Vyhláška č. 49/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú jednotné všeobecné ceny pre predaj elektriny v drobnom

Čiastka 18/1960
Platnosť od 27.04.1960 do04.03.1968
Účinnosť od 24.04.1960 do04.03.1968
Zrušený 23/1968 Zb.

49

VYHLÁŠKA

Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva

z 22. apríla 1960,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú jednotné všeobecné ceny pre predaj elektriny v drobnom

Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva vyhlasuje podľa § 5 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


Čl. I

Vyhláška č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú jednotné všeobecné sadzby pre predaj elektriny v drobnom, sa mení a doplňuje takto:

1. § 2 včítane nadpisu znie:

㤠2

Bytová sadzba pre malé svetelné zariadenia a drobné spotrebiče elektriny (BS)

(1) Táto sadzba platí pre dodávky elektriny domácnostiam a je Kčs 0,70 za 1 kilowatthodinu (kWh).

(2) Nájomné za jednofázový elektromer je Kčs 1,20 mesačne; za trojfázový elektromer je Kčs 3,20 mesačne.“

2. § 5 včítane nadpisu znie:

㤠5

Sadzba pre svetlo a drobné spotrebiče elektriny v závodoch (S)

(1) Táto sadzba platí pre dodávku elektriny pre osvetlenie miestností a používanie drobných spotrebičov elektriny v obchodných podnikoch, v závodoch spoločného stravovania, v ubytovacích podnikoch, v skladoch, živnostiach, kanceláriách, divadlách, kinách, kasárňach, internátoch, školách a pod., pokiaľ spadajú do kategórie maloodberateľov elektriny a pokiaľ sa na ne nevzťahuje iná sadzba pre predaj elektriny v drobnom podľa tejto vyhlášky, a je Kčs 1,20 za 1 kWh.

(2) Nájomné za jednofázový elektromer je Kčs 1,20 mesačne; za trojfázový elektromer je Kčs 3,20 mesačne.“

Čl. II

(1) Ceny elektriny podľa tejto vyhlášky sa fakturujú maloodberateľom uvedeným v §§ 2 a 5 tejto vyhlášky vo faktúrach vystavovaných začínajúc 24. aprílom 1960 (t. j. od stavu zisteného na elektromere pri poslednom odčítaní vykonanom u jednotlivých maloodberateľov pred 24. aprílom 1960.)

(2) Maloodberatelia uvedení v §§ 2 a 5 tejto vyhlášky, ktorí odoberajú elektrinu podľa sadzby BS (prípadne jej kombinácia s bytovou sadzbou pre domácnosti so spotrebičmi s nočným odberom elektriny „N“, § 4 vyhlášky), nepodávajú prihlášku na zmenu sadzby podľa tejto vyhlášky.


Čl. III

Zrušujú sa podrobnejšie vykonávacie smernice k § 2 vyhlášky uverejnené v čiastke 82 Úředného listu z 27. júna 1953 (v čiastke 86 Úradného vestníka z 1. júla 1953).

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 24. aprílom 1960.


Prvý námestník ministra:

inž. Baier v. r.