Vyhláška č. 86/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o riadení rozvoja v odbore technických plynov

Čiastka 33/1960
Platnosť od 27.06.1960 do31.12.1966
Účinnosť od 01.07.1960 do31.12.1966
Zrušený 99/1966 Zb.

86

VYHLÁŠKA

Ministerstva chemického priemyslu

z 2. júna 1960,

o riadení rozvoja v odbore technických plynov

Ministerstvo chemického priemyslu v dohode so zúčastnenými ministerstvami (ústrednými úradmi a orgánmi) a hlavným arbitrom Československej republiky ustanovuje podľa §§ 1 až 4 dekrétu č. 109/1945 Zb. o riadení výroby:


§ 1

(1) Zabezpečenie plánovitého riadenia rozvoja v odbore technických plynov v súlade s úlohami perspektívneho plánu rozvoja národného hospodárstva a zabezpečenia hospodárneho a účelného zásobovania technickými plynmi v celoštátnom rozsahu vyžaduje koordináciu výroby a výstavby v odbore technických plynov a jednotné celoštátne riadenie ich odbytu.

(2) Za tým účelom sa národný podnik Technoplyn Praha poveruje vykonávaním odborovej gescie pre odbor výroby technických plynov a vykonávacou gesciou bilančnou a odbytovou.

§ 2

Na plnenie týchto úloh národný podnik Technoplyn najmä

a) získava podklady pre zostavovanie ucelených prehľadov o dlhodobej celoštátnej hospodárskej potrebe technických plynov a v súlade s nimi presadzuje a koordinuje zodpovedajúci rozvoj zdrojov;

b) vypracúva návrhy dlhodobých celoštátnych plánov perspektívneho rozvoja v odbore technických plynov, zvlášť aj výhľadových plánov investičnej výstavby, a to v spolupráci s ostatnými organizáciami, ktoré vyrábajú alebo budú vyrábať technické plyny;

c) navrhuje v spolupráci so zúčastnenými organizáciami využitie, prípadne rozšírenie jestvujúcich výrobní, rozmiestnenie a rozsah nových kapacít alebo i zrušenie nevyhovujúcich výrobní; pritom prizerá na rentabilnosť dopravy a výroby;

d) vykonáva úlohy vyplývajúce z vykonávania bilančnej a odbytovej gescie, najmä zostavuje celoštátnu bilanciu potrieb a zdrojov technických plynov, organizuje, metodicky riadi a vykonáva výkup a odbyt technických plynov zo všetkých zdrojov na území Československej republiky;

e) navrhuje hlavné smery technického rozvoja výroby, dopravy a skladovania technických plynov, koordinuje tento rozvoj tak, aby sa zabezpečila maximálna efektívnosť investícií na výrobu, dopravu a skladovanie technických plynov; za týmto účelom predkladá príslušným orgánom a organizáciám návrhy noriem, typizácie a bezpečnostných predpisov pre výrobné, dopravné a skladovacie zariadenie tohto odboru a spoluzúčastňuje sa ich realizácie;

f) uplatňuje voči výrobcom požiadavky na dodržiavanie určenej akosti pri dodávkach technických plynov, pri dodávkach plynov používaných na zdravotné a podobné účely i z hľadiska ich zdravotnej nezávadnosti.

§ 3

(1) Vzťahy ostatných organizácií, ktoré vyrábajú technické plyny (ďalej len „ostatní výrobcovia“), voči národnému podniku Technoplyn pri vykonávaní výkupu a odbytu technických plynov sa upravujú zmluvami.

(2) Ostatní výrobcovia sú povinní

a) spolupracovať s národným podnikom Technoplyn na splnení úloh vyplývajúcich z ustanovení § 2 tejto vyhlášky; najmä sú povinní poskytovať mu potrebné podklady o výrobe technických plynov a informovať ho o zamýšľanej výstavbe nových či zrušení jestvujúcich výrobní a zariadení na výrobu technických plynov;

b) prerokúvať s národným podnikom Technoplyn návrhy na rozvoj v odbore technických plynov, najmä návrhy na výstavbu nových kapacít, návrhy plánu výroby technických plynov určených na zásobovanie národného hospodárstva, ako aj všetky eventuálne zmeny, ku ktorým z akýchkoľvek príčin dôjde a ktoré by mohli mať vplyv na plynulé zásobovanie technickými plynmi;

c) uzavierať s národným podnikom Technoplyn zmluvy o dodávkach technických plynov určených na zásobovanie národného hospodárstva a vyskladňovať ich podľa jeho dispozícií, resp. dodávať ich podľa jeho príkazov a v jeho mene jednak spotrebiteľom, jednak na sklady národného podniku Technoplyn;*)

d) prispievať národnému podniku Technoplyn na údržbu oceľových fliaš sumou vo výške 10 % z veľkoobchodnej ceny nimi dodávaných technických plynov.**)

§ 4

Pri vykonávaní výkupu a odbytu technických plynov je národný podnik Technoplyn povinný

a) dojednávať s ostatnými výrobcami zmluvy o dodávkach technických plynov, prípadne zmluvy kapacitné; tieto zmluvy dojednávať najmä v súvislosti s výstavbou nových výrobní alebo rozširovaním jestvujúcich výrobní;

b) dávať ostatným výrobcom príkazy na dodávky technických plynov uskutočňované priamo spotrebiteľom alebo na sklady národného podniku Technoplyn.

§ 5

Za technické plyny podľa tejto vyhlášky sa považujú: kyslík technický, kyslík lekársky, kyslík kvapalný technický, acetylén rozpustený technický (dissousplyn), vzduch stlačený, vzduch kvapalný, dusík technický, dusík bez kyslíku, kysličník uhličitý kvapalný, kysličník uhličitý tuhý (suchý ľad), zmes kyslíka a kysličníka uhličitého a vodík technický.

§ 6

Ustanovenia § 2 písm. d), § 3 ods. 1 a ods. 2 písm. c) a § 4 sa nevzťahujú na technické plyny určené na vlastnú spotrebu výrobcov; ustanovenia § 3 ods. 1 a ods. 2 písm. c) a d) a § 4 sa nevzťahujú na technické plyny určené pre vývoz.

§ 7

Ministerstvo chemického priemyslu splnomocňuje národný podnik Technoplyn povoľovať v odbore svojej pôsobnosti v odôvodnených prípadoch výnimky z ustanovení § 3 tejto vyhlášky.

§ 8

Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu č. 143/1958 Ú. l. (Ú. v.) o úprave dodávok a odbere niektorých technických plynov sa zrušuje.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1960.


Prvý námestník ministra:

inž. Neumann v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Podmienky dodávky a odberu technických plynov pre zásobovanie národného hospodárstva sú upravené v základných podmienkach dodávky Ministerstva chemického priemyslu vo vyhláške č. 171/1958 Ú. l. (Ú. v.).
Preprava technických plynov v oceľových fľašiach je vyhradená v zmysle § 1 ods. 2 a § 2 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 206/1954 Ú. l. (č. 230/1954 Ú. v.) podnikom Československej automobilovej dopravy.

**) Spôsob hospodárenia s oceľovými fľašami na technické plyny je upravený vo vyhláške Ministerstva chemického priemyslu č. 54/1959 Ú. l. (Ú. v.).