Vyhláška č. 44/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l. (Ú. v.) o úprave autorských odmien za literárne diela v znení neskorších predpisov

Čiastka 16/1960
Platnosť od 19.04.1960 do31.03.1967
Účinnosť od 19.04.1960 do31.03.1967
Zrušený 25/1967 Zb.

OBSAH

44

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 26. marca 1960,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l. (Ú. v.) o úprave autorských odmien za literárne diela v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje podľa § 23 zákona č. 115/1953 Zb. o autorskom práve:


Čl. I

Vyhláška č. 97/1956 Ú. l. (Ú. v.) o úprave autorských odmien za literárne diela, v znení neskorších predpisov, sa mení a doplňuje takto:

1. § 5 znie:

(1) Vydanie diel uvedených v I. časti sadzobníka, ktoré boli vydané na území republiky po 1. apríli 1956 (pri dielach v cudzích jazykoch po 1. apríli 1960), sa sčítajú pre určenie autorskej odmeny, a to osobitne podľa týchto jazykových skupín:

a) český jazyk,

b) slovenský jazyk,

c) všetky cudzie jazyky dohromady.

Na vydanie slovesných diel československých autorov v cudzine sa pri určení autorskej odmeny podľa tejto vyhlášky neprihliada.

(2) Všetky výtlačky diel uvedených v II. časti sadzobníka, ktoré boli vydané na území republiky, sa sčítajú pre určenie odmeny podľa tejto vyhlášky obdobne ako v odseku 1; pre vydanie v cudzích jazykoch platí pritom norma pre vydanie v jazyku českom.“

2. § 8 znie:

(1) Ak sa vydáva dielo v preklade do cudzieho jazyka, patrí autorovi odmena podľa nasledujúcich ustanovení bez ohľadu na náklady spojené s vytvorením prekladu.

(2) V prípade, že sa dielo československého autora vydáva v cudzom jazyku a ak ide o prvé vydanie diela vôbec, odmeňuje sa pri dielach uvedených v I. časti sadzobníka ako prvé vydanie, pri dielach uvedených v II. časti sadzobníka od prvej normy; ďalšie cudzojazyčné vydania (normy) sa potom sčítajú podľa § 5 ods. 1. Pokiaľ už došlo k vydaniu diela, odmeňuje sa prvé cudzojazyčné vydanie diela uvedeného v I. časti sadzobníka (s výnimkou uvedenou v odseku 5), ako druhé vydanie, druhé cudzojazyčné vydanie ako tretie vydanie diela atď.; pri dielach uvedených v II. časti sadzobníka sa v takomto prípade pri cudzojazyčných vydaniach začína odmenou od tretej normy. Platí teda všeobecne - s výnimkou podľa § 6 - zásada, že autor môže dostať

a) odmenu za prvé vydanie alebo normu raz, a to za vydanie v pôvodnom jazyku (odsek 6),

b) pri dielach uvedených v I. časti sadzobníka odmenu za druhé a každé ďalšie vydanie najviac trikrát (t. j. v prípadoch, keď dôjde k vydaniu vo všetkých troch jazykových skupinách podľa § 5 ods. 1),

c) pri dielach uvedených v II. časti sadzobníka odmenu za druhú normu najviac dvakrát (t. j. ak dôjde k vydaniu diela vo dvoch jazykových skupinách), odmenu za tretiu a za každú ďalšiu normu najviac trikrát (t. j. v prípadoch, keď dôjde k vydaniu vo všetkých troch jazykových skupinách).

(3) Ak sa vydáva dielo súčasne*) v niekoľkých jazykových verziách, považujú sa pre určenie odmeny podľa tejto vyhlášky všetky tieto verzie za jedno vydanie; pritom však musí byť zmluvne dohodnutý celkový počet výtlačkov takéhoto vydania.

(4) Pri slovesných dielach, ktorých rozmnoženiny sa majú rozširovať bezodplatne, možno dojednať odmenu za určitý zmluvne dohodnutý náklad pevnou sumou v medziach sadzobníka; na to, v koľkých jazykoch alebo v akom počte noriem dielo vyjde, sa už neprihliada a odmena sa spravuje iba rozsahom diela. Pre výpočet odmeny za ďalšie vydanie takto honorovaného diela potom platí, že dielo vyšlo v jednom vydaní (v počte výtlačkov jednej normy). Právo autora uzavierať zmluvy o vydaní diela v zahraničí nemôže byť zmluvou podľa tohto ustanovenia dotknuté.

(5) Odmena za každé vydanie prekladu učebníc, učebných textov a iných učebných pomôcok do cudzieho jazyka, pokiaľ sú určené na rozširovanie na území republiky, je 5 % odmeny za prvé vydanie v pôvodnom jazyku.

(6) Za pôvodný sa považuje jazyk, v ktorom dielo po prvý raz vyšlo, bez ohľadu na to, v akom jazyku ho autor vytvoril.

(7) Odmeny za preklady technickej a inej odbornej literatúry (I. časť oddielu B položka 5 sadzobníka) z češtiny alebo slovenčiny do cudzieho jazyka možno zvýšiť najviac o 25 % honorárovej sadzby v prípadoch, keď na vytvorenie prekladu sú potrebné osobitné odborné a jazykové znalosti. Odmeny za preklady z cudzieho do iného cudzieho jazyka pri všetkých dielach uvedených v časti I. oddiel B sadzobníka možno zvýšiť tak isto najviac o 25 % honorárovej sadzby.

(8) Ustanovenia zmlúv o vydaní diel v cudzích jazykoch dojednaných pred účinnosťou tejto vyhlášky, ktoré určujú výšku odmeny odchylne, zostávajú v platnosti pre jedno najbližšie vydanie diela, pokiaľ sa má s rozširovaním diela začať do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.”

3. § 12 znie:

„Ministerstvo školstva a kultúry môže v dohode s Ministerstvom financií určiť v jednotlivých odôvodnených prípadoch výšku odmeny odchylne od ustanovení §§ 3, 4 a 8.”


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Kahuda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Za súčasne v niekoľkých jazykoch vydané dielo sa považuje dielo vydané v dvoch alebo viac jazykoch v rozpätí 30 dní.