Vyhláška č. 19/1960 Zb.Vyhláška ministra dopravy, ktorou sa mení vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l. (Ú. v.) o úprave mzdových podmienok vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov

Čiastka 8/1960
Platnosť od 22.03.1960 do24.04.1962
Účinnosť od 01.03.1960 do24.04.1962
Zrušený 42/1962 Zb.

19

VYHLÁŠKA

ministra dopravy

z 25. februára 1960,

ktorou sa mení vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l. (Ú. v.) o úprave mzdových podmienok vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov

Minister dopravy ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi a s Ústrednou radou odborov na základe uznesenia Štátnej mzdovej komisie z 25. januára 1960 podľa § 1 zákona č. 244/1948 Zb. o štátnej mzdovej politike a podľa § 2 vládneho nariadenia č. 27/1951 Zb. o riadení štátnej mzdovej politiky a zriadení Štátnej mzdovej komisie:


Čl. 1.

Ustanovenie § 8 vyhlášky ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l. (Ú. v.) sa mení a znie:

㤠8

Prémie a výkonnostné príplatky

(1) Prémie a výkonnostné príplatky môžu sa zavádzať a vyplácať len na základe úpravy ministra a v súlade so zásadami pre prémiovanie schválenými Štátnou mzdovou komisiou. Podľa nich vypracujú podniky konkrétne prémiové poriadky podľa potrieb prepravy a pracoviska.

(2) Vodičom, závozníkom a sprievodcom autobusov môžu sa poskytovať tieto prémie a výkonnostné príplatky:

a) vodičom autobusov, nákladných automobilov, osobných automobilov a traktorov, prémie za hospodárnu prevádzku motorového vozidla podľa typového prémiového poriadku vydaného ministrom dopravy,

b) vodičom a závozníkom nákladných motorových vozidiel a vodičom traktorov, ktorí nie sú odmeňovaní úkolovou mzdou, môžu sa priznať prémie za plnenie a prekračovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych výsledkov práce, rozhodných pre ekonomické využitie nákladných motorových vozidiel a traktorov v príslušnej prepravnej činnosti,

c) vodičom nákladných automobilov a traktorov, závozníkom a vodičom a sprievodcom autobusov odmeňovaným časovou mzdou môžu sa poskytovať výkonnostné príplatky do výšky 25 % mzdovej tarify, v prípadoch, ak nie je účelné používať iný spôsob odmeňovania pre nedostatok vhodných prémiových ukazovateľov alebo z iných dôvodov.

(3) Prémiovanie v nákladnej automobilovej doprave závisí od plnenia určených prémiových ukazovateľov, ktoré najviac v počte troch určí riaditeľ podniku a volí ich tak, aby najlepšie vystihovali charakter prémiovanej činnosti (napr. plnenie plánu tržieb, výkon v tonách alebo v tonových kilometroch, dosiahnutie vyššieho využitia jázd alebo užitočného zaťaženia vozidla, plnenie smenového plánu prepravy a pod.).

Aby sa nedosahovali vyššie kvantitatívne výsledky na úkor kvalitatívnych a naopak, spravuje sa voľba prémiových ukazovateľov vhodnou kombináciou oboch týchto ukazovateľov.

Prémiovanie podľa voľnej úvahy nie je prípustné.

Sadzby prémií za splnenie a prekročenie ukazovateľov určí podnik v rámci plánovaných prostriedkov na mzdy pracovníkov automobilovej dopravy tak, aby výplatou prémií nedošlo k prekročeniu plánovaného mzdového fondu určeného podnikom pre prémiovaných pracovníkov.

(4) Pri poskytovaní výkonnostného príplatku treba dbať na to, aby sa dodržal správny pomer medzi zárobkami pracovníkov odmeňovaných úkolovou mzdou alebo časovou mzdou s prémiou.“


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1960.


Minister dopravy:

dr. Vlasák v. r.