Vyhláška č. 195/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 175/1959 Ú. l. (Ú. v.) o výkupných cenách pôdohospodárskych výrobkov

Čiastka 85/1960
Platnosť od 31.12.1960 do31.12.1967
Účinnosť od 01.01.1961 do31.12.1967
Zrušený 128/1967 Zb.

195

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 31. decembra 1960,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 175/1959 Ú. l. (Ú. v.) o výkupných cenách pôdohospodárskych výrobkov

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva vyhlasuje podľa § 10 ods. 2 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien a ustanovuje podľa § 7 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie č. 186/1959 Ú. l. (Ú. v.) o podrobnejšom vymedzení pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 175/1959 Ú. l. (Ú. v.) o výkupných cenách pôdohospodárskych výrobkov sa mení a doplňuje takto:

1. Ustanovenie § 3 znie:

㤠3

Pšenica

(1) Výkupné ceny pšenice sklovitej a polosklovitej při štandardnej vlhkosti 15,5 % za 100 kg čistej váhy sú:

Stupeň prímesí a nečistôtObsah obilnej prímesi a nečistôtZ toho nečistôt celkom najviac
%
Z nečistôt najviac
%
Trieda akosti
škodlivýchminerálnychI.
hl. váha
79 kg a viac
II.
hl. váha
76 až 78 kg
III.
hl. váha
75 kg a nižšie
v 1 litri g
783 a viac753 až 782712 až 752
do % Výkupné ceny v Kčs
1. čistá310,20,5146,-143,-138,-
2. stredne čistá620,50,5143,-140,-135,-
3. slabo znečistená931,00,5140,-137,-132,-
4. znečistená1241,01,0137,-134,-129,-
5. silne znečistená1551,51,0132,-129,-124,-

(2) Výkupné ceny uvedené v odseku 1 sa znižujú pri pšenici múčnej o 10,- Kčs za 100 kg.

(3) Výkupné ceny uvedené v odsekoch 1 a 2 sa znižujú pri snetivej pšenici I. stupňa o 2,- Kčs za 100 kg, pri snetivej pšenici II. stupňa o 6,- Kčs za 100 kg. Snetivá pšenica III. stupňa sa vykupuje za jednotnú cenu 85,- Kčs za 100 kg bez ohľadu na hektolitrovú váhu a typ, pokiaľ obsahuje škodlivé nečistoty do 1,5 %. Za každé vyššie (aj začaté) 0,5 % škodlivých nečistôt do 5 % sa zráža 2,- Kčs z tejto výkupnej ceny.“

2. Ustanovenie § 4 znie:

㤠4

Raž

(1) Výkupné ceny raži pri štandardnej vlhkosti 15,5 % za 100 kg čistej váhy sú:

Stupeň prímesí a nečistôtObsah obilnej prímesi a nečistôtZ toho nečistôt celkom najviac
%
Z nečistôt najviac
%
Trieda akosti
škodlivýchminerálnychI.
hl. váha
74 kg a viac
II.
hl. váha
70 až 73 kg
III.
hl. váha
69 kg a nižšie
v 1 litri g
727 a viac688 až 726633 až 687
do % Výkupné ceny v Kčs
1. čistá310,20,5151,-148,-143,-
2. stredne čistá620,50,5148,-145,-140,-
3. slabo znečistená931,00,5145,-142,-137,-
4. znečistená1241,01,0142,-139,-134,-
5. silne znečistená1551,51,0137,-134,-129,-

(2) Raž infikovaná námeľom sa vykupuje za ceny III. Triedy akosti.“

3. Ustanovenie § 5 ods. 1. znie:

㤠5

Jačmeň

(1) Výkupné ceny sladovníckeho jačmeňa pri štandardnej vlhkosti 15 % za 100 kg čistej váhy sú:

Podiel zrna nad sitom
2,5 mm
najmenej
%
Celkový odpad, t. j. obilná prímes, nečistoty a prepad pod sitom 2,2 mmVzrastlosť
najviac
%
Klíčivosť
najmenej
%
Výkupné ceny v Kčs
najviac
%
z toho
zlomky %poškodené zrná %neodstrániteľná prímes
%

