Vyhláška č. 45/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú. l. (Ú. v.) o poriadku plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách

Čiastka 17/1960
Platnosť od 22.04.1960 do31.03.1970
Účinnosť od 15.04.1960 do31.03.1970
Zrušený 3/1970 Zb.

45

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

z 28. marca 1960,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú. l. (Ú. v.) o poriadku plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách

Ministerstvo dopravy ustanovuje podľa § 2 ods. 3 zákona č. 152/1950 Zb. o úprave a bezpečnosti prevádzky vnútrozemskej plavby a podľa § 5 nariadenia ministra dopravy č. 51/1956 Zb. o plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách:


Čl. I

Vyhláška č. 5/1957 Ú. l. (Ú. v.) o poriadku plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách sa mení a doplňuje takto:

1. § 27 včítane nadpisu znie:

㤠27

Kormové svetlá vlekov

Obr. 12

(1) Posledná jednotka vleku musí niesť okrem vrcholového svetla podľa ustanovenia § 26 ods. 1 kormové svetlo podľa ustanovenia § 23 ods. 1 písm. c). Ostatné jednotky závesu musia niesť taktiež kormové svetlo podľa ustanovenia § 23 ods. 1 písm. c); toto kormové svetlo musí však byť zaclonené matným sklom.

Obr. 13

(2) Ak sú na konci vleku bočne zoskupené plavidlá, musí niesť kormové svetlo každé z nich.

Obr. 14 a 15

(3) Ak sú všetky jednotky závesu zoskupené len bočne k remorkéru, musí niesť kormové svetlo remorkér a každá vlečená jednotka.”

2. § 31 ods. 1 znie:

Obr. 26

(1) Plavidlá plávajúce pod plachtou a súčasne poháňané vlastným strojovým zariadením, ako aj plavidlá, ktoré používajú pri plavbe pomocné pohonné strojové zariadenie, musia niesť čierny kužeľ s vrcholom obráteným nahor, pokiaľ možno najvyššie, aby bol čo najlepšie viditeľný. Kužeľ musí byť najmenej 50 cm vysoký a priemer jeho základne musí byť najmenej 30 cm.”

3. § 65 ods. 2 znie:

Obr. 73

(2) Ak sú jednotlivé polia alebo časti pevných mostov označené

a) vo dne

dvoma červenobielymi štvorcovými tabuľami postavenými na špičku, pričom biele špičky smerujú do stredu plavebného poľa,

b) v noci

dvoma stálymi okrajovými zelenými svetlami, medzi ktorými pri obojsmernej plavbe (preplávanie je dovolené po prúde i proti prúdu) je umiestené jedno žlté svetlo a pri jednosmernej plavbe (preplávanie je dovolené len buď po prúde alebo len proti prúdu) sú umiestené dve žlté svetlá nad sebou,

je preplávanie dovolené len medzi týmito znakmi.”

4. § 65 sa doplňuje odsekom 6 tohto znenia:

Obr. 73a

(6) Na nízkych mostoch je umiestené označenie upozorňujúce na podjazdnú výšku.”

5. § 73 včítane nadpisu znie:

㤠73

Znaky a svetlá stojacích plavidiel

Obr. 84

(1) Plavidlá, ktoré stoja mimo plavebnej dráhy - s výnimkou malých plavidiel a pltí - musia mať v noci na strane plavebnej dráhy biele obyčajné svetlo viditeľné zo všetkých strán.

(2) Ak je viac plavidiel zoskupených pri brehu vedľa seba, musí niesť svetlo podľa odseku 1 len plavidlo stojace najbližšie k plavebnej dráhe.

Obr. 90 a 91

(3) Plavidlá, ktoré kotvia v plavebnej dráhe, musia mať označenie podľa § 78 ods. 1 a 2.”

Čl. II

Príloha 1 vyhlášky č. 5/1957 Ú. l. (Ú. v.) sa mení a doplňuje takto:

1. § 14 A bod 1 písm. c) znie:

„c) na Labe medzi Veletovom a Mělníkom pri vodných stavoch vyšších ako 2,50 m na vodočte v Brandýse nad Labem,”

2. § 14 A sa doplňuje odsekom 2 tohto znenia:

„(2) Plavba na Labe medzi Veletovom a Mělníkom je obmedzená takto:

a) pri vodných stavoch 1,50 m až 2,00 m na vodočte v Brandýse nad Labem je dovolená plavba najviac s jedným člnom v závese;

b) pri vodných stavoch 2,00 m až 2,50 m na vodočte v Brandýse nad Labem je dovolená plavba jednotlivým plavidlám, a to len vtedy, ak sú poháňané vlastným pohonným strojovým zariadením; plavba vlekov pri týchto vodných stavoch je zakázaná.”


Čl. III

Zmeny a doplnenie obrazového znázornenia znakov a svetiel [príloha 3 vyhlášky č. 5/1957 Ú. l. (Ú. v.)] sú uvedené v prílohe.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. aprílom 1960; pokiaľ nebude vykonaná zmena označenia podľa ustanovenia § 65 ods. 2 písm. b), sú smerodajné pre preplávanie doterajšie označenia jednotlivých polí alebo častí pevných mostov.


Minister:

dr. Vlasák v. r.


Príloha vyhlášky č. 45/1960 Zb.

Zmeny a doplnenie obrazového znázornenia znakov a svetiel [príloha 3 vyhlášky č. 5/1957 Ú. l. (Ú. v.)]

Vzor