Vyhláška č. 174/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou

Čiastka 76/1960
Platnosť od 13.12.1960
Účinnosť od 28.12.1960
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohoda vstúpila v platnosť 14. septembra 1960.

174

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. októbra 1960

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou


Dňa 30. novembra 1959 bola v Prahe dojednaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Guinejskou republikou.

Dohodu schválila vláda 22. júna 1960. Schválenie Dohody vládou Československej socialistickej republiky sa oznámilo nótou z 18. júla 1960 a jej schválenie vládou Guinejskej republiky nótou zo 14. septembra 1960.

Podľa svojho článku 11 Dohoda vstúpila v platnosť 14. septembra 1960.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Guinejskou republikou

Vláda Československej republiky a

vláda Guinejskej republiky

prajúc si prehĺbiť porozumenie a priateľstvo medzi národmi oboch krajín a usilujúc sa o rozvoj spolupráce v oblasti vedy, školstva a kultúry, rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej republiky

dr. Františka Kahudu,
ministra školstva a kultúry,

vláda Guinejskej republiky

Keitu Fodébu,
ministra vnútra a bezpečnosti,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré dostali pre toto rokovanie a zistiac ich v úplnom poriadku a v náležitej forme, dohodli sa takto:

Článok 1

Obe zmluvné strany budú podporovať kultúrne styky medzi oboma krajinami, a to organizovaním hudobných a divadelných predstavení, prednášok, umeleckých a vedeckých výstav, výmenou skúseností v oblasti školstva, vedeckého výskumu a zdravotníctva.

Článok 2

Obe zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce medzi vedeckými, kultúrnymi, školskými a zdravotníckymi organizáciami a inštitúciami a za tým účelom budú uľahčovať vzájomné návštevy univerzitných profesorov, učiteľov odborných škôl, ako aj členov vyššie uvedených organizácií a inštitúcií.

Článok 3

Obe zmluvné strany umožnia poskytovaním štipendií a iných výhod príslušníkom druhej zmluvnej strany štúdium na svojich vysokých, umeleckých a odborných školách.

Článok 4

Obe zmluvné strany uvážia otázku vzájomného uznávania diplomov a vedeckých hodností a ak to uznajú za potrebné, dojednajú za tým účelom osobitnú dohodu.

Článok 5

Obe zmluvné strany budú podporovať vzájomnú výmenu športových delegácií a usporadúvanie vzájomných športových súťaží a zápasov.

Článok 6

Obe zmluvné strany budú uľahčovať vzájomnú výmenu kníh, vedeckých, kultúrnych a umeleckých publikácií, filmov pre kino aj televíziu a podporovať usporadúvanie filmových predstavení.

Článok 7

Obe zmluvné strany zabezpečia, aby kultúrne, dejepisné, zemepisné a iné príručky používané na ich vzdelávacích ústavoch obsahovali také údaje, ktoré umožnia vytvoriť si správnu predstavu o krajine druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Obe zmluvné strany budú umožňovať vydávanie prekladov významných vedeckých, kultúrnych a umeleckých diel príslušníkov druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Obe zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti tlače a rozhlasu.

Článok 10

(1) Na vykonávanie tejto Dohody bude (každoročne) sa dojednávať plán kultúrnej spolupráce, v ktorom sa určia zásady a podmienky pre uskutočňovanie kultúrnych akcií.

(2) Za účelom prerokovania týchto jednoročných plánov obe zmluvné strany vymenujú diplomatickou cestou svojich zástupcov (ktorí ich dojednajú vždy do konca bežného roka).

Článok 11

(1) Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

(2) Každá zo zmluvných strán môže Dohodu vypovedať písomne šesť mesiacov vopred.

Táto Dohoda bola spísaná v Prahe 30. novembra 1959 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a francúzskom, pričom obe majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej republiky:

F. Kahuda v. r.

Za vládu Guinejskej republiky:

K. Fodébu v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.