I. trieda akosti (výberový) hektolitrová váha najmenej 68 kg (v 1 litri najmenej 678 g)

80,02,00,50,50,5-95158,-
77,53,00,50,50,5-95155,-
75,04,01,00,50,5-95151,-

II. trieda akosti (akostný) hektolitrová váha najmenej 67 kg (v 1 litri najmenej 668 g)

70,04,51,01,00,50,295148,-
67,55,71,01,00,50,295143,-
65,07,02,01,00,50,295138,-

III. trieda akosti (bežný) hektolitrová váha najmenej 66 kg (v 1 litri najmenej 658 g)

60,08,02,02,01,00,595133,-
55,09,52,02,01,00,793131,-
50,011,06,02,01,01,092128,-

4. Ustanovenie § 7 znie:

㤠7

Kukurica

(1) Výkupné ceny kukurice v zrne pri štandardnej vlhkosti 17 % za 100 kg čistej váhy sú:

Stupeň prímesí a nečistôtObsah obilnej prímesi a nečistôtZ toho nečistôt
celkom
najviac
%
Z nečistôt
najviac
%
Kukurica drobnozrnná včítane perlovejKukuriaca veľkozrnná a konský zubKukurica pukancová
do %škodlivýchminerálnych Výkupné ceny v Kčs
1. čistá310,20,5123,-113,-145,-
2. stredne čistá720,50,5120,-115,-140,-
3. slabo znečistená1041,00,5115,-110,-135,-
4. znečistená1581,51,0105,-100,-125,-

(2) Kukurica dodaná v klasoch vypláca sa výkupnými cenami kukurice v zrne za skutočnú váhu a akosť kukurice v zrne docielenú po vydrhnutí (vymoržovaní). Za drhnutie kukurice sa účtuje Kčs 4,50 za 100 kg v zrne.“

5. Ustanovenie § 28 znie:

㤠28

Čakanka

(1) Výkupná cena čakanky za 100 kg čistej váhy je 38,- Kčs; čistou váhou sa rozumie skutočná váha po zrážke 5 % na nečistotu. Zrážka môže byť prípadne podľa platných dodávkových podmienok zvýšená.

(2) Semeno určené pre výrobu čakanky dostanú poľnohospodárske závody od výkupnej organizácie zdarma. Bližšie pokyny pre výdaj semena čakanky zdarma vydá Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva spoločne s Ministerstvom potravinárskeho priemyslu.

(3) Poľnohospodárske závody, ktoré dodali výkupnej organizácii čakanku, majú nárok na nákup cukru za zníženú štátnu maloobchodnú cenu a na spätný odpredaj repných rezkov a melasy. Poľnohospodárske závody sa môžu podľa svojej voľby rozhodnúť, či si vyberú poukážky na nákup cukru za zníženú cenu alebo či si dajú sumu zľavy, na ktorú majú nárok, vyplatiť v peniazoch.

(4) Bližšie podmienky pre nákup cukru za zníženú cenu a pre spätný odpredaj repných rezkov a melasy, ako aj podmienky úhrady dovozného za dodávky čakanky do výkupného miesta, upravujú dodávkové podmienky obsiahnuté v predpisoch o výkupe poľnohospodárskych výrobkov.“

6. Ustanovenie § 40 znie:

„Lesné plody a huby

§ 40

(1) Výkupné ceny lesných plodov a húb za 1 kg čistej váhy sú:

Lesné plodyKčsHubyKčs
čučoriedky4,-hríbky malé5,-
brusnice5,-hríbky stredné4,-
jahody lesné7,-hríbky veľké3,20
maliny lesné5,-kuriatka malé3,-
černice4,-kuriatka veľké2,20
šípky3,-malé rýdziky4,-
tŕnky1,20veľké rýdziky3,-
borievky3,-ostatné jedlé huby2,-
drienky1,50
baza0,80

(2) Pri čerstvých hubách vykupovaných v prvom období tvorby plodníc a určených pre trh (nie pre priemyslové spracovanie) možno poskytnúť k výkupným cenám príplatky, a to za každý kg:

pri čerstvých hríbkoch malých najviac Kčs 2,- pri čerstvých hríbkoch stredných najviac Kčs 1,- pri čerstvých hríbkoch veľkých najviac Kčs 0,30 pri ostatných osobitne určených druhoch jedlých húb Kčs 0,50.

