Vyhláška č. 62/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o renovácii nevratných drevených obalov

Čiastka 23/1960
Platnosť od 26.05.1960 do30.06.1966
Účinnosť od 01.06.1960 do30.06.1966
Zrušený 38/1966 Zb.

62

VYHLÁŠKA

Ministerstva chemického priemyslu

zo 16. mája 1960

o renovácii nevratných drevených obalov

Ministerstvo chemického priemyslu v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi a s radami krajských národných výborov ustanovuje podľa § 3 dekrétu č. 109/1945 Zb. o riadení výroby a podľa § 2 vládneho nariadenia č. 107/1949 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa nevyužitého materiálu:


§ 1

Nevratné drevené obaly

(1) Nevratnými drevenými obalmi sa podľa tejto vyhlášky rozumejú

a) drevené obaly, v ktorých bol dovezený tovar z cudziny a dovážajúci podnik zahraničného obchodu si nevyhradil ich vrátenie,

b) drevené obaly zahrnuté v cene tovaru alebo fakturované dodávateľom v dohode s odberateľom oddelene a ktoré odberateľ nie je povinný vracať dodávateľovi,*)

c) drevené obaly, ktoré odberateľ nevrátil dodávateľovi podľa príslušných predpisov o hospodárení s obalmi pri obehu tovaru,**)

d) ostatné drevené obaly nespôsobilé na ďalší obeh.

(2) Za nevratné drevené obaly sa podľa tejto vyhlášky nepovažujú

a) drevené obaly, v ktorých sa podľa zvyklostí vydáva tovar priamo spotrebiteľovi,

b) drevené obaly vyrobené z reziva do hrúbky 10 mm,

c) drevené obaly, ktoré zo zdravotných alebo iných dôvodov nie sú spôsobilé na ďalšie používanie alebo prepracovanie.

(3) V sporných prípadoch o tom, či ide o nevratné drevené obaly podľa tejto vyhlášky, rozhodne orgán okresného národného výboru príslušný podľa miesta, kde nevratné obaly sú.

§ 2

Povinnosť ponuky

(1) Organizácie, ktoré sú držiteľmi nevratných drevených obalov a ich súčiastok, sú povinné ich ponúknuť bez zbytočného meškania po ich vyprázdnení najbližším podnikom alebo iným organizáciám národných výborov povereným výkupom (ďalej len „podniky“).

(2) Táto povinnosť sa nevzťahuje

a) na nevratné drevené obaly, ktoré držiteľ sám naďalej používa výlučne na obalové účely,

b) na nevratné drevené obaly, ktoré držiteľ prenechá výlučne na obalové účely inej organizácii podliehajúcej tomu istému nadriadenému orgánu po predchádzajúcom súhlase tohto orgánu,

c) na nevratné drevené bubny určené na prepravu vodičov, lán a káblov, pokiaľ ich držiteľ prenechá výrobnému podniku na obalové účely.

Výkup a renovácia

§ 3

(1) Renovácia nevratných drevených obalov spočíva v takej ich oprave, úprave alebo prepracovaní, aby mohli ďalej slúžiť na prepravu tovaru.

(2) Výhradným výkupom a renováciou nevratných drevených obalov sú poverené podniky, ktoré určia orgány krajských národných výborov.

(3) Podniky poverené výkupom a renováciou nevratných drevených obalov sú povinné

a) vykúpiť a odobrať ponúknuté nevratné drevené obaly najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia ponuky podľa § 2 ods. 1, pokiaľ sa zúčastnené strany nedohodnú na iných lehotách,

b) určiť niektorú zo svojich prevádzkární na vykonávanie renovácie vykúpených nevratných drevených obalov a vybaviť ju potrebným strojovým zariadením a skladovacími priestormi a vytvoriť aj ďalšie potrebné podmienky, aby mohla túto činnosť úspešne plniť.

(4) Opravy, úpravy a prepracovanie vykúpených nevratných drevených obalov sa musia robiť tak, aby bolo zabezpečené najvyššie možné využitie materiálu získaného z vykúpených obalov.

(5) Materiál z vykúpených obalov môže vykupujúci podnik použiť aj na iné účely ako na obalové, ak sa týmto spôsobom využije hospodárnejšie. Pritom však podiel dreva renovovaných obalov nesmie za kalendárny štvrťrok byť menší ako polovica dreva získaného z vykúpených obalov a spracovaných počas tohto štvrťroku.

(6) Dozor nad dodržiavaním povinností pri výkupe a renovácii nevratných drevených obalov vykonávajú orgány národných výborov.

§ 4

Držitelia nevratných drevených obalov môžu uzavierať s podnikmi poverenými výkupom dlhodobé dohody o bližších podmienkach ponuky i výkupu.

§ 5

Evidencia

Z operatívnej evidencie o zásobách podnikov poverených výkupom a renováciou nevratných drevených obalov musí byť zrejmé, aké množstvo (v kg) nevratných drevených obalov vykúpili.

§ 6

Výkupná cena

(1) Výkupná cena nevratných drevených obalov sa určí dohodou medzi dodávateľom a výkupným podnikom podľa druhov, rozmerov a konštrukcie týchto obalov a podľa akosti obalového materiálu vo výške najmenej Kčs 0,15 za 1 kg a najviac Kčs 0,40 za 1 kg váhy obalu. Táto cena sa rozumie loco prevádzkáreň (sklad) dodávateľa.

(2) Pri špeciálnych vojenských obaloch nebežnej akosti možno dohodou určiť cenu vyššiu ako Kčs 0,40 za 1 kg.

(3) Ak nedôjde k dohode podľa odseku 1 alebo 2, rozhodne úsporná drevárska komisia pri okresnom národnom výbore príslušnom podľa miesta, kde nevratné obaly sú.

§ 7

Ceny renovovaných obalov

Ceny renovovaných obalov nesmú prevyšovať ceny nových obalov toho istého druhu platné podľa príslušných cenníkov Ministerstva spotrebného priemyslu.

§ 8

Prechodné ustanovenie

Držitelia nevratných drevených obalov, ktorí ich získali před účinnosťou tejto vyhlášky a nepoužívajú ich výlučne na obalové účely, sú povinní ponúknuť ich na výkup podľa § 2 ods. 1 do 30 dní odo dňa účinnosti tejto vyhlášky.


§ 9

Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa úprava ministra miestneho hospodárstva zn. 333/3-515.100-229/1955 z 24. marca 1955 uverejnená v čiastke 35 Úředního listu z roku 1955 (Úradného vestníka), ktorou sa určujú podniky miestneho hospodárstva poverené opravovaním použitých drevených obalov.

§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1960.


Minister:

inž. Púčik v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 9 vyhlášky č. 208/1957 Ú. l. (Ú. v.).

**) § 4 alebo § 5 vyhlášky č. 208/1957 Ú. l. (Ú. v.).