Nariadenie vlády č. 17/1960 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 7/1954 Zb. o obehu zákonných peňazí

Čiastka 8/1960
Platnosť od 22.03.1960 do31.12.1989
Účinnosť od 01.04.1960 do31.12.1989
Zrušený 130/1989 Zb.

17

VLÁDNE NARIADENIE

z 2. marca 1960,

ktorým sa mení vládne nariadenie č. 7/1954 Zb. o obehu zákonných peňazí

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 9 písm. a) zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 7/1954 Zb. o obehu zákonných peňazí sa mení takto:

§ 4 znie:

(1) Za neúmyselne poškodené bankovky, štátovky a mince poskytuje Štátna banka československá náhradu podľa smerníc schválených ministrom financií a uverejnených v Úradnom liste.

(2) Za bankovky, štátovky a mince úmyselne poškodené sa náhrada neposkytuje; minister financií môže povoliť pre organizácie socialistického sektora výnimku.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1960; vykoná ho minister financií.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.