Pri ostatných druhoch jedlých húb určia výkonné orgány krajských národných výborov v dohode s výkupnou organizáciou druhy, na ktoré sa príplatok vzťahuje.

(3) Výkupné ceny uvedené v odseku 1, ako aj príplatky uvedené v odseku 2 sú maximálne za tovar I. akosti; do ich výšky vyhlasujú výkonné orgány krajských národných výborov v dohode s výkupnou organizáciou výkupné ceny a príplatky platné v rámci kraja.“

7. Ustanovenie § 50 znie:

㤠50

Výkupné ceny osív obilnín, strukovín, olejnín, priadnych a koreninových rastlín, okopanín, ďatelinovín, travín a jednoročných krmovín za 100 kg čistej váhy v Kčs sú:

Druh osiva Stupeň množenia
M1-2M3M4M5OAOB
Obilniny:
pšenica ozimná a presievka
a) sklovitá a polosklovitá*)216,-210,-184,-158,-148,-
b) múčna 196,-191,-167,-144,-138,-
pšenica jarná a presievka
a) sklovitá a polosklovitá*) 248,-242,-228,-216,-184,-169,-
b) múčna229,-223,-211,-201,-158,-155,-
*) Akostné odrody určí každoročne Ministerstvo poľnohospodárstva,lesného a vodného hospodárstva.
M1-2M3M4M5OAOB
raž ozimná208,-202,-180,-158,-153,-
raž jarná 259,-253,-237,-224,-179,-159,-
jačmeň ozimný 199,-195,-186,-175,-143,-123,-
jačmeň jarný 214,-210,-180,-171,-151,-
ovos 236,-230,-225,-188,-157,-140,-
kukurica v zrne umele dosúšaná pri vlhkosti do 15 %*)
a) odrodový hybrid mimo KaZ 385,-
b) odrodový hybrid KaZ 427,-
c) línia 850,-
d) jednoduché líniové hybridy (otec, matka)1074,-
e) dvojité medzilíniové hybridy 351,-
*) Ak nie je umele dosúšaná, zráža sa z ceny 25,- Kčs za 100 kg.
M1M2M3M4OAOB
kukurica drobnozrnná313,-295,-226,-173,-
kukurica veľkozrnná 310,-289,-223,-171,-
kukurica konský zub 303,-280,-217,-166,-
kukurica raná 367,-344,-264,-195,-
kukurica pukancová 310,-263,-
kukurica cukrová 616,-
M1-2M3M4M5OAOB
ryža 599,-500,-500,-
pohánka 360,-345,-300,-225,-157,-
proso - M 1362,-236,-163,-
M 2315,-
čumíza - M 1350,-290,-240,-120,-
M 2320,-
cirok metlový 176,-135,-110,-
cirok kalifornský (jedlý) 204,-145,-120,-
cirok cukrový (odroda Sumac) 938,-846,-500,-
cirok cukrový (ostatné odrody) 618,-578,-300,-
mohár 300,-250,-115,-
Strukoviny:
hrach žltý, veľkozrnný 865,-857,-840,-820,-702,-682,-
hrach žltý, drobnozrnný 765,-757,-740,-722,-619,-596,-
hrach zelený, veľkozrnný 875,-867,-850,-831,-711,-692,-
hrach zelený drobnozrnný 775,-767,-750,-731,-631,-610,-
šošovica veľkozrnná 1425,-1410,-1375,-1342,-1135,-1050,-
šošovica drobnozrnná 1388,-1373,-1338,-1290,-1080,-1021,-
fazuľa jedlá biela 720,-711,-690,-641,-530,-309,-
fazuľa jedlá farebná 710,-701,-680,-631,-520,-287,-
cícer jedlý a hrachor jedlý 419,-419,-
hrach kŕmny a siaty roľný, letný 876,-830,-783,-749,-415,-360,-
hrach siaty, roľný ozimný 1000,-938,-882,-849,-523,-380,-
vika letná 1003,-946,-888,-852,-505,-380,-
vika ozimná huňatá 1159,-1102,-1042,-1004,-744,-510,-
vika ozimná panónska 1147,-1091,-1031,-989,-757,-500,-
