátov na ochranu autorských práv a práv výkonných umelcov.

Článok 21

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o zjazdoch, konferenciách, festivaloch, výstavách, súťažiach a iných podujatiach uskutočňovaných v každom z oboch štátov a týkajúcich sa oblastí spolupráce upravených touto Dohodou.

Zmluvné strany budú pozývať predstaviteľov orgánov a organizácií druhého štátu zabezpečujúcich vykonávanie tejto Dohody pri uvedených podujatiach.

Článok 22

Zmluvné strany budú podporovať ďalší rozvoj a koordináciu mnohostrannej spolupráce socialistických štátov vo všetkých oblastiach, ktoré zahŕňa táto Dohoda.

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o svojich kultúrnych a vedeckých vzťahoch s tretími štátmi, budú úzko spolupracovať a koordinovať svoju činnosť v medzinárodných organizáciách a na medzinárodných vedeckých a kultúrnych zjazdoch a konferenciách, ako aj na iných podujatiach a vymieňať si o tom skúsenosti.

Článok 23

Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany vždy na obdobie päť rokov vypracúvať plány spolupráce, v ktorých budú určené aj finančné podmienky.

Článok 24

Československo-maďarská zmiešaná medzivládna Komisia pre kultúrnu, školskú a vedeckú spoluprácu bude koordinovať spoluprácu, kontrolovať plnenie plánov uvedených v článku 23. Táto komisia bude pravidelne a súhrne vypracúvať rozbory vzájomných vzťahov v oblasti kultúry, školstva a vedy a v záujme rozvoja spolupráce navrhovať príslušné odporúčania zodpovedným orgánom oboch štátov.

Činnosť Československo-maďarskej zmiešanej medzivládnej komisie pre kultúrnu, školskú a vedeckú spoluprácu sa bude riadiť štatútom, ktorý je uvedený v prílohe tejto Dohody a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 25

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

Dňom, ktorým nadobudne platnosť táto Dohoda, stráca platnosť Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci uzavretá v Budapešti 24. februára 1961.

Naďalej zostávajú v platnosti dohody o priamej spolupráci medzi kultúrnymi a vedeckými inštitúciami a organizáciami zmluvných strán uzavreté na základe dohody z 24. februára 1961, ak nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody.

Článok 26

Táto Dohoda sa uzaviera na 10 rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších 5 rokov, ak ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím obdobia jej platnosti.

Dané v Budapešti 22. októbra 1986 vo dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Matej Lúčan v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky:

Judit Csehák v. r.

PRÍLOHA

ŠTATÚT

Československo-maďarskej zmiešanej medzivládnej komisie pre kultúrnu, školskú a vedeckú spoluprácu

Článok 1

Československo-maďarská zmiešaná medzivládna komisia pre kultúrnu, školskú a vedeckú spoluprácu (ďalej len „Komisia“) vykonáva najmä túto činnosť:

a) pravidelne vypracúva rozbory vzájomných vzťahov v oblasti kultúry, školstva, vedy, hromadných oznamovacích prostriedkov, športu a telesnej výchovy, možností ich ďalšieho rozvoja, ako aj účinnosť uskutočňovanej spolupráce,

b) posudzuje návrhy päťročných plánov spolupráce a vykonávacích programov k nim, ako aj zmluvných dokumentov o priamej spolupráci medzi príslušnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami oboch štátov a pravidelne sleduje a hodnotí plnenie týchto dokumentov,

c) navrhuje a podporuje vytváranie takých nových foriem spolupráce, ktoré prispievajú k zabezpečovaniu najvyššej účinnosti spolupráce,

d) zabezpečuje vzájomné pravidelné poskytovanie informácií o aktuálnych otázkach kultúrnej politiky oboch štátov, ako aj o ostatných otázkach zaujímajúcich obe strany,

e) napomáha rozvoj priamej spolupráce medzi príslušnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami uskutočňujúcimi spoluprácu podľa platnej dohody medzi vládami oboch štátov o kultúrnej a vedeckej spolupráci, ako aj rozvoj pracovných stykov medzi osobami zabezpečujúcimi túto spoluprácu,

