Nariadenie vlády č. 17/1960 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 7/1954 Zb. o obehu zákonných peňazí

Čiastka 8/1960
Platnosť od 22.03.1960 do31.12.1989
Účinnosť od 01.04.1960 do31.12.1989
Zrušený 130/1989 Zb.