bôb konský 420,-413,-395,-375,-306,-240,-
lupina sladká 498,-486,-458,-430,-339,-260,-
lupina horká (alebo vytrvalá) 250,-250,-
Olejniny a priadne ozimnáM1M2M3OAOB
repka a repica ozimná 416,-380,-305,-305,-
repka a repica jarná 536,-498,-399,-365,-
horčica biela653,-609,-526,-526,-
horčica čierna 774,-638,-621,-
mak 2335,-2213,-1943,-1892,-
hybrid maku HD 6000,-
slnečnica 501,-470,-372,-356,-
požlt 397,-338,-279,-273,-
ľaničník 373,-320,-275,-
konope1804,-1621,-1440,-1159,-1159,-
M1-2M3M4M5OAOB
ľan*)1750,-1700,-1550,-1350,-950,-700,-
sója501,-493,-459,-398,-315,-315,-
*) Pri ľane v prvom stĺpci množenia M1, v druhom stĺpci M2-3.
Koreninové rastliny: M1M2OAOB
rasca 2100,-1900,-1800,-
aníz 1560,-1400,-1300,-
fenikel 1460,-1300,-1200,-
koriander 720,-650,-600,-
Okopaniny:
cukrová repa 770,-545,-470,-
kŕmna repa 960,-838,-603,-
kŕmna mrkva 3080,-2000,-1720,-
čakanka 3050,-2160,-1950,-
kŕmna tekvica 1785,-1570,-1350,-
kvaka a vodnica 4000,-3000,-3000,-
kel kŕmny12300,-9000,-5300,-
M1-2M3M4M5OA-OB
Ďatelinové a trávne semená:
ďatelina červená dvojkosná 4724,-4624,-4221,-**)4059,-3734,-
ďatelina červená, jednokosná 4059,-3734,-
ďatelina biela 4604,-4464,-4324,-4154,-3824,-
ďatelina švédska 4604,-4464,-4314,-4139,-3804,-
inkarnát 1584,-1509,-1434,-1354,-1184,-
bôľhoj 3164,-3104,-3014,-2864,-2614,-
lucerna siata 5567,-5277,-4854,-4654,- 4109,-
seradela 1504,-1454,-1304,-
lucerna chmeľovitá, nevylúštená 1504,-1434,-1294,-
vylúštená2054,-2004,-1834,-
vičenec nevylúštený 1327,-1227,-1077,-
vylúštený 1944,-1796,-1574,-
vičenec višňovský, viackosný, nevylúštený 2067,-1987,-1627,-1497,-1357,-
vylúštený 2824,-2724,-2274,-2084,-1884,-
ľadenec rožkatý 5869,-5605,-4984,-4824,-4494,-
ľadenec barinný 5104,-4714,-
komonica biela nevylúštená 1807,-1627,-1407,-
vylúštená 2554,-2294,-1964,-
facélia 2194,-2114,-2114,-1289,-
mätonoch anglický 2187,-1432,-1262,-975,-
mätonoch taliansky 1562,-1172,-1032,-770,-
mätonoch jednoročný 1585,-1165,-1015,-763,-
timotejka lúčna pestovaná 2255,-1510,-1300,-1023,-
nepestovaná 340,-
kostrava lúčna 2172,-1547,-1417,-1040,-
kostrava červená výbežkatá 5376,-3604,-3134,-2484,-
lipnica lúčna 6693,-4418,-3868,-3148,-
lipnica úrodná 4985,-3324,-2844,-2314,-
lipnica hájna 5682,-3758,-3288,-2758,-
psiarka lúčna 7953,-5795,-5123,-3968,-
sinček biely 5566,-3778,-3298,-2658,-
pohánka hrebenitá 4738,-3298,-2858,-2368,-
ovsík obyčajný nevylúštený 3944,-2794,-2464,-1934,-
ovsík žltkavý 7688,-5778,-5098,-4278,-
reznačka ľaločnatá širokolistá 2500,-1744,-1524,-1207,-
kolenec malolistý 678,-
kolenec veľkolistý 734,-
stoklas bezbranný 1809,-1649,-1499,-1129,-
pýr hrebenitý 1953,-1723,1392,-
lesknica trstinovitá3550,-2400,-2070,-1740,-
**) Včítane syntetických populácií vybraných krajových odrôd.
M1M2M3OA-OB
sudanská tráva700,-580,-460,-360,-"