f) koordinuje najvýznamnejšie podujatia podľa päťročných plánov spolupráce a poskytuje podporu príslušným orgánom, organizáciám a inštitúciám zabezpečujúcim ich realizáciu,

g) v súlade s platnou československo-maďarskou dohodou o činnosti kultúrnych a informačných stredísk oboch štátov posudzuje a podporuje prácu týchto stredísk s cieľom využiť ich pri zabezpečovaní vzájomnej kultúrnej spolupráce,

h) podľa potreby sa zaoberá otázkami mnohostrannej spolupráce štátov socialistického spoločenstva a napomáha koordináciu vzájomnej spolupráce v rámci príslušných medzinárodných vládnych aj nevládnych organizácií, na zjazdoch, konferenciách, sympóziách, ako aj na iných medzinárodných podujatiach.

Článok 2

Komisia sa skladá z československej a maďarskej časti: mená osôb, ktoré zastávajú funkciu predsedu a sekretára každej z oboch častí, si zmluvné strany oznámia diplomatickou cestou. Ostatných členov častí, v počte najviac 5, môžu obidve strany určovať ad hoc.

Článok 3

Komisia sa schádza spravidla raz ročne, a to striedavo na území oboch štátov.

Komisia sa môže zísť na mimoriadne zasadanie po predchádzajúcom súhlase predsedov oboch častí.

Rokovanie Komisie vedie predseda tej časti, na území ktorej štátu sa zasadanie koná.

Článok 4

Komisia rokuje na základe vopred schváleného programu. Tento program sa určuje na predchádzajúcom zasadaní Komisie.

Predsedovia oboch častí sa môžu písomne dohodnúť o zmene programu zasadania Komisie najneskôr dva mesiace pred termínom zasadania s výnimkou naliehavých záležitostí, ktorých prerokovanie môže byť dohodnuté aj iným spôsobom.

Článok 5

Na základe rozhodnutia Komisie môžu byť v jej rámci zriadené aj pracovné skupiny, ktoré sú zložené z členov Komisie, prípadne z prizvaných odborníkov. O zložení pracovných skupín sa predsedovia vzájomne informujú.

Pracovné skupiny pripravujú a posudzujú potrebné materiály a dokumenty a o svojej práci podávajú správu na plenárnych zasadaniach Komisie.

Článok 6

Na posudzovanie odborných otázok vyplývajúcich z programu Komisie môže každá strana v prípade potreby prizvať na zasadanie príslušných odborníkov.

Článok 7

Podkladové materiály pre program zasadania Komisie, na spracovaní ktorých sa Komisia dohodla, si predsedovia častí zašlú najneskôr 6 týždňov pred zasadaním Komisie.

Pripomienky, prípadne osobitné stanoviská k zaslaným materiálom je potrebné zaslať najneskôr dva týždne pred zasadaním Komisie.

Článok 8

Plnenie organizačných úloh spojených s prípravou a priebehom zasadania Komisie zabezpečuje strana, na území ktorej štátu sa zasadanie koná.

Článok 9

Náklady spojené so zasadaním Komisie hradí strana, na území ktorej štátu sa zasadanie koná.

Vysielajúca strana hradí cestovné náklady svojej delegácie na miesto zasadania Komisie, ako aj náklady spojené s jej ubytovaním a stravovaním.

Článok 10

Rokovacím jazykom Komisie je český alebo slovenský a maďarský jazyk.

Protokoly zo zasadania Komisie sa vyhotovujú v českom alebo slovenskom a v maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Článok 11

Komisia prijíma na svojich zasadaniach odporúčania a závery odsúhlasené oboma časťami a sformulované v protokole, ktorý podpisujú predsedovia oboch častí.

Komisia na svojom ďalšom zasadaní kontroluje uskutočňovanie prijatých odporúčaní a záverov.