8. Ustanovenie § 51 ods. 5 znie:

(5) Výkupná organizácia môže prevziať kukuricu v klasoch na spracovanie v mzde. Za drhnutie kukurice v mzde dodanej z množiteľských plôch sa účtuje Kčs 4,50 za 100 kg prírodného osiva v zrne.“

9. Ustanovenie § 63 znie:

㤠63

Jatočné ošípané

(1) Výkupné ceny jatočných ošípaných za 1 kg čistej váhy sú:

Akostná trieda Kčs
ošípané nad 100 kg čistej váhy (včítane vyradených prasníc a rezákov)
a) vykŕmené (na masť) 11,50
b) polovykŕmené (prerastlé)10,50
c) chudé 8,-
ošípané do 100 kg čistej váhy
a) nad 75 až 100 kg 12,-
b) nad 50 až 75 kg 7,50
c) do 50 kg 5,-
kance 4,-.

(2) Výkupná cena chudých vyradených prasníc a chudých rezákov je 8,- Kčs za 1 kg čistej váhy, aj keď je táto nižšia ako 100 kg.

(3) Výkupná cena bravčového mäsa v polovičkách (z domácich zakáľačiek) je pri váhe polovičky od 28 kg 14,- Kčs za 1 kg.“

10. Ustanovenie § 66 znie:

㤠66

Jatočná hydina

(1) Výkupné ceny jatočnej hydiny za 1 kg čistej váhy sú:

Druh Akostná trieda
I.II.
KčsKčs
husi dodávané od 1. 8. do 16. 6. nasledujúceho roku 20,-16,-
husi dodávané od 11. 6. do 31. 7.18,-14,-
kačice 17,-14,-
sliepky, kohúty, perličky 14,5011,50
kurčatá a kapúne 19,5015,-
morky a moriaky
dodávané od 16. 10. do 31. 12. 20,-16,-
dodávané od 1. 1. do 15. 10.16,-12,-

(2) Pri dodávke husí a kačíc starších ako tri roky, vyradených z plemenných chovov, zráža sa 25 % z výkupnej ceny uvedenej v odseku 1.“

11. Ustanovenie § 68 znie:

㤠68

Divina

(1) Výkupné ceny nerozrušenej diviny za 1 kg mŕtvej váhy sú:

Druh Kčs
zver raticová
jeleň, jelenica, hroták, jelenička, daniel, danielica, danielička 3,60
jelienča, daniel-hroták, danielča 4,20
srnčia 5,-
muflónia 3,40
zver čierna
kusy nad 70 kg 3,40
prostredné kusy a druhoročné mláďatá 3,60
diviačatá 4,20
zver drobná
zajac v koži (nevyvrhnutý)3,60
králik divý v koži (nevyvrhnutý) 4,50
jarabice mladé nad 20 dkg váhy 16,-
jarabice ostatné14,-
bažanty I. akosť 14,-
bažanty II. akosť 11,50
divá kačica 10,-

(2) Výkupná organizácia je oprávnená zraziť pri preberaní nedostatočne vychladnutej diviny 2 % z váhy diviny na vychladnutie.

(3) Pri doprave do výkupného skladu uhradzuje výkupná organizácia poľovníckemu hospodárovi dovozné výdavky až do výšky 0,20 Kčs za 1 kg.“

12. Ustanovenie § 76 znie:

㤠76

Vajcia konzumné

(1) Výkupná cena slepačích konzumných vajec, dodaných v čase od 21. marca do 30. septembra je za 1 kg 14,40 Kčs a v čase od 1. októbra do 20. marca za 1 kg 18,- Kčs.

(2) Pri vajciach, ktoré nezodpovedajú akostným podmienkam, sa z výkupnej ceny zráža 10 %.“

13. Ustanovenie § 87 znie:

㤠87

Plemenné capy

Najvyššie výkupné ceny plemenných capov starších ako päť mesiacov za 1 kus sú:

Akostná triedaKčs
Elita Rekord1 500,-
Elita a)1 200,-
Elita b)1 100,-
I a 900,-
I b 700,-
II a 500,-"

14. Ustanovenie § 89 znie:

㤠89

Spoločné ustanovenia o cenách plemenných zvierat

(1) Pri plemenných baranoch a ovciach zaradených do akostných tried Elita Rekord, Elita a) a Elita b), ktorých obidvaja rodičia sú zapísaní v štátnej plemennej knihe, zvyšuje sa výkupná cena o 10 % alebo, ak je jeden z rodičov zapísaný v štátnej plemennej knihe, o 5 %.

Pri plemenných baranoch a ovciach zaradených do akostných tried Elita Rekord, Elita a) a Elita b), ktorých obidvaja rodičia sú zapísaní v krajskej plemennej knihe, sa cena zvyšuje o 5 % alebo, ak je jeden z rodičov zapísaný v krajskej plemennej knihe, o 2,5 %.

(2) Pri plemenných capoch a kozách zaradených do akostných tried (pri capoch Elita Rekord, Elita a) a Elita b), pri kozách Elita Rekord a Elita), ktorých obidvaja rodičia sú zapísaní v štátnej plemennej knihe, zvyšuje sa výkupná cena o 10 % alebo, ak je jeden z rodičov zapísaný v štátnej plemennej knihe, o 5 %.

Pri plemenných capoch a kozách zaradených do akostných tried (pri capoch Elita Rekord, Elita a) a Elita b), pri kozách Elita Rekord a Elita), ktorých obidvaja rodičia sú zapísaní v krajskej plemennej knihe, zvyšuje sa cena o 5 % alebo, ak je jeden z rodičov zapísaný v krajskej plemennej knihe, o 2,5 %.

(3) Najvyššie výkupné ceny plemenných zvierat (§§ 79 až 88) platia pri predaji týchto zvierat na trhoch na plemenné zvieratá a pri ich dovoze z cudziny. Pri predaji z maštale sa najvyššie výkupné ceny znižujú pri plemennom hovädzom dobytku o 200 Kčs za kus a pri plemenných ošípaných, baranoch, ovciach, capoch a kozách o 10 % za kus.

(4) Najvyššie výkupné ceny sa zvyšujú pri plemenných zvieratách predávaných na výstavných trhoch na plemenné zvieratá schválených Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o 10 %; pri plemenných zvieratách, ktoré boli na týchto trhoch zaradené medzi tri najlepšie akostné triedy Elita Rekord, môžu byť najvyššie výkupné ceny zvýšené až o 100 %.“

15. Ceny uvedené v § 95 ods. 1 písm. a), b) a c) pre škopce platia tiež pre baránkov príslušnej živej váhy.

16. Ceny úžitkových koní III. akostnej triedy, uvedené v § 99 ods. 2 sú u koňa vo veku 22 mesiacov 4 350,- Kčs a u koňa vo veku 25 mesiacov 5 100,- Kčs.

17. Ceny mladých kačíc z liahniarenských závodov, uvedené v § 101 ods. 1 sú 6,- Kčs za 1 kus.


Čl. II

Ceny živočíšnych výrobkov, uvedené v tejto vyhláške, platia odo dňa jej účinnosti, ceny rastlinných výrobkov platia pre výrobky z úrody 1961 a úrod ďalších.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Minister:

Štrougal